Legemidler og biotek

- Enhertus betydelige effekt på progresjonsfri overlevelse vil føre til et paradigmeskifte i behandlingen av HER2-positiv brystkreft, sa forskere bak Destiny-Breast03-studien. Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. Antistoffet (trastuzumab) transporterer en cellegift (deruxtecan) direkte til kreftcellene.

Oppsiktsvekkende resultater i behandlingen av brystkreft

Enhertu - brystkreftlegemidlet til Daiichi Sankyo og AstraZeneca - leverte oppsiktsvekkende resultater i en stor studie som sammenliknet legemidlet direkte mot Kadcyla fra Roche. Pasienter som fikk Enhertu hadde 72 prosent mindre risiko for at kreften skulle utvikle seg enn de som fikk Kadcyla.

Publisert

Enhertu gir kvinner som har HER2 positiv brystkreft med spredning betydelig lengre tid til sykdomsprogresjon eller død enn Kadcyla.

Median tid til sykdomsprogresjon eller død (PSF) ble ikke nådd av Enhertu, men var 6,8 måneder for Kadcyla. Resultatet for totaloverlevelse (OS) er ennå ikke signifikant, men 94% av Enhertu-pasientene var i live etter ett år sammenlignet med 86% av de i Kadcyla-armen. Det viser Destiny-Breast03 studien som ble presentert på ESMO lørdag.

Dette er noe så sjeldent som en head-to-head studie der forskerne sammenliknet progresjonsfri overlevelse av Enhertu (trastuzumab deruxtecan) mot Kadcyla (Trastuzumab emtansine). Kadcyla brukes i Norge i dag til andrelinjebehandling av HER2-positiv brystkreft ved spredning til brystregionen eller ved fjernspredning.

Både Enhertu og Kadcyla er antistoff-legemiddelkonjugater som leverer giftig kjemoterapi til svulster som uttrykker HER2-proteinet. Enhertu leverer imidlertid mer enn dobbelt så mye cellegiftmedisin per antistoff, sa David Frederickson som er konserndirektør for onkologi i AstraZeneca til pressen lørdag kveld.

I følge studien dobler også Enhertu antallet pasienter som reagerte på behandling ettersom legemidlet reduserte svulster hos omtrent 8 av 10 pasienter, mens frekvensen for Kadcyla var litt over en tredjedel.

Alle pasientene i studien hadde tidligere blitt behandlet med Herceptin og en taxanbasert kjemoterapi, men hadde til tross for denne behandlingen opplevd at kreften fortsatte å utvikle seg. Kvinnene hadde diagnosen HER2-positiv metastatisk brystkreft.

Etter presentasjonen la AstraZeneca ut denne tweten

"Multi-billion dollar opportunity"

AstraZeneca tester også Enhertu ut i studier på tidligere behandlingslinjer, og Frederickson sier at AstraZeneca ser på Enhertu som en “multi-billion dollar opportunity”. Han sa at selskapet tar sikte på å sende inn søknad om markedsføringstillatelse til regulatoriske myndigheter, inkludert til FDA, om få måneder.

Det er japanske Daiichi Sankyo som har utviklet legemidlet. I mars 2019 betalte AstraZeneca 1,35 milliarder dollar til Daiichi Sankyo for å dele markedsføringsrettighetene for Enhertu utenfor Japan. AstraZenecas lisensavtale med Daiichi Sankyo kan utløse opp mot 5,6 milliarder dollar i tilleggsutbetalinger, inkludert 3,8 milliarder dollar i regulatoriske og andre milepæler og 1,75 milliarder dollar i betingede betalinger knyttet til potensielt salg.

Et monoklonalt antistoff transporterer cellegiften til kreften

HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) er reseptorer som uttrykkes hos om lag 30 prosent av brystkreftpasientene og kan brukes som mål ved målrettet behandling. Og det er dette som både Kadcyla og Enhertu utnytter for å målrettet angripe kreften.

Slik virker Enhertu: Enhertu - Trastuzumab deruxtecan - er et HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. På hvert antistoff (trastuzumab) finnes det i gjennomsnitt 8 cellegiftmolekyler (deruxtecan).

Trastuzumab (Herceptin) er et monoklonalt antistoff som målrettet transporterer den effektive cellegiften - deruxtekan - direkte til kreftcellenes HER2-reseptor. Ved frigjøring trenger deruxtecan gjennom cellmembranen og forårsaker DNA-skade og apoptotisk celledød, såkalt programmert celledød. Å målrette behandlingen mot HER2 har blitt en sentral strategi i bekjempelsen av brystkreft siden Herceptin (trastuzumab) ble godkjent i 1998.

Kan bli den nye behandlingsstandarden

- Pasienter som tidligere er behandlet for HER2-positiv metastatisk brystkreft vil vanligvis oppleve sykdomsprogresjon innen mindre enn ett år med dagens tilgjengelige HER2-rettede behandlinger. Den store og tydelige fordelen sett på tvers av effektmål og viktige subgrupper av pasienter til Enhertu DESTINY-Breast03, er bemerkelsesverdig og viser at det har potensiale til å bli den nye standarden for de som tidligere har blitt behandlet for HER2-positiv metastatisk brystkreft. Det sier dr. Javier Cortés som leder International Breast Cancer Center (IBCC) i Barcelona. Han presenterte studien under årets ESMO.

Ifølge Dr. Aditya Bardia ved Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School i USA, er effektdataene overbevisende. - Det er fantastisk å se en så signifikant forbedring i overlevelse for pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft, og resultatene vil trolig endre praksis og etablere Enhertu som den foretrukne terapien i andrelinje, sier han til kongressavisen ESMO Daily Reporter. - Disse fase 3-dataene er potensielt praksisendrende for pasienter med metastatisk brystkreft, sier Bardia.

Bardia kommenterer de tidlige dataene for totaloverlevelse (OS), og fortsetter: - Selv om tolvmåneders OS-data ikke er vesentlig forskjellige, er median OS-verdiene ennå ikke mulige å beregne. Gitt den betydelige forbedringen i progresjonsfri overlevelse, forventer vi forbedring i OS når dataene er modne, og vi ser frem til oppfølgingsresultatene.

Resultatene fra studien styrker mulighetene for at Enhertu kan bli det nye standard andrelinjebehandlingen. Men før det skjer trenger den et godkjenningsstempel fra Beslutningsforum som er nødvendig for at et legemiddel skal kunne tas i bruk i spesialisthelsetjenesten.

Må godkjennes av Beslutningsforum

Legemiddelverket arbeider nå med en metodevurdering som analyserer behandlingseffekten til Enhertu opp mot legemiddelprisen, og har i den forbindelse spurt en av de fremste ekspertene innen norsk brystkreftbehandling - overlege og professor på Universitet i Bergen Hans Petter Eikesdal om hans vurdering. Han har etter eget tilsagn vært med i advisory boards for Enhertu og annen behandling for denne pasientgruppen og har omfattende erfaring med dette legemidlet. Han beskriver behandlingen med Enhertu i sitt innspill til Legemiddelverket som “...en verdifull, ny behandling for pasienter med brystkreft med spredning.”

Enhertu har et svært bredt klinisk program oger allerede godkjent i EU og Norge for behandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har mottatt to eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer i metastatisk setting. Godkjenningen er basert på resultater fra DESTINY-Breast01-studien. Enhertu blir ytterligere vurdert i et omfattende klinisk utviklingsprogram som evaluerer effekt og sikkerhet på tvers av flere HER2-målbare kreftformer, inkludert bryst-, mage-, lunge- og tykktarmskreft.

Enhertu med sterke data også innen lungekreft

Enhertu kom også med studier innen andre kreftformer på ESMO. En av de mest interessante var innen ikke-småcellet lungekreft.

- Dette er et forsøk på å ta i bruk en revolusjonerende brystkreftmedisin for å behandle lungekreft, og for første gang har vi lyktes med denne tilnærmingen, sa Bob T. Li som er medisinsk onkolog ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center og hovedutprøver i fase 2-studien DESTINY-Lung01.

Innen brystkreft er HER2 relativt vanlig - 30 prosent av brystkreftsvulster er av slik karakter. Men det forekommer bare i om lag 3% av lungekreftsvulstene, noe som gjør det til en sjelden mutasjon - omtrent like vanlig som ALK-mutasjonen som kan behandles av legemidler som Lorbrena og Alecensa. I Norge er HER2-målrettede terapier tatt i bruk innen brystkreftbehandling, men er så langt ikke innført i behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Resultatene som ble presentert på ESMO lørdag og samtidig publisert iNew England Journal of Medicine, viser at for 55% av pasientene med kreft som som var HER2 positiv så krympet svulstene (ORR). Denne responsraten holdt seg i median 9,3 måneder, Median progresjonsfri overlevelse (PSF) var 8,2 måneder. Pasientene hadde ikke hatt effekt av median to tidligere behandlinger - en pasient hadde sågar gjennomgått syv behandlingslinjer. Li sa at han håper resultatene vil danne grunnlaget for en akselerert godkjenning i FDA.

Enhertu (Trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. På hvert antistoff (trastuzumab) finnes det i gjennomsnitt 8 cellegiftmolekyler (deruxtecan), som her er vist som gule prikker.

Metastatisk kreft

Når kreften er metastatisk har kreften fra den opprinnelige svulsten spredt seg til andre deler av kroppen via blod og/eller lymfesystem. Dersom kreftsykdommen har spredt seg til andre organer vil sykdommen være uhelbredelig og målet med behandlingen vil være å begrense sykdommen, lindre smerte og andre komplikasjoner, og forlenge livet.

Dette er HER2

HER2 er et protein som fungerer som reseptor for epidermal vekstfaktor (epidermal growth factor, EGF). Genet er oppregulert på om lag 20 prosent av brystkreftsvulster og 20 prosent av magekreftsvulstene. Når HER2-genet er oppregulert vil kreftsvulsten kunne vokse ekstra hissig med stor celletilvekst. HER2 påvises i vevsprøver av svulsten. Hvis det er høy forekomst av HER2 i vevsprøven, er det aktuelt å tilby behandling med medikamenter som binder og blokkerer HER2.

Javier Cortés presenterer resultatene fra DESTINY-Breast03 studien på Presidential Symposium 1, ledet av Solange Peters og Andrés Cervantes. Foto: ESMO

Dagens behandling

Det foreligger en nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft oppdatert i 2020.

I handlingsprogrammet angis følgende behandling for pasienter med HER2-positiv inoperabel og metastatisk brystkreft:

Pasienter med lokalavansert HER2-positiv brystkreft tilbys (neo)adjuvant behandling med 12 uker taksan (paklitaxel ukentlig eller docetaxel hver 3. uke) i kombinasjon med trastuzumab og pertuzumab hver 3. uke. Ev. kan behandlingen først startes med EC90 x 4 (antracyklinholdig kjemoterapi med epirubicin og cyklofosfamid). Grunnlaget er optimal skrumpning av store svulster før kirurgisk behandling. Pertuzumab og trastuzumab gis i totalt 12 måneder uavhengig av om operasjonen viste pCR eller ikke.

Målet med systemisk behandling av metastatisk/avansert brystkreftsykdom er å hindre sykdomsprogresjon og å lindre symptomer med så liten toksisitet som mulig samt om mulig å forlenge overlevelsen. Anbefalte regimer for pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft er følgende:

  • Førstelinjebehandling: taksan + trastuzumab + pertuzumab
  • Andre-/tredjelinjebehandling: trastuzumabemtansin hver 3. uke.
  • Fjerdelinje (ev. tredjelinje) -behandling: • Pegylert liposomalt doxorubicin hver 28. dag. • Non-pegylert liposomalt doxorubicin hver 21. dag
Progresjonsfri overlevelse med Enhertu (T-Dxd) kontra Kadcyla (T-DM1) i HER2-positiv metastatisk brystkreft (Abstract LBA1, ESMO 2021)

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste formen for kreft hos kvinner. Sykdommen karakteriseres ved svært varierende forløp, fra langsomt voksende tumorer som holder seg til brystkjertelen uten å metastasere, til raskt voksende tumorer med tidlig fjernmetastasering.

Brystkreft med spredning er en svært alvorlig sykdom. Pasientene taper mange leveår og har lavere livskvalitet på grunn av sykdommen. Tapet tilsvarer 21 gode leveår ifølge Legemiddelverkets beregninger, det vil si 93 % av de gode leveårene de ville hatt uten sykdommen.

I følge Legemiddelverket ble det i 2018 rapportert at 13 % av brystkrefttilfellene er HER2-positive. HER2-positiv brystkreft er assosiert med aggressiv sykdom, men prognosen har bedret seg etter at HER2-rettet behandling med trastuzumab ble tatt i bruk).

* Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge.

* I 2020 fikk 3.424 norske kvinner påvist brystkreft for første gang, noe som er 300 færre enn året før.

* Også menn kan få brystkreft, og hvert år er det rundt 30 norske menn som får diagnosen.

* Dobbelt så mange får brystkreft i dag sammenlignet med for 60 år siden. Heldigvis er det også flere som overlever. Ni av ti kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen.

* Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. Noen tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.

* I Norge er det i dag over 52.000 personer som har blitt friske av eller som lever med brystkreft. 600 nordmenn dør av brystkreft hvert år.

Kilde: Kreftregisteret

Slik virker Enhertu

Trastuzumab derukstekan er et HER2-rettet antistoff-legemiddelkonjugat. Trastuzumab (Herceptin) er et monoklonalt antistoff. Monoklonale antistoffer binder seg til spesifikke proteiner eller antigener. Trastuzumab er laget for å binde seg selektivt til et antigen som kalles human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (HER2). HER2 finnes i store mengder på overflaten av enkelte kreftceller og stimulerer veksten av disse. Derukstekan er en topoisomerase I-hemmer festet til trastuzumab ved hjelp av en spaltbar kobling. Etter binding til HER2 på tumorceller gjennomgår trastuzumab derukstekan intracellulær spalting av koblingen, utført av lysosomale enzymer. Ved frigjøring trenger derukstekan gjennom cellmembranen og forårsaker DNA-skade og apoptotisk celledød.

Kilde: FDA

Powered by Labrador CMS