Legemidler og biotek

I sammenlikningsstudie gir JAK-hemmeren Rinvoq bedre effekt både på primære og sekundære endepunkter enn Dupixent blant pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem. Bildet viser pasient med alvorlig eksem.

Rinvoq er mer effektiv enn Dupixent blant voksne pasienter med atopisk eksem

Signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren Rinvoq fikk mindre eksem og kløe sammenlignet med pasienter som ble behandlet med Dupixent.

Publisert Sist oppdatert

Sanofis Dupixent (dupilumab) har lagt listen høyt for konkurrenter som vil utfordre den effektive interleukinhemmeren innenfor behandling av atopisk dermatitt eller eksem. Men AbbVies Rinvoq (upadacitinib) har i en ny head to head studie gjort nettopp det og vist bedre effekt enn Dupixent.

Mer effektiv på primært endepunkt EASI 75

Nå er hovedresultatene fra Heads Up fase 3 studien klare, og de viser at en større andel av pasientene som ble behandlet med Rinvoq (30 mg, daglig) oppnådde minst 75 prosent forbedring målt etter Eczema Area Severity Index (EASI 75) i uke 16 av behandlingsforløpet, sammenlignet med Dupixent (300 mg, hver andre uke).

Pasientene i studien hadde moderat til alvorlig atopisk eksem og ble randomisert til å få Rinvoq eller Dupixent, begge som monoterapi i 24 uker.

EASI 75 var studiens primære endepunkt.EASI er et mye brukt scoringssystem for å klassifisere alvorlighetsgraden av eksem. Systemet brukes for å beskrive alvorlighetsgrad, og monitorere effekt av behandling. EASI-scoren tar i betraktning flere forhold ved eksemet, blant annet lokalisasjon, området som er rammet, alvorlighetsgrad og utseende.

71 prosent av pasientene som ble behandlet med Rinvoq oppnådde EASI 75 i uke 16, sammenlignet med 61 prosent av de som ble behandlet med Dupixent.

Det gjenstår imidlertid å se om effekten av Rinvoq har toppet seg, eller om langtidsdata viser at JAK-hemmeren vil opprettholde effekten.

Ved alvorlig atopisk eksem kan store deler av kroppen være dekket av eksem. Kløen blir gjerne helt uutholdelig og påvirker nattesøvn og livskvalitet betydelig. Alvorlig atopisk eksem er forbundet med depresjon, angst og suicidaltanker. Den samfunnsøkonomiske byrden er høy med hyppige legebesøk, utgifter til legemidler og sykefravær.

Også bedre på sekundære endepunkter

Rinvoq var også bedre enn Dupixent på alle sekundære endepunkter, inkludert symptomfri hud (skin clearance)og kløereduksjon. Pasientene i Rinvoq-armen oppnådde raskere forbedringer: Etter en ukes behandling hadde 44% oppnådd EASI 75, mot 18% av dem som fikk Dupixent. Og Rinvoq reduserte kløen med 31% - mens Dupixent reduserte kløen med 9%.

Fullstendige resultater fra Heads Up-studien vil bli sendt ut for publisering i et fagfellevurdert tidsskrift.

Rinvoq har forløpig ikke markedsføringstillatelse for atopisk eksem hverken i USA eller Europa.

I februar 2020 ga Beslutningsforum grønt lys for offentlig finansiering av Dupixent til behandling av voksne og ungdom fra 12 år med alvorlig atopisk dermatitt. Dette er den første målrettede biologiske behandlingen som er godkjent for denne pasientgruppen.

Head to head studien mot Dupixent viser at Rinvoq vil bli en tøff konkurrent til Dupixent når JAK-hemmeren får markedføringstillatelse og formodentlig også blir innført av Beslutningsforum.

"Når vi går inn i en ny æra med avanserte terapier innen atopisk dermatitt, vil head-to-head studier som Heads Up-studien være viktige for å hjelpe helsepersonell til å forstå forskjellen i de ulike behandlingsterapiene, sier Michael Severino som er forskningsdirektør i AbbVie.

Har søkt om markedsføringstillatelse

AbbVie har nylig søkt både FDA og EMA om markedsføringstillatelse for indikasjonen behandling av voksne og ungdommer med moderat til alvorlig atopiske eksem (atopisk dermatitt). Til grunn for disse søknadene ligger de to fase III studiene Measure Up 1 og Measure Up 2 som i oktober ble presentert på konferansen European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). I begge studiene oppnådde signifikant flere pasienter som fikk en 15 eller 30 mg daglig dose med Rinvoq som monoterapi minst 90 prosent forbedring i uke 16 (EASI 90) sammenlignet med pasienter som fikk placebo.

Det er ventet at FDA vil fatte sin beslutning før sommeren 2021.

Kronisk inflammatorisk hudsykdom

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, hvor de vanligste symptomene er utslett og intens kløe. Alvorlig atopisk eksem karakteriseres av utslett som kan dekke store deler av kroppen. I tillegg til den intense kløen kan sykdommen ha symptomer som rød, tørr og sprukken hud, skorpedannelse og væsking. Som en konsekvens av dette opplever mange med alvorlig atopisk dermatitt også betydelige søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og kan ha økte symptomer på angst og depresjon.

Det finnes ingen kurativ behandling for atopisk eksem. Behandlingsmålet er symptomreduksjon og langsiktig sykdomskontroll. Behandlingsprinsippene omfatter behandling av hudbarrieren og inflammasjonen, unngåelse av forverrende faktorer samt behandling av eventuell kronisk kloring og superinfeksjon. Behandlingen består av ulike tiltak og er svært tidkrevende.

Nyere behandling for atopisk eksem er sentrert rundt blokkering av proinflammatoriske cytokiner, spesielt relatert til Th2-aktivitet eller blokkering av JAK 1.

En ny type sykdomsmodifiserende legemiddel

Rinvoq er en såkalt JAK-hemmer som representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemiddel, og er et nytt behandlingsalternativ innen et potensielt bredt utvalg av immunologiske tilstander.

I august i år vedtok Beslutningsforum å innføre Rinvoq til behandling av revmatoid artritt.

Med en snart forestående markedsføringstillatelse fra EMA i hånden, vil AbbVie også be Beslutningsforum gi tommelen opp for å refundere legemidlet for den nye indikasjonen moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

Et positivt vedtak i Beslutningsforum kan komme temmelig raskt. Det tok bare 9 måneder fra Bestillerforum bestilte en hurtig metodevurdering til at Beslutningsforum sa ja til å innføre Rinvoq til behandling av revmatoid artritt.

Sikkherhetsprofilen

Sikkerhetsprofilen til Rinvoq i "Heads Up"-studien var i samsvar med den som ble observert i fase 3 studiene Measure Up 1 og Measure Up 2.

I head to head studien var ikke Rinvoqs frekvens av alvorlige bivirkninger særlig mye høyere enn Dupixents - 2,9% versus 1,2% - men AbbVie rapporterte om ett dødsfall som trolig skyldes en alvorlig infeksjon.

Studien undersøkte Rinvoq med en dose på 30 mg - dobbelt så høy som 15 mg-dosen som er godkjent for revmatoid artritt. Det er antatt at en høyere dose kan ha gitt økt risiko for alvorlige bivirkninger.

Powered by Labrador CMS