- Vi er glade for at barn som lever med SMA i Norge nå kan tilbys Evrysdi. Dette gir legene og pasientene flere valgmuligheter. Studier har dokumentert effekt og sikkerhet i både barn og voksne, sier Merethe Brevik-Andersen, leder for sjeldne diagnoser-feltet i Roche Norge. Foto: Roche

Legemidler og biotek

Beslutningsforum godkjenner Evrysdi til SMA-barn mellom 2 måneder og 18 år. Beslutter om voksne skal få behandling i løpet av våren

Beslutningsforum sa mandag ja til at barn som er 2 måneder og eldre med type 1, type 2 eller type 3a spinal muskelatrofi (SMA) kan behandles med Evrysdi. I løpet av våren skal Beslutningsforum avgjøre om også voksne som har den arvelige muskelsykdommen skal få behandling.