Legemidler og biotek

”Endelig en god nyhet for pasienter med tarmkreft” - Immunterapi fordobler tiden før sykdomsprogresjon

Immunterapien pembrolizumab (Keytruda) gir en betydelig bedre progresjonsfri overlevelse blant pasienter med en DNA-mutasjon som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft enn kjemoterapi. Resultatene er så gode at fagmiljøet i Norge nå skal diskutere om denne behandlingen skal innføres som førstelinjebehandling.

Publisert

Pasientene som fikk immunterapien i førstelinje hadde 8,3 måneder lengre progresjonsfri overlevelse enn kontrollgruppen som fikk kjemoterapi. Progresjonsfri overlevelse betyr overlevelse uten tilbakefall.

Gode nyheter

-Dette er svært gode resultater for en pasientgruppe som har et dårlig behandlingstilbud, sier Eva Hofsli til HealthTalk. Hun er overlege på Kreftklinikken på St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU. Hun er også leder i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG). Nå mener hun at pembrolizumab som monoterapi bør vurderes som den foretrukne førstelinjebehandling hos pasienter som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft hvor det foreligger mikrosatelitt instabilitet (MSI-H). - Kostnaden ved dette bør ikke bli avskrekkende siden pasientene i dag allerede får immunterapi som andrelinjebehandling, sier hun.

Har liten effekt av kjemoterapi

Hofsli sier at denne pasientgruppen har liten effekt av kjemoterapi slik at immunterapibehandling blir svært viktig for disse pasientene. I dag dør om lag 50 prosent av pasientene mellom førstelinje- og andrelinjebehandlingen. - Det er derfor svært aktuelt å sløyfe kjemoterapi og i stedet starte med immunterapi som førstelinjebehandling for disse pasientene sier hun.

Hun forteller at det også gjøres mye forskning på å gjøre kalde svulster varme ved å kombinere kjemoterapi med immunterapi slik at også pasienter med tykk- og endetarmskreft uten DNA-mutasjon kan ha nytte av immunterapi. Slik forskning utføres også i Norge.

Det viktigste fra ASCO20 i en og samme sending!

KEYNOTE-177 studien

KEYNOTE-177 er en studie hvor pembrolizumab ble sammenlignet med konvensjonell kjemoterapi hos pasienter som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft hvor det foreligger mikrosatelitt instabilitet (MSI-H) eller defekt misparringsreparasjon (dMMR). 153 pasienter fikk Keytruda (pembrolizumab), mens 154 pasienter fikk kjemoterapi.

MSI-H forekommer hos 15% hos alle som har tarmkreft. Hos de resterende 85% kan det være andre genfeil eller mekanismer som er årsak til at en har fått kreft. Av pasienter med spredning, så er det om lag 5% som har svulst med MSI-H.

Powered by Labrador CMS