Legemidler og biotek

ASCO oppsummert: Mange gode lungekreftnyheter

ASCO20 har gitt oss mange spennende nyheter om nye behandlingsmuligheter innen immunterapi og innenfor målrettet behandling. Vi har også en norsk stråleterapistudie som viser at mer stråling gir betydelig økt overlevelse.

Publisert

Slik oppsummerer en av Norges fremste lungekreftleger Åslaug Helland ASCO20. Hun er overlege og forsker på Radiumhospitalet.

Optimist

Med ASCO bak oss er Helland optimist på vegne av pasientene. - De siste årene og ikke minst med ASCO20 friskt i minne har vi opplevd en veldig positiv utvikling innen ny lungekreftbehandling. Det er mange studier og det er mange gode nyheter. Det gjelder både for pasienter som har en genforandring i kreften som kan behandles med målrettet behandling eller de kan behandles med immunterapi - de kommer fremover til å få en bedre prognose, sier hun.

Spennende nyheter om immunterapi

De store og etter hvert så velkjente immunterapiene fra Bristol Myers Squibb (Opdivo og Yervoy), MSD (Keytruda) og Roche (Tecentriq) har alle flere nye studier.

- Det ble lagt frem en studie med en medisinkombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi som reduserte risikoen for død med opp til 38 prosent. Hva kan vi si om denne studien?

- Ja dette er spennende data. Selskapet har både kombinasjonen med to immunterapier (Opdivo og Yervoy Red.anm.) og så har de kombinasjonen med to immunterapier og kjemoterapi og det ser lovende ut. Så er det en utfordring i tolkningen av dataene fordi kontrollarmen er kjemoterapi som ikke er den standardbehandlingen vi bruker i Norge i dag som er immunterapi og kjemoterapi. Dette er positive data, men vi vet ikke nok om hvilke pasienter som bør få to immunterapikombinasjoner og hvem som bør få immunterapi sammen med kjemoterapi, så her trenger vi mer forskning slik at vi kan skreddersy behandlingen, sier Helland.

Ny immunterapi

Roche presenterer de aller første pasientdataene om sin nye immunterapi tiragolumab i en lungekreftstudie der denne nye sjekkpunkthemmeren ble kombinert med Tecentriq. Dataene viser at kombinasjonsbehandlingen er mer effektiv enn Tecentriq alene i behandlingen av pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft.

- Dette også lovende resultater fra denne fase II-studien og jeg tror at vi får flere og større studier med dette legemidlet som kan bety at vi muligens kan få dette legemidlet inn i behandlingsrepertoaret for Norske pasienter, sier Helland.

Gode 5-årsdata for totaloverlevelse

Roche kom også med 5-årsdata for totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse med det velkjente Alecensa (alectinib).

- Dette er veldig gode data - som viser at 6 av 10 pasienter som får alectinib lever etter 5 år. Dette legemidlet har også lite bivirkninger og det er viktig når pasientene skal ta legemidlet over lang tid, sier Helland.

Tester kreftens biomarkører

Betydningen av å teste kreftens biomarkører for å finne rett persontilpasset behandling var et sentralt tema på ASCO20. Åslaug Helland mener at målrettet behandling kommer til å spille en stadig viktigere rolle i kreftbehandlingen og sier at slike legemidler er en viktig behandling for små undergrupper av kreftpasienter som har spesifikke genforandringer i kreften.

Starter pasientstudie

Helland starter nå en pasientstudie med et svært lovende målrettet kreftlegemiddel. Nydiagnostiserte lungekreftpasienter som har en mutasjon i RET-genet får nå mulighet til å teste ut det eksperimentelle legemidlet Blue-667.

- En studie som ble presentert på ASCO20 viser at 93 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft og en RET-mutasjon som fikk Blue-667, oppnådde sykdomskontroll. Det betyr at enten krympet svulstene betydelig eller at sykdommen stabiliserte seg. Nesten alle pasientene hadde med andre ord god effekt av behandlingen. Det er veldig gode nyheter for denne pasientgruppen som ofte utvikler en svært aggressiv kreftsykdom, sier Åslaug Helland.

Viktig norsk strålestudie

HealthTalk har tidligere skrevet om strålestudien til overlege og professor Bjørn Henning, og Helland mener den har lovende resultater.

- Bjørn Henning Grønberg fikk presentere studien sin muntlig, og det er en stor ære. Dette er en studie som mange sykehus i Norge har vært med på og har dermed en liten aksje i studien, så vi er veldig stolte av at studien har blitt så godt tatt imot, sier hun.

Studien delte pasientene inn i to grupper. Den ene fikk standardbehandling som er en stråledose på 45 Gy i 30 fraksjoner (ganger) over 3 uker. Den andre gruppen fikk en mye høyere stråledose på 60 Gy i 40 fraksjoner over 4 uker, og de ble strålet to ganger per dag. Rasjonalet for å gi høyere stråledose to ganger daglig er at småcellet lungekreft er en svært aggressiv sykdom der kreftcellene deler seg raskt.

Pasientene som fikk høy stråledose fikk en økning i 2-årsoverlevelsen på over 50 prosent. Blant disse pasientene var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy. Pasientene i høydosegruppen levde også gjennomsnittlig 19 måneder lengre, enn pasientene i den andre gruppen. Median overlevelse i høydosegruppen var 41,6 måneder og 22,9 måneder for de som fikk standardbehandling.

- Er disse resultatene så gode at de bør danne grunnlag for å endre behandlingspraksis i Norge?

- Det er nok litt for tidlig å konkludere med. Dette er en liten studie, og det kan hende at vi må ha en større studie for å være sikre. Dette må vi diskutere nærmere i Norsk lungekreftgruppe.

Tar for lang tid å få innført nye legemidler i Norge

En rekke av studiene som ble presentert på ASCO vil legge grunnlag for at legemiddelfirmaene vil søke om markedsføringstillatelse, men før de kan bli tilgjengelig på norske sykehus må de godkjennes av beslutningsforum. Helland mener at det tar for lang tid fra et legemiddel har markedsføringstillatelse til det innføres i Norge. - Stortinget har vedtatt at Beslutningsforum skal evalueres og jeg håper at vi får godkjenningene raskere - det tar for langt tid i Norge nå. Det er viktig for disse pasientene at vi henger med i Norge, sier hun.

Powered by Labrador CMS