Legemidler og biotek

To fase III studier viser at JAK-hemmeren Rinvoq reduserer eksem og kløe blant pasienter med moderat til alvorlig atopiske eksem.

JAK-hemmeren Rinvoq med god effekt på pasienter med atopiske eksem

Signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren Rinvoq (upadacitinib) som monoterapi fikk mindre eksem og redusert kløe sammenlignet med placebo.

Publisert

Det fremgår av nye data fra fase III studiene Measure Up 1 and Measure Up 2 ble i dag presentert på den digitale konferansen European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Har søkt om markedsføringstillatelse

AbbVie - som har utviklet Rinvoq - har nylig søkt både FDA og EMA om markedsføringstillatelse for indikasjonen behandling av voksne og ungdommer med moderat til alvorlig atopiske eksem (atopisk dermatitt).

I både Measure Up 1 og -2 oppnådde signifikant flere pasienter som fikk en 15 eller 30 mg daglig dose med Rinvoq som monoterapi minst 90 prosent forbedring i uke 16 i henhold til det validerte skåringsverktøyet Eczema Area Severity Index (EASI 90) sammenlignet med pasienter som fikk placebo.

Reduksjon i kløe

De nye dataene viste også at andelen pasienter som oppnådde en klinisk meningsfull reduksjon i kløe var signifikant høyere i Rinvoq-armen enn blant de som fikk placebo i uke 4, og denne effekten ble opprettholdt gjennom uke 16 for begge doseringene. En klinisk meningsfull reduksjon i kløe ble i studiene definert som en forbedring i Worst Pruritus Numerical Rating Scale (NRS)≥4.

I Measure Up 2 opplevde 60% av pasientene som ble behandlet med 15 mg Rinvoq en gang daglig, 75% reduksjon i symptomene etter 16 uker, sammenlignet med 13% av de som fikk placebo. Ved en høyere dose på 30 mg oppnådde 73% av pasientene dette behandlingsmålet.

Kronisk inflammatorisk hudsykdom

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, hvor de vanligste symptomene er utslett og intens kløe. Alvorlig atopisk eksem karakteriseres av utslett som kan dekke store deler av kroppen. I tillegg til den intense kløen kan sykdommen ha symptomer som rød, tørr og sprukken hud, skorpedannelse og væsking. Som en konsekvens av dette opplever mange med alvorlig atopisk dermatitt også betydelige søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og kan ha økte symptomer på angst og depresjon.

Det finnes ingen kurativ behandling for atopisk eksem. Behandlingsmålet er symptomreduksjon og langsiktig sykdomskontroll. Behandlingsprinsippene omfatter behandling av hudbarrieren og inflammasjonen, unngåelse av forverrende faktorer samt behandling av eventuell kronisk kloring og superinfeksjon. Behandlingen består av ulike tiltak og er svært tidkrevende.

Nyere behandling for atopisk eksem er sentrert rundt blokkering av proinflammatoriske cytokiner, spesielt relatert til Th2-aktivitet eller blokkering av JAK 1.

En ny type sykdomsmodifiserende legemiddel

Rinvoq er en såkalt JAK-hemmer som representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemiddel, og er et nytt behandlingsalternativ innen et potensielt bredt utvalg av immunologiske tilstander.

I august i år vedtok Beslutningsforum å innføre Rinvoq til behandling av revmatoid artritt, og med en markedsføringstillatelse fra EMA i hånden vil AbbVie også be Beslutningsforum gi tommelen opp for å refundere legemidlet for den nye indikasjonen moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

Et positivt vedtak i Beslutningsforum kan komme raskt. Det tok bare 9 måneder fra Bestillerforum bestilte en hurtig metodevurdering til Beslutningsforum sa ja til å innføre Rinvoq til behandling av revmatoid artritt.

Skal utfordre Dupixent

I februar ga Beslutningsforum grønt lys for offentlig finansiering av Sanofis Dupixent til behandling av voksne og ungdom fra 12 år med alvorlig atopisk eksem. Dette er den første målrettede biologiske behandlingen som er godkjent for denne pasientgruppen. Når Rinvoq får markedføringstillatelse og formodentlig også godkjenning fra Beslutningsforum vil den bli en tøff konkurrent til Dupixent.

Powered by Labrador CMS