Apoteklovutvalget: – Behov for økt konkurranse i apotekmarkedet

Apoteklovutvalget vil gjøre det lettere å etablere nettapotek i konkurranse med de tre dominerende apotekkjedene.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Apoteklovutvalgets utredning og forslag til endringer i apotekregelverket.

Utvalget som har vært ledet av BI-professor Tore Bråthen kom med konkrete forslag til statsråden som kan legge til rette for økt konkurranse og etablering av flere nettapotek.

Utvalget vil blant annet endre spillereglene ved å:

  • Gjøre unntak i grossistenes leveringsplikt slik at det blir lettere å etablere uavhengige legemiddelgrossister. I dag må grossister som hovedregel levere legemidler til apotek innen 24 timer hvor som helst i landet.

  • Fjerne kravet til fysisk tilgjengelig publikumsområde i apotekene

Vil legge til rette for nettapotek

Utvalgslederen er krystallklar på hvorfor utvalget foreslår dette: – Dette henger sammen med et ønske om å legge til rette for nettapotek, sier han.

– Vil disse forslagene gjøre at det etableres flere kjedeuavhengige nettapotek og gi det største nettapoteket - Farmasiet - bedre muligheter til å etablere en egen grossist?

– Det kommer an på hva dere bestemmer det, sier Bråthen, og kikker på helseminister Ingvild Kjerkol og legger til: – Hvis vårt forslag blir vedtatt, så tror vi det vil skje.

– I dag har vi fått en fyldig og god rapport som er en kunnskapsoppdatering på apotekområdet og noen konkret anbefalinger om veien videre, repliserer helseministeren.

– Utvalgets rapport skal nå sendes på offentlig høring og jeg er interessert i å lytte til hva interessentene mener om disse forslagene. Deretter vil departementet ta stilling til de konkrete forslagene i rapporten.

– Å gjøre unntak i grossistenes leveringsplikt og å fjerne kravet til fysisk tilgjengelig publikumsområde i nettapotekene krever kun en forskriftsendring. Det kan gjøres av departementet og regjeringen trenger ikke gå via Stortinget for en lovendring, sier Tore Bråthen.

Unntak fra leveringsplikten

Konkret foreslår et flertall av medlemmene i utvalget at hovedregelen fortsatt bør være at alle grossister som leverer til apotek har leveringsplikt til alle landets apotek. Flertallet ønsker imidlertid at det skal være adgang til å gjøre unntak for grossister som kun er etablert for å levere direkte til kunden, til eget apotek eller til en gruppe av frittstående apotek. Etter det HealthTalk forstår åpner dette for at blant annet en nettapotekgrossist ikke trenger å levere legemidler til andre enn sitt eget apotek.

Utvalgsmedlemmene Oddbjørn Tysnes fra Apotekforeningen, Urd Andestad som er leder i Norges Farmaceutiske Forening, apoteker Felix Kamal Ally, pensjonist Harald Dale og spesialrådgiver Inger Cecilie Jørstad, er ikke del av dette flertallet.

Utvalgets flertall peker på at en slik unntakshjemmel kan gjøre det enklere å etablere ny konkurrerende grossistvirksomhet og apotek, samtidig som det fortsatt vil være lik tilgang til legemidler i hele landet gjennom de vertikalt integrerte grossistenes plikt til å levere til alle landets apotek.

Fjerne monopolet

Stig Henning Pedersen er farmasøyt og driftsdirektør i nettapoteket Farmasiet. Han var en av grunnleggerne av nettapotek-utfordreren og en av utvalgsmedlemmene som har gått inn for at det gjøres unntak i grossistenes leveringsplikt.

Han forteller at grossister som leverer til apotek i dag har leveringsplikt for alle legemidler som grossisten fører og må som hovedregel kunne levere til apotek hvor som helst i landet innen 24 timer. Pedersen mener dette er en sentral etableringshindring i grossistleddet.

– Dersom regjeringen følger opp utvalgets forslag vil det gjøre det lettere for oss og andre apotekkonkurrenter å bli en fullverdig grossist. I dag setter kravene til 24 timers leveringsplikt en effektiv stopper for det. Han forteller at i nettandelen på legemiddelomsetningen i Norge er på fattige 3 prosent - mens den i Sverige er på om lag 20 prosent. – Det er heller ikke særlig fremtidsrettet å kreve at et nettapotek skal ha et fysisk utsalg i tilknytning til sin egen nettbutikk, sier han.

Pedersen forteller at apoteklovgivningen i dag er regulert med utgangspunkt i fysiske apotek, og er ikke innrettet med tanke på salg av legemidler over internett uavhengig av de fysiske apotekene.

Apoteklovutvalgets leder, BI-professor Tore Bråthen overleverte utredningen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Dagens apoteklov åpner ikke for etablering av apotek uten fysisk tilgjengelig publikumslokale. Dette har som konsekvens at nettapotek, multidoseapotek og eventuelt nettapotek som kun leverer til profesjonell sluttbruker, må ha et lokale tilgjengelig for publikum.

– Vi har i praksis ikke fått lov til å konkurrere på de samme vilkårene som de vertikalintegrerte grossistene. På samme måte som i dagligvaremarkedet er det de vertikalintegrerte grossistene som har størst innkjøpsmakt og kan hente ut og plassere marginen i både grossistledd og utsalgsleddet. Det har ikke vi eller andre frittstående apotek mulighet med dagens regelverk. Nå er det viktig å rette opp den monopolsituasjonen som de vertikalintegrerte kjedene har i dag, og da er det en samlet tiltakspakke som må på plass for å stimulere til etableringen av nye grossister og nye apotekformer. Da vil det komme flere aktører på banen. Det er ekstremt kostnadskrevende å etablere et nettapotek i Norge i dag og vi i Farmasiet er ganske alene om å ta denne konkurransen med apotekkjedene, og jeg håper virkelig at det nå vil komme flere aktører som melder seg på for å tilby gode tjenester til publikum, sier han.

God apotekdekning

Apotekloven fra 2001 - som åpnet for etableringen av vertikalintegrerte apotekkjeder - har i følge utvalget bidratt til at vi i dag har god apotekdekning i hele Norge. Etter loven trådte i kraft har antall apotek mer enn doblet seg, fra 461 i 20011 til 1006 i juni 2021. Utvalget gjør det klart at de ikke ønsker å gjøre endringer i denne modellen.

Urd Andestad er leder i Norges Farmaceutiske Forening og har vært med i Apoteklovutvalget. Hun trekker frem betydningen av å satse på å videreutvikle farmasøytisk kompetanse i fremtidens apotek.

I likhet med dagligvarebransjen domineres nå apotekbransjen av tre store aktører. Det er Apotek1, Vitusapotek og Boots apotek. Disse apotekene er vertikalintegrerte kjeder med sin egen grossist - henholdsvis Apokjeden Distribusjon, Norsk Medisinaldepot og Alliance Healthcare - som kjøper inn legemidler og handelsvarer direkte fra legemiddelprodusentene. Grossistene leverer i all hovedsak til apotekene i den vertikalt integrerte kjeden. Norsk Medisinaldepot leverer i tillegg til Ditt apotek. Alliance leverer til de frittstående apotekene som er tilknyttet Apotekergruppen og til nettapoteket Farmasiet. Men i motsetning til aktørene i dagligvarebransjen, har alle de store vertikalintegrerte apotekkjedene utenlandske eiere.

På tide med en gjennomgang

Det er nå over 25 år siden utredningen som ligger til grunn for dagens apoteklov ble lagt frem. Dette var NOU 1997:6 som også gikk under navnet Strømutvalget - etter utvalgets leder professor Steinar Strøm. Dagens utredning har navnet NOU 2023: 2 - Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig.

Både utvalgsleder Tore Bråthen og statsråden mener at det var på tide med en ny gjennomgang.

Apotekloven ble ikke gitt med tanke på nye apotekformer og løsninger som er mulig med dagens og fremtidens teknologi. Denne teknologien kan gi oss nye apotekformer og nye muligheter for oppgaveløsning i apotek, distribusjon av apotekvarer, samhandling med helse- og omsorgstjenesten og informasjonsutveksling med pasienter og brukere.

– Jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen. Jeg ser frem til å lese utvalgets vurderinger og forslag til hvordan vi kan utvikle et fremtidsrettet regelverk, som ivaretar både brukere og den teknologiske utviklingen i apotekmarkedet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Powered by Labrador CMS