Immunterapikombinasjon med Opdivo og Yervoy før operasjon gir patologisk respons hos 95% av pasientene som har tykktarmskreft med en relativt hyppig DNA-mutasjonen, fortalte Myriam Chalabi på en presidential under ESMO .

Oppsiktsvekkende tarmkreftstudie fikk applaus på ESMO

(ESMO/Paris) Immunterapikombinasjon før operasjon gir patologisk respons hos 95% av pasientene som har tykktarmskreft med en vanlig DNA-mutasjon. - Resultatene er så gode at fagmiljøet i Norge nå skal diskutere om vi bør justere behandlingsretningslinjene, sier overlege ved St. Olavs Hospital Eva Hofsli.

Publisert Sist oppdatert

112 pasienter i den enarmede studien Niche-2 ble behandlet med PD-1 pluss CTLA-4 blokade - nivolumab (Opdivo) pluss ipilimumab (Yervoy). Alle de 112 pasientene gjennomgikk deretter en vellykket kirurgisk reseksjon og 95% av pasientene oppnådde studiens primære endepunkt som var patologisk respons, sa doktor Myriam Chalabi, ved Netherlands Cancer Institute.

Pasientene hadde ikke-metastatisk tykktarmskreft hvor det forelå mikrosatelitt instabilitet (MSI-H/dMMR)

Ovasjoner

Men det var når Chalabi la på fossefallsplottet som viste dybden av patologisk respons etter bare 4 uker med nivolumab pluss ipilimumab at applausen brøt ut blant de over 2000 tilhørerne:

Myriam Chalabi fikk applaus da hun la frem denne fossfallfiguren

- Som dere ser, var den observerte patologiske responsen nesten komplett eller komplett hos nesten alle pasientene, sa hun.

Til sammenlikning har tidligere studier med neoadjuvant kjemoterapi vist patologiske responsrater i området 5 % til 7 % for denne pasientpopulasjonen, sa Chalabi.

Oppsiktsvekkende

- Dette er oppsiktsvekkende data. Det er spennende at man får så stor effekt på pasienter med tykktarmkreft med en kort og enkel immunterapibehandling, sier overlege Eva Hofsli ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU til HealthTalk. Hun er også leder av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) som skal diskutere resultatene som ble lagt frem på ESMO i neste uke.

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen hos begge kjønn i Norge. Selv om overlevelse har økt betydelig, så får omtrent halvparten av pasientene spredning og dør av sykdommen.

- Dette er oppsiktsvekkende data. Det er spennende at man får så stor effekt på pasienter med tykktarmkreft med en kort og enkel immunterapibehandling, sier overlege Eva Hofsli.

- Nå er dette en enarmet studie med forholdsvis kort oppfølgingstid, så man skal være varsom med å trekke for sterke konklusjoner, men dersom dataene holder seg kan man jo stille spørsmålstegn ved om pasienten trenger kirurgi - som tross alt har endel bivirkninger - etter immunterpibehandlingen, og heller vurdere å utsette inngrepet, sier hun.

I studien ble alle pasientene operert etter legemiddelbehandlingen siden dette i dag er den eneste dokumenterte kurative behandlingen.

Stor pasientgruppe

Hofsli forteller at Norge er det aktuelt å gi slik neoadjuvant behandling - altså immunterapibehandling før operasjon - til rundt 150 til 200 pasienter i årlig.

- Omtrent 15% til 20% av tykktarmskreften er klassifisert som MSIh/dMMR, sier Hofsli, og det er nå godt dokumentert gjennom en rekke studier at disse svulstene er svært følsomme for immunsjekkpunkthemmere. De gode studieresultatene understreker behovet for genetisk testing av kreften til alle tarmkreftpasienter i en tidlig fase, sier hun.

Hun sidestiller resultatene fra den nederlandske ESMO-studien med en annen studie som ble presentert på American Society for Clinical Oncology (ASCO) i juni. Her fikk pasientene behandling med immunsjekkpunkthemmeren dostarlimab (Jemperli): Alle 12 pasienter som var diagnostisert med avansert tarmkreft fikk komplett remisjon etter behandling med dostarlimab. Det betyr at kreften er borte og det ikke er tegn på sykdom.

- Kreften forsvant hos hver enkelt pasient som fikk dostarlimab. Den kunne ikke lenger oppdages hverken ved fysisk undersøkelse, endoskopi, PET-skanning eller MR-skanning, sier Eva Hofsli.

Muligheter for behandling

Flere immunterapier har fått markedsføringsgodkjennelse av EMA innen metastatisk tarmkreft. Pembrolizumab (Keytruda) ble dessuten i januar i år innført av Beslutningsforum som førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk MSI-H eller dMMR kolorektal kreft. Pasientene som får pembrolizumab i førstelinje har 8,3 måneder lengre progresjonsfri overlevelse enn kontrollgruppen som får kjemoterapi, viser den kliniske studien som ligger til grunn for godkjenningen.

Legemiddelverket gjennomfører dessuten en metodevurdering av ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo) - altså den samme immunterapikombinasjonen som ble brukt i Niche-2 - men da for pasienter med dMMR eller MSI-h metastatisk kolorektalkreft. Det er uvisst når Beslutningsforum vil få den til vurdering.

Adnuntius-ad. Hidden in the editor.Format: "healthtalk.no - desktop - midpage banner 3", size: 728x1065.

Om studien

Blant de 107 pasientene som kunne evalueres for effekt i den nederlandske studien, hadde alle unntatt én en patologisk respons, 95 % hadde en patologisk respons (MPR), og 67 % hadde en komplett respons (pCR) – noe som betyr at det ikke var noen gjenværende levedyktig svulst i hverken primærtumoren eller i og lymfeknuter.

NICHE-2 er en multisenter, enarmet studie som inkluderte 112 pasienter i Nederland med tidligere ubehandlet ikke-metastatisk dMMR tykktarmskreft som gjennomgikk kirurgi. Den første syklusen med neoadjuvant behandling inkluderte ipilimumab (1 mg/kg) og nivolumab (3 mg/kg). Den andre syklusen, gitt 2 uker senere, var begrenset til nivolumab alene. Median tid til operasjon fra første dose var 5,4 uker.

Powered by Labrador CMS