Legemidler og biotek

Frykter kostnadene: - ikke mulig å si ja til alt

Publisert

-Selv om vi sier nei til en del nye legemidler, så brukes det i dag betydelige mer penger på legemidler enn bare for 4 år siden. Men det er ikke mulig å si ja til alt.  

Det sa Jan Frich, som er direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst og fagdirektør i Bestillerforum. Han deltok i debattpanelet på frokostseminaret Fremtidens kreftbehandling i regi av Oslo Cancer Cluster.

Helhetsøkonomi

-Vi har en helhetsøkonomi der kostnader til legemidler og annen medisinsk behandling  går over de samme budsjettene. Selv om vi sier nei til en del nye legemidler, så brukes det i dag betydelige mer penger på legemidler enn bare for 4 år siden. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kostnadene til legemidler har økt med 40 prosent de siste fire årene. Så jeg mener at det ikke er riktig å si at vi ikke satser på legemidler. Men vi kan ikke si ja til alt. Hoveddelen av denne økningen de siste fire årene skyldes nye kreftlegemidler og nye biologiske legemidler. Vi snakker om store budsjettkonsekvenser på  opp til 400 millioner per legemiddel. Dette er penger som har en alternativ anvendelse og må tas fra et annet sted så det er viktig å ta oss tid og ta grundige beslutninger før vi innfører slike legemidler, sa Jan Frich.

HealthTalk intervjuet Frich etter seminaret og bad ham utdype synspunktene.

Se hele intervjuet her:

Grundige vurderinger
HealthTalk intervjuet overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun. Han forteller at 1500 lungekreftpasienter nektes effektiv kreftbehandling. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier: -Jeg forstår at lungekreftpasientene demonstrerer, og jeg skjønner at de er skuffet over vedtaket i Beslutningsforum. Jeg har stor forståelse for at pasientene ønsker nye innovative medisiner som kan gi dem nytt håp og muligheter.

- Jan Frich, hvorfor tar det så lang tid før norske kreftpasienter får innovativ medisin?

-Jeg tror du må nyansere bildet og si at noen får tilgang til innovativ medisin raskt, men for noen tar det dessverre litt lengre tid. Det skyldes at vi har grundige metodevurderingsprosesser der vi er opptatt av medikamentets sikkerhet for pasientene og nytten den har. I disse prosessene er vi avhengig av å få inn den informasjonen som trengs, blant annet for produsenten av legemiddelet. Så vil jeg også si at vi i systemet for Nye Metoder hele tiden ser på hvordan vi kan gjøre disse prosessene enda raskere, sier Jan Frich.

Krevende beslutninger

-Utenfor Stortinget var det jo en stor demonstrasjon fra lungekreftpasienter som mente at det nå var på tide å innføre denne kreftmedisinen i Norge når den er tilgjengelig i de andre Nordiske landene. Hva har du å si til dem?

-Det jeg kan si er at dette er veldig krevende beslutninger hvor vi ser på nytten av behandlingen og veier det opp mot kostnadene, det vil si prisen. Og i denne saken så vi ikke nytten i forhold til de kriteriene vi bruker for å innføre ny medisin. Så får vi se om vi får en ny runde med produsenten og kan ta utgangspunkt i en annen pris.

-Det du sier her egentlig sier er at prisen må ganske kraftig ned for at dere skal kunne si ja til dette legemiddelet?

Jeg vil ikke uttale meg om hvor mye eller lite prisen må ned for at vi skal anbefale det, men utgangspunktet var at avveininger mellom nytte og kostnad akkurat nå ikke gikk opp, sier han.

Dette er Bestillerforum
Bestillerforum RHF er en del av systemet for nye metoder. Forumets medlemmer er fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Sykehusinnkjøp HF er observatører.
Sekretariatet for Nye metoder har sekretariatsfunksjon for Bestillerforum og er representert i møtene.

Bestillerforum møtes hver måned for å gå gjennom innkomne forslag, metodevarsler og andre saker. De prioriterer mellom forslag og metodevarsler, og beslutter hvilke forslag/metodevarsler som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. De gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet.
Bestillerforum gjennomgår rapportene etter utført metodevurdering og tar stilling til om disse er klare til å sendes til beslutning i de regionale helseforetak det vil si Beslutningsforum.
Dette er medlemmene i Bestillerforum:

  • Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF, Leder
  • Jan Christian Frich, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
  • Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF
  • Henrik Sandbu, fagdirektør, Helse Midt-Norge
  • Ingvild Grendstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  • Hege Wang, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Dette er Beslutningsforum

Beslutningsforum fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten

Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder, inklusive legemidler i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene

Bisittere er sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren.


Powered by Labrador CMS