Får kraftig kritikk av KOFA: Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp Bente Hayes, sier til HealthTalk at det ennå ikke er avgjort om hun vil rette seg etter KOFAs konklusjon og avlyse anbudskonkurransen.

Lekket hemmelig legemiddelpris - kan stoppe gigantavtale om kjøp av kreftlegemidler til 3,2 milliarder kroner

Norges største legemiddelanbud kan bli skrotet. Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) slår nemlig fast at Sykehusinnkjøp har brutt regelverket om offentlige anskaffelser etter at de gjennomførte kreftanbudet til tross for at de var ansvarlig for at prisen på Norges desidert største kreftlegemiddel - Keytruda - ble lekket til konkurrentene i forkant av konkurransen.

Publisert Sist oppdatert

KOFA gir Sykehusinnkjøp kraftig kritikk, og sier i sin avgjørelse at anbudet, som ennå ikke har trådt i kraft, må avlyses. KOFA begrunner dette med at konkurrenter har hatt en konkurransefordel under gjennomføringen av konkurransen ved å kjenne til taushetsbelagt prisinformasjon og at Sykehusinnkjøp ikke har gjort tilstrekkelig avbøtende tiltak for å rette opp i prislekkasjen.

Ikke avgjort om anbudet skrotes

KOFAer et rådgivende organ og deres avgjørelser er dermed ikke et juridisk bindende. Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp Bente Hayes, sier til HealthTalk at det ennå ikke er avgjort om hun vil rette seg etter KOFAs konklusjon og avlyse anbudskonkurransen.

- Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i avgjørelsen fra KOFA. Vi vil også involvere våre eiere, og treffe en beslutning etter en grundig intern og ekstern vurdering, sier Bente Hayes til HealthTalk.

Det foreligger en feil som kan påvirke konkurransen, og den kan kun rettes ved avlysning.

KOFA

Det er Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest som eier Sykehusinnkjøp med 25 prosent hver. Da er veien kort til at dette skal bli en politisk sak siden det er staten gjennom Helse- og omsorgsdepartementet som eier de regionale helseforetakene.

- KOFA opplyser at de eksisterende rammeavtalene gjelder frem til 30. september 2022, med opsjon for forlengelse i opptil 12 måneder. Vil Sykehusinnkjøp i stedet for å inngå nye rammeavtaler heller benytte seg av opsjonen til å forlenge avtalene med opp til 12 måneder?

- Dette er noe av det vi må ta stilling til når vi har satt oss godt inn i saken. Det viktigste for oss er at pasientene sikres god behandling, så noe av det som nå vurderes nærmere er hvilke konsekvenser en eventuell avlysning vil ha for pasientenes behandlingstilbud, sier Hayes.

Sykehusinnkjøp vil rådføre seg med sine eiere som er de regionale helseforetakene. De ledes av Inger Cathrine Bryne (Helse Vest RHF), Cecilie Daae (Helse Nord RHF), Stig A. Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF) og Terje Rootwelt (Helse Sør-Øst RHF)

Anbudskonkurransen som er Norges klart største legemiddelanbud, ble kunngjort 10. april 2022. Anskaffelsen har en estimert verdi på 3,2 milliarder kroner og tilbudsfrist var 30. mai 2022. Anskaffelsen skal sikre innkjøp av legemidler for over enn 30 ulike kreftindikasjoner. For å være kvalifisert, må legemiddelet leverandøren tilbyr være gitt markedsføringstillatelse utstedt av Statens legemiddelverk.

Bruttoprisene på legemidler er offentlige, men nettoprisene som sykehusene betaler til legemiddelselskapene er et resultatet av forhandlinger og anbud. Opplysninger om disse prisene er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Men ved to anledninger er nettoprisen på blant annet immunterapien Keytruda (pembrolizumab) blitt lekket til konkurrentene.

Keytruda som er utviklet av MSD er Norges største legemiddel målt i omsetning har hele 22 markedsføringstillatelser der 16 har fått refusjon fra Beslutningsforum. Det har gjort at Keytruda ifølge de siste tallene fra Farmastat er Norges største legemiddel målt i omsetning. Immunterapien solgte for 893 millioner kroner før rabatt fra august 2021 til august 2022 - en økning på drøye 20 prosent. Den nærmeste konkurrenten - Opdivo (nivolumab) - er det 10. mest solgte legemidlet i Norge med en omsetning i samme periode på 315 millioner kroner.

Innklaget av MSD

Det var MSD som gjorde Sykehusinnkjøp oppmerksom på at de rabatterte prisene på Keytruda hadde kommet på avveie: Vinteren 2021 og tidligere i år oppdaget MSD at nettopriser for Keytruda var offentliggjort av Sykehusinnkjøp ved to anledninger. MSD forteller HealthTalk at de forsøkte å få i stand en dialog med Sykehusinnkjøp for å sikre det de beskriver som “rettferdig konkurranse og etterlevelse av lover og forskrifter på området”. Selskapet mener at kjennskapet til Keytrudas prisinivå har gitt konkurrentene mulighet til å tilpasse sine tilbud.

- Vi beklager at vi måtte bringe denne saken inn for KOFA. Vi er imidlertid opptatt av at lover og regler hva gjelder offentlige anskaffelser blir fulgt, siden dette er avgjørende for å sikre bærekraftig tilgang til behandling for norske pasienter, sier dr. Muhammed Ali, administrerende direktør i MSD Norge.

Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i loven § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.

KOFA

22. september falt avgjørelsen i KOFA som gir MSD medhold. KOFA er svært kritisk til at Sykehusinnkjøp valgte å igangsette det som er Norges største legemiddelanbud til tross for at de var kjent med at prisen var lekket.

Slik forklarer Bente Hayes hvordan legemiddelprisene ble lekket.

- Som det fremkommer i KOFAs avgjørelse, var det to hendelser som uavhengig av hverandre skjedde i 2021 og 2022. Avtalegrossist Alliance Healthcare Norge AS delte et dokument som inneholdt konfidensielle priser på legemidler utover de som inngår i denne onkologianskaffelsen. Flere detaljer er kommentert i selve avgjørelsen. I februar 2022 publiserte Apotekforeningen en liste over de ti mest omsatte virkestoffene i Norge i 2021, der det for Keytruda var mulig å regne seg fram til enhetspris. Begge hendelsene beklager både vi og andre involverte parter sterkt, og vi tar hendelsene på dypeste alvor, sier Hayes.

KOFA slår imidlertid fast at det er Sykehusinnkjøp som er ansvarlig for lekkasjen fra Alliance Healthcare Norge AS og Apotekforeningen, fordi det er Sykehusinnkjøp som har delt de taushetsbelagte enhetsprisene med Alliance Healthcare og Apotekforeningen.

HealthTalk har tidligere omtalt listen fra Apotekforeningen.

- KOFA mener at Sykehusinnkjøp ikke har dokumentert at det er gjennomført tilstrekkelige avbøtende tiltak for å hindre at taushetsbelagte opplysninger kan ha påvirket konkurransen. Hvorfor er ikke det gjort?

- Sykehusinnkjøp har nøye vurdert hvordan konkurransesituasjonen kan ha blitt påvirket dersom en leverandør har tilegnet seg og benyttet seg av konfidensiell informasjon. Når en leverandør skal inngi pris i forkant av en konkurranse, må leverandøren ta hensyn til endringer i markedet siden forrige konkurranse. Dette kan være nye konkurrenter, utvidelse av bruksområder med påfølgende prisforhandlinger eller patentfall. I slike situasjoner mener vi at markedssituasjonen endres og at dette påvirker verdien av å potensielt kjenne til eksisterende enhetspriser. Når det er sagt, registrerer vi at KOFA ikke deler vår oppfatning om at disse vurderingene er tilstrekkelige, men KOFA sier heller ikke noe nærmere om hva som eventuelt ville blitt sett på som tilstrekkelig avbøtende tiltak, og vi syns det er vanskelig å identifisere hva disse tiltakene skulle vært som samtidig gjorde det mulig å gjennomføre anskaffelsen, sier Bente Hayes.

- I sin avgjørelse skriver KOFA at Sykehusinnkjøp ikke har godtgjort at det ble gjennomført tilstrekkelige avbøtende tiltak for de sammenligningsgruppene der MSD legemiddel deltok. Hvilke avbøtende tiltak er blitt gjort?

- Når konfidensiell informasjon først har blitt gjort tilgjengelig er det ikke mulig å trekke denne informasjonen tilbake. Vi har imidlertid en forventning om at våre leverandører opptrer i henhold til god forretningsskikk og at de derfor ikke benytter seg av kunnskap som de ikke skulle ha mottatt. Basert på de innleverte tilbudene i anskaffelsene har vi heller ingen grunn til å mistenke leverandørene for å ha opptrådt i strid med disse forventningene. Vi mener i tillegg at for at behandlingstilbudet skal bli så bredt som mulig, er det avgjørende at anbudskonkurranser gjennomføres regelmessig. Dette er viktig for at pasientene kan tilbys individuelt tilpasset behandling.

- Hvilke tiltak vil Sykehusinnkjøp gjøre for å hindre at noe slikt skal skje igjen?

- Det er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre prosessene våre knyttet til konfidensielle priser. Det arbeidet innbefatter også andre aktører som har vært involvert i bruddene. I hele perioden har det også vært omfattende dialog med leverandører med formål å sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen, inkludert dialog med MSD, avslutter Hayes.

Men hun får ingen håndsrekning fra MSDs toppsjef som er tydelig på at anbudet må avlyses.

- Vi ser frem til fortsatt samarbeid med Sykehusinnkjøp HF om vår felles ambisjon om å sørge for at norske pasienter får tilgang til innovativ behandling, slik MSD har gjort i Norge i mer enn 50 år, sier dr Ali, og legger til at han forventer at KOFAs avgjørelse blir etterlevd av Sykehusinnkjøp.

Powered by Labrador CMS