Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sendt over et lovforslag til Stortinget som hun mener vil forenkle og klargjøre dagens pasientrettigheter knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten.

Foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fremmer nå et lovforslag til Stortinget til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Lovforslaget skal bidra til å forenkle og klargjøre dagens pasientrettigheter knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten.

Publisert

Lovproposisjonen inneholder tre hovedforslag til lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven:

  • Å oppheve dagens skille mellom fastsettelse av tidspunkt for oppstart av utredning og oppstart av behandling i spesialisthelsetjenesten.

  • lovtekniske endringer i form av omformuleringer i og omstruktureringer av bestemmelsene som regulerer pasientrettighetene knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten

  • å innføre de nærmere kriteriene for rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i pasient og brukerrettighetsloven. Disse kriteriene fremgår i dag kun av prioriteringsforskriften.

Helsedepartementet forventer at dette skal gjøre det enklere å forstå og ivareta pasientrettighetene både for pasientene og helsepersonellet. Det kan bidra til mer enhetlig praksis og dermed mer likeverdige og gode pasientforløp for pasientene, samtidig som pasientene selv får nødvendig og tilstrekkelig kunnskap om sine lovfestede rettigheter, sier Helsedepartementet i en pressemelding.

Oppstart av helsehjelp

Det foreslås å oppheve dagens skille mellom fastsettelse av tidspunkt for oppstart av enten utredning eller behandling og erstatte det med fastsettelse av tidspunkt for oppstart av helsehjelpen.

I dag må spesialisthelsetjenesten fastsette tidspunkt for når enten utredning eller behandling skal starte opp. Erfaringsmessig er det i en del tilfeller vanskelig å fastsette tidspunktet ut ifra dette skillet.

Opphevingen skal bidra til å redusere unødvendig merarbeid og gi helsepersonell mer tid og ressurser til de viktige primæroppgavene, nemlig å yte helsehjelp til pasientene.

Økt kunnskap

Det er også forslag om rent lovtekniske endringer i de bestemmelsene i loven som regulerer de øvrige pasientrettighetene knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å gjøre bestemmelsene mer tilgjengelige, slik at både pasienter og helsepersonell lettere kan forstå hva de omfatter.

Stortingsmelding

Disse lovforslagene utgjør en mindre del av Regjeringens løpende arbeid med å forbedre pasientforløpene i helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen tar blant annet sikte på å legge frem stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan innen utgangen av 2023. Meldingen vil omfatte arbeidet med å videreutvikle både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Et sentralt mål med meldingen vil være å bidra ytterligere til gode pasientforløp.

Powered by Labrador CMS