Legemidler og biotek

EU-kommisjonen har godkjent det bispesifikke legemidlet Lunsumio Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom. Godkjenningen er Roche´ andre EU-godkjenning innen lymfom i 2022.

Ny immunterapi mot lymfekreft godkjent i Europa - er et alternativ til CAR-T behandling

EU-kommisjonen har godkjent det bispesifikke legemidlet Lunsumio (mosunetuzumab). Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom – den vanligste formen for saktevoksende non-Hodgkin-lymfom (NHL).

Publisert

Etter en fremskyndet vurdering hos Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) ble Roche sitt legemiddel Lunsumio (mosunetuzumab) godkjent i Europa. Legemidlet ble godkjent for behandling av voksne pasienter med follikulært lymfom, som har vært gjennom minst to tidligere behandlingslinjer.

- Follikulært lymfom er en saktevoksende lymfekreft, og står for omtrent ett av fem tilfeller av non-Hodgkin-lymfom. Sykdommen kommer ofte tilbake og blir vanskeligere å behandle ved hvert tilbakefall. Å ha ytterligere behandlingsalternativer, der flere tidligere behandlingslinjer har mislyktes, er avgjørende for å hjelpe disse pasientene, sier Anne Bee Hegge, medisinsk direktør i Roche Norge.

Første godkjenningen i sin klasse

I Norge blir rundt 225 personer diagnostisert med denne type lymfekreft hvert år, og til tross for store fremskritt i behandling er det fortsatt en uhelbredelig sykdom og tilbakefall er vanlig.

- Lunsumio er det første bispesifikke antistoffet som blir kommersielt tilgjengelig for lymfekreftpasienter. Denne teknologien går ut på at pasientene gis et antistoff som kan binde til både kreftcellene og kroppens egne T-celler i immunforsvaret samtidig. Dette fører til at pasientens eget immunforsvar blir aktivert, og at T-cellene angriper og ødelegger lymfekreftcellene, sier Hegge.

Bispesifikke antistoffer er en ny type behandling som undersøkes på tvers av ulike typer blodkreft, som blant annet leukemi, lymfom og benmargskreft. De er immunterapier, hvilket betyr at de utnytter pasientens eget immunforsvar til å bidra til å ødelegge kreftcellene, uten bruk av kjemoterapi.

Godkjenningen er hovedsakelig basert på resultatene av en fase 1/2-studie av Lunsumio, som viste en komplett responsrate på 60 % og en median progresjonsfri overlevelse på rundt 18 måneder ved bruk som tredjelinjebehandling eller senere i senere behandlingslinjer.

Resultatene ble presentert for første gang i desember 2021 på det årlige møtet til American Society of Hematology (ASH). Her kan du se vår dekning av denne konferansen.

Alternativ til CAR-T

Lunsumio vil tilby et "hyllevare" alternativ til CAR-T-terapier som Gilead Sciences' Yescarta (axicabtagene ciloleucel) og Novartis' Kymriah (tisagenlecleucel), som har komplekse produksjons- og administrasjonsprosedyrer. CAR-T-er krever at T-celler høstes fra pasienter, genetisk modifiseres i et laboratorie for å angripe kreftceller, utvides i cellekultur og deretter re-infuseres i pasienter. Dette er en prosess som kan ta uker. Pasienter må også gjennomgå kjemoterapibehandling for å forberede kroppen på CAR-T-cellene.

Med Lunsumio trenger ikke pasienter å vente med å starte behandlingen og slipper forbehandling med kjemoterapi, som noen ganger kan være en utfordring for personer som er skrøpelige.

I denne podcasten kan du høre molekylærbiolog Sigrid Bratlie og overlegene Jon Rise og Fredrik Schjesvold snakke om CAR-T behandling av Lymfom og myelomatose også kalt benmargskreft. Så langt har Beslutningsforum kun innført behandlingen for akutt lymfoblastisk leukemi av barn og unge under 25 år.

Dette er Roche´ andre EU-godkjenning innen lymfom i 2022, etter godkjenningen av Polivy anbefales som førstelinjebehandling av lymfom i kombinasjon med R-CHP kjemoterapi (rituximab, cyklofosfamid, doksorubicin og prednison) til pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). Også Polivy er bispesifikt antistoff.

- Lunsumio er det første bispesifikke antistoffet som blir kommersielt tilgjengelig for lymfekreftpasienter, sier sier Anne Bee Hegge, medisinsk direktør i Roche Norge. Foto: Roche
Powered by Labrador CMS