Legemidler og biotek

Etter at pasientene er fulgt opp i fem år fortsetter Opdivo og Yervoy å vise en sterk overlevelsesfordel hos tidligere ubehandlede pasienter som har nyrecellekarsinom med intermediær eller dårlig prognose. 5-års overlevelsen (OS) var 48 prosent.

5-årsdata viser langvarig overlevelsesfordel for nyrekreftpasienter med dårlig prognose som behandles med Opdivo-Yervoy

Bristol Myers Squibbs kombinasjonsbehandling med Opdivo og Yervoy var det første immunterapiregimet som fikk en FDA-godkjenning og en EMA-godkjenning for nydiagnostisert nyrekreft. Siden er det kommet flere konkurrerende behandlinger på markedet, men på ESMO legger selskapet frem femårsdata for å styrke seg i konkurransen.

Publisert

Behandlingen ble godkjent i Beslutningsforum 20.01.2020.

Etter at pasientene er fulgt opp i fem år fortsetter Opdivo og Yervoy å vise en sterk overlevelsesfordel hos tidligere ubehandlede pasienter som har nyrecellekarsinom med intermediær eller dårlig prognose i forhold til Pfizers målrettede TKI-hemmer Sutent .

5-års overlevelsen (OS) var 48 prosent. Dette er den lengste medianoverlevelsen som er dokumentert i en fase 3-studie med tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastasert nyrecellekreft.

Resultatene fra CheckMate -214 ble publisert online på årets virtuelle ESMO -kongress (European Society for Medical Oncology) 16. september 2021.

Du kan lese e-posteren her.

Dette er hovedresultatene fra studien:

  • Totaloverlevelse (OS): Median overlevelse var 47 måneder for pasienter med middels og dårlig prognose behandlet med Opdivo pluss Yervoy sammenlignet med 26,6 måneder for sunitinib, og den femårige overlevelsen var henholdsvis 43 prosent og 31 prosent.
  • Objektiv responsrate (ORR): Kombinasjonen Opdivo pluss Yervoy kunne vise en opprettholdt objektiv responsrate, sammenlignet med sunitinib (42% mot 27%). I tillegg oppnådde flere pasienter som ble behandlet med kombinasjonen en fullstendig respons (11% mot 2%).
  • Responsvarighet (DOR): For pasienter behandlet med Opdivo pluss Yervoy var median tid til DOR ennå ikke nådd, sammenlignet med 19,7 måneder for sunitinib.

- På ESMO for fire år siden ble de første resultatene fra CheckMate -214 presentert. Studien har bidratt til å endre behandlingen av pasienter med avansert nyrecellekreft. Disse femårige resultatene er den lengste oppfølgingen av en fase 3-studie med en kombinasjonsterapi med immunterapi ved avansert nyrecellekarsinom som er presentert til dags dato. Man ser tydelig en forbedret langvarig overlevelse for Opdivo i kombinasjon med Yervoy. Disse resultatene vil bli lagt til tidligere presenterte positive studiedata om totaloverlevelse for kombinasjonsbehandling med disse to immunoonkologiske preparatene i flere svulsttyper, sier Anna Åleskog som er nordisk medisinsk direktør i Bristol Myers Squibb.

Powered by Labrador CMS