– Behandlingskombinasjonen Lonsurf og bevacizumab gir overraskende god overlevelse for pasienter med metastatisk tarmkreft. Det sier overlege Ingunn Hatlevoll på St. Olavs Hospital.

Overlege: – Overraskende gode overlevelsesdata for pasienter med metastatisk tarmkreft

– Jeg ble positivt overrasket da jeg så de sterke overlevelsedataene. Dette er en behandling vi ønsker å ta i bruk. Det forteller overlege Ingunn Hatlevoll på St. Olavs Hospital.

Publisert Sist oppdatert

Hun sikter til fase 3-studien SUNLIGHT som viser at Lonsurf (trifluridin/tipiracil) gitt sammen med bevacizumab gir en betydelig overlevelsesfordel og økt sykdomskontroll sammenlignet med Lonsurf som monoterapi hos pasienter med metastatisk tarmkreft.

SUNLIGHT-dataene ble nylig publisert på den amerikanske kongressen for gastrointestinale kreftsykdommer - ASCO GI - og Ingunn Hatlevoll var tilstede på konferansen.

Overlege Ingunn Hatlevoll på St. Olavs Hospital.

Studien evaluerte 492 pasienter med histologisk bekreftet metastatisk tarmkreft (mCRC). Median alder i behandlingsarmen var 62 år (mellom 20-84 år) og 64 år (mellom 24-90 år) i kontrollarmen. Pasientene hadde gjennomgått to tidligere behandlingslinjer.

Det er behov for nye behandlinger innen kolorektal kreft. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft også kalt kolorektal kreft - et samlebegrep for kreft i tykktarm og endetarmen. I 2021 fikk 4550 personer nordmenn tarmkreft. 1616 - og 799 menn og 815 kvinner - døde. Dette gjør tarmkreft til den fjerde største kreftsykdommen og den nest dødeligste.

Ny behandlingsstandard

– Jeg mener at kombinasjonen av Lonsurf og bevacizumab er en ny behandlingsstandard for pasienter med refraktær metastatisk tarmkreft som tidligere har utviklet seg etter to behandlingslinjer. Den gir en betydelig gevinst for denne pasientgruppen og er veldig gode nyheter. Dette er en behandling vi vil ta i bruk, sier Hatlevoll til HealthTalk.

Kolorektalkreft

Kolorektalkreft er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge. Omtrent 5 prosent av alle menn, og 4 prosent av alle kvinner vil rammes av tykk- og endetarmskreft innen fylte 75 år. Overlevelsen er sterkt avhengig av utbredelse på diagnosetidspunkt.

Begge legemidlene har markedsføringsgodkjenning og er hver for seg godkjent i Beslutningsforum.

Lonsurf som monoterapi er allerede etablert som tredjelinjebehandling for norske pasienter med mCRC etter at Beslutningsforum innførte behandlingen i august 2017.

– Median totaloverlevelse som ble dokumentert i fase 3-studien RECOURSE som lå til grunn for vedtaket i Beslutningsforum viste at Lonsurf gir bare to måneder økt overlevelse i forhold til placebo (7,2 måneder vs. 5,2 måneder), forteller Hatlevoll. – Men med SUNLIGHT-studien ser vi en langt bedre effekt. Når forskerne la til bevacizumab øker median totaloverlevelsen med 10,8 måneder i behandlingsarmen som fikk Lonsurf og bevacizumab mot 7,5 måneder i kontrollarmen som fikk Lonsurf monoterapi. En overlevelsesfordel på drøye tre måneder er rett og slett imponerende, sier Hatlevoll.

Studiens primære endepunkt var totaloverlevelse (OS) og det sekundære endepunkter inkluderte progresjonsfri overlevelse (PFS) og sikkerhet.

Dette er SUNLIGHT-tallene for totaloverlevelsen (OS)

  • Median OS var 10,8 måneder i behandlingsarmen som fikk Lonsurf og bevacizumab og 7,5 måneder i kontrollarmen som fikk kun Lonsurf (HR: 0,61).
  • Etter 6 måneder oppfølging var OS-raten 77 prosent i behandlingsarmen mot 61 prosent i kontrollarmen.
  • Etter 12 måneder oppfølging var OS-raten 43 prosent i behandlingsarmen mot 30 prosent i kontrollarmen.

Dette SUNLIGHT-tallene for progresjonsfri overlevelse (PFS)

  • Median PFS var 5,6 måneder i behandlingsarmen og 2,4 måneder i kontrollarmen (HR, 0,44.

  • Etter 6 måneder oppfølging var PFS-raten henholdsvis 43 prosent i den aktive armen og 16 prosent i kontrollarmen.

  • Etter 12-måneders oppfølging var PFS-rate henholdsvis 16 prosent i den aktive armen og 1 prosent i kontrollarmen.

Godt tolerert

Kombinasjonsbehandlingen ga ikke flere tilfeller av alvorlige bivirkninger sammenlignet med Lonsurf som monoterapi (25 prosent versus 31 prosent), selv om kombinasjonsbehandlingen gis over lengre tid. Der ble heller ikke registrert nye bivirkninger.

Powered by Labrador CMS