Gunnar Bovim: – En situasjon vi ikke kan betale oss ut av

Vi har fortsatt tid til å gjøre grep som vil sikre at vi også i fremtiden vil ha et godt helsevesen. Gjør vi endringer nå kan vi endre oss ut fra et mulighetsbilde og ikke et trusselbilde om noen år, sier Gunnar Bovim som har ledet Helsepersonellkommisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Kommisjonen varsler færre ansatte per pasient, mer automatisering og hard prioritering.

Bovim kom med en kraftig advarsel da de la fram sin rapport til regjeringen torsdag. De neste 20 årene blir det 250.000 flere mennesker over 80 år i Norge. Det vil nødvendigvis legge mer press på helsetjenesten. Professor Gunnar Bovim er tidligere rektor ved NTNU og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

– Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Vi kan ikke se for oss en politisk satsing som kan overdøve dette. Det hjelper ikke med en milliard her eller der. Det blir færre ansatte per pasient, sier som har ledet kommisjonen. Vi kan ikke - som vi har vane å gjøre - betale oss ut av dette, sier han.

Bovim sier også at dagens spesialisering vil bety at det må være færre sykehus i framtida. Flertallet i kommisjonen vil styrke sykehjemmene på steder der det ikke er nok folk til å ha et vanlig sykehus.

– Fremover blir det relativt sett færre i yrkesaktiv alder, sier Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim.

Det er i dag 350 000 årsverk i helsetjenesten og Norge har mer helsepersonell per innbygger enn gjennomsnittet i Europa, sier Bovim. I Europa er det i gjennomsnitt 3,9 leger og 8,4 sykepleiere per 1000 innbyggere. I Norge er de tilsvarende tallene 5 leger og 18 sykepleiere per 1000 innbyggere.

– Fra 1970 til i dag har andelen sysselsatte som jobber i helsevesenet. økt fra 7 prosent til 20 prosent. Det er en tredobling i en periode der folkehelsen har blitt bedre. – Det er nå vi må erkjenne det ingen vil si, men som alle har hørt: Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient, sa Bovim under rapportfremleggelsen torsdag.

Automatisering og prioriteringer

Det er også behov for mer automatisering i helsevesenet framover.

– Vi må automatisere alt vi kan. Mest der den menneskelige kontakten ikke gir betydelig verdi, sier Bovim til NTB.

Han slår fast at Norge ikke bør importere seg fra problemet. De foreslår et forskningsprogram for personellbesparende teknologi og ber regjeringen sette av en halv milliard til det.

Bovim varsler også at det må prioriteres hardt: Unngå unødvendig behandling, reduser lavt prioriterte oppgaver, reduser feilbehandling, utred personellbehov mer, er rådene hans.

Færre ansatte per pasient

Kommisjonen mener imidlertid det er lite realistisk å øke bemanningen i så stor grad som befolkningsveksten og dagens oppgaveløsning tilsier.

De ber regjeringen ta i bruk de ansattes kompetanse på en bedre måte, øke bruken av faste stillinger og satse mer på teknologi for å avlaste personellet og gjøre pasientene mer egnet til å hjelpe seg selv.

Bovim trekker fram sju hovedpunkter kommisjonen har utredet og foreslått tiltak:

* Organisering

* Oppgavedeling

* Arbeidstid

* Kompetanse

* Prioriteringer

* Digitalisering

* Bærekraft

Rett kompetanse på rett tid

Kommisjonen foreslår også å utvide utviklingsarbeidet i Tørn-prosjektet, der det gjøres forsøk på å omorganisere oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det skjer blant annet ved fokus på riktig bruk av kompetanse til riktig tid, og flere på heltid.

– Den gode nyheten er at kommisjonen foreslår tiltak som gjør at sammenbruddet kan unngås. Spekter støtter både en gjennomgang av sykehusstrukturen, og at det må prioriteres strengere hvilke tilbud helsetjenesten skal gi, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Norsk Sykepleierforbund mener at kommisjonen stiller riktig diagnose på dagens situasjon.

– Sykepleiermangel og annen personellmangel er overalt i kommunene og på sykehus. Det er en krise. Nå må vi gå løs på oppgaven med å løse sykepleierkrisen. Den løsningen må ta utgangspunkt i pasientens og befolkningens helsebehov, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til NTB.

– Kunne ha vært mer offensiv

Sykepleierforbundet er enig med Bovim i at det ikke blir mulig å sikre en bemanning på et ubegrenset høyt nivå.

– Det virker likevel ikke som realistisk å planlegge utviklingen fremover med utgangspunkt i SSBs minimumsalternativ for personellbehov. Dette kaller SSB selv urealistisk. Om dette blir gjeldende politikk, vil vi styre mot en helse- og omsorgstjeneste med lavere kapasitet og kompetanse, sier Sverresdatter Larsen.

Delta-leder Trond Ellefsen sier at kommisjonen burde ha vært mer offensiv.

– Kommisjonen kunne i større grad laget framskrivninger som tar inn over seg en bedre oppgavedeling, sier Ellefsen.

Powered by Labrador CMS