FDA har godkjent at immunterapien Keytruda kan gis etter operasjon til pasienter som har ikke-småcellet lungekreft. Behandlingen er foreløpig ikke godkjent i Europa.

USA godkjenner immunterapi etter operasjon av ikke-småcellet lungekreft

Det amerikanske legemiddelverket FDA har godkjent at immunterapien Keytruda (pembrolizumab) kan tas i bruk i behandlingen av pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium IB-IIIA etter kirurgi.

Publisert Sist oppdatert

Godkjenningen gjør at Keytruda kan tas i bruk som adjuvant behandling etter kirurgi og kjemoterapi for tidlig ikke-småcellet lungekreft i stadiene IB til IIIA, uavhengig av svulstens PD-L1-uttrykk.

I 2021 ble det registrert 3 422 nye tilfeller av lungekreft i Norge. Men legemiddelverket skriver i et metodevarsel at det er usikkert hvor mange norske pasienter som vil være aktuelle for denne behandlingen. I 2021 var det 369 pasienter som ble operert for ikke-småcellet lungekreft i stadium IB-IIIA.

Godkjenningen kom på bakgrunn av resultater fra fase 3-studien KEYNOTE-091 (PEARLS) som ble presentert på ASCO i fjor. Studien viser at hos pasienter som fikk adjuvant cellegift etter kirurgi, reduserte Keytruda risikoen for tilbakefall av sykdom eller død med 27 prosent sammenlignet med placebo. Keytrudapasientene gikk median på 58,7 måneder uten residiv versus 34,9 måneder for kontrollgruppen.

Lungekreft

Lungekreft er den tredje hyppigste kreftformen i Norge etter prostatakreft og brystkreft. Lungekreft deles inn i småcellet lungekreft, som utgjør ca. 15-20 % av tilfellene, og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som utgjør ca. 80-85 % av tilfellene.

Sykdommen klassifiseres i stadier, fra stadium I (minst sykdom) til stadium IV (mest utbredt sykdom). Inndelingen gjøres ut fra størrelsen på svulsten, og om den har spredd seg til lymfeknuter eller andre organer.

Ikke godkjent i Europa

Foreløpig har ikke det europeiske legemiddelverket EMA godkjent Keytruda for denne indikasjonen. Men når det mest sannsynlig skjer kan Keytruda utfordre Tecentriq (atezolizumab) som var den første immunterapien som ble godkjent i adjuvant setting etter kirurgi. Den EMA godkjenningen kom i juni i fjor, men er begrenset til pasienter i stadium II og IIIA som er PD-L1 positive. Legemiddelverket holder nå på å gjennomføre en hurtig metodevurdering av Tecentriq for denne indikasjonen. Når den er klar må Beslutningsforum vedta å innføre metoden før den kan tilbys pasienter på sykehusene.

I Tecentriqs IMpower010-studie reduserte PD-L1-hemmeren risikoen for tilbakefall eller død med 34 prosent hos pasienter med PD-L1-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Angriper de resterende kreftcellene

Så hva er rasjonalet bak adjuvant behandling?

Selv om man har operert bort hele svulsten, kan det være kreftceller igjen i kroppen, uten at de gir symptomer eller vises på MR eller CT. Adjuvant behandling har som formål å angripe disse resterende kreftcellene og dermed redusere risikoen for tilbakefall. Vanligvis dreier det seg om cellegiftkurer eller stråleterapi gitt etter en kreftoperasjon for å redusere risiko for tilbakefall, men nå har altså MSD og Roche dokumentert signifikante effekter av adjuvant behandling med immunterapi.

Dagens behandling

Det foreligger et nasjonalt handlingsprogram for behandling av lungekreft, sist oppdatert i 2021. Kirurgi eller strålebehandling kan gi helbredelse hos pasienter med NSCLC i stadium I-III. Reseksjon, kirurgisk fjerning av svulsten, anbefales til pasienter i tidlige stadier og der det mulig. Ved stadium I anbefales kirurgi alene. Ved stadium II og III NO-N1 (N0: ingen lymfeknutemetastaser. N1 metastaser til peribronkiale eller hilære lymfeknuter på samme side som hovedsvulsten) anbefales det kirurgi og adjuvant kjemoterapi. Anbefalt adjuvant behandling er cisplatin + pemetreksed (ved ikke-plateepitelcellekarsinom) eller cisplatin + vinorelbin (ved plateepitelcellekarsinom)

Kilde: Legemiddelverket

Udekket behov

Immunterapi er mye brukt til å behandle pasienter med ikke-småcellet lungekreft i sene stadier, men å komme inn med behandling i tidlige behandlingslinjer representerer en stor behandlingsmessig mulighet. Med dagens standardbehandling som er å gi kjemoterapi etter operasjon får halvparten av pasientene tilbakefall etter operasjon. Dette er en behandling som har vært i bruk i om lag 15 år, og det er et betydelig udekket medisinsk behov for nye og bedre behandlinger. Det er derfor et stort potensiale for immunterapi i en kurativ setting.Powered by Labrador CMS