Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til legemidler til behandling av brystkreft, prostatakreft, nyrecellekreft og revmatisme

På sitt møte i dag hadde Beslutningsforum syv nye metoder oppe til vurdering. Det ble ja til fem nye metoder. Det ble ja til de to brystkreftlegemidlene Verzenios og Kadcyla. Erleada ble innført til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft. JAK-hemmeren Rinvoq ble innført til behandling av revmatisme og immunterapien Keytruda fikk ja til behandling nyrecellekreft.

Publisert

Det ble imidlertid tommelen ned for Bavencio (avelumab) i kombinasjon med Inlyta (aksitinib) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC).

«Det er stor usikkerhet knyttet til langtidsoverlevelsen ved denne behandlingen, og prisen er for høy og står ikke i rimelig forhold til den kliniske effekten», står det i protokollen fra møtet. Det ble også nei til en blodprøvebasert test ved mistanke om svangerskapsforgiftning. Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet viser manglende dokumentasjon av nytten av denne type tester uttaler Beslutningsforum.

Ja til nytt behandlingsprinsipp for revmatisme

Det var stor interesse knyttet til hva Beslutningsforum ville konkludere om Rinvoq (upadacitinib). Beslutningsforum sa ja til å innføre legemidlet til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt. Legemiddelet skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021.

Rinvoq er en såkalt JAK-hemmer som representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemidler og er et nytt behandlingsalternativ for mennesker med behandlingstrengende leddgikt.

Med dagens vedtak blir Rinvoq tilgjengelig for voksne norske pasienter med revmatoid artritt (RA) som ikke har tilstrekkelig effekt av, eller er intolerante mot minst ett sykdomsmodifiserende antirevmatisk medikament - såkalte DMARDs. Rinvoq har markedsføringstillatelse som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat i denne pasientgruppen. Rinvoq er en tablett som tas én gang per dag.

Ja til to legemidler mot brystkreft

Det ble også ja til to behandlinger for brystkreftpasienter og begge kan tas i bruk 1. september. Disse er:

  • Verzenios (abemaciclib) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
  • Kadcyla (trastuzumabemtansin) i adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling.

Ja til immunterapi mot avansert nyrecellekarsinom

Beslutningsforum valgte også å innføre Keytruda (Pembrolizumab) ) i kombinasjon med Inlyta (aksitinib) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom. Til pasientgruppen med god prognose/gunstig risikoprofil kan behandlingen tas i bruk fra 1. september 2020. Til pasienter med intermediær eller høy risiko kan behandlingen tas i bruk fra neste anbud, som er under forberedelse.

Ja til legemiddel mot prostatakreft

Beslutningsforum vedtok at Erleada (apalutamid) kan innføres til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC).

En studie som er presentert på ASCO20 viste at Erleada forlenger livet med 14 måneder til pasienter med ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

En kombinasjon av Erleada og androgen deprivasjonsterapi (ADT) reduserte pasientenes risiko for å dø med 22% sammenlignet med ADT og placebo. Pasienter i Erleada-armen hadde en median overlevelse på 73.9 måneder - over seks år - mens de i placebogruppen levde 59.9 måneder. Erleada økte med andre ord totaloverlevelsen (OS) med 14 måneder.

De som deltok i studien var pasienter med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC) som hadde høy risiko for å utvikle metastaser.

Prostatakreft er den mest vanlige kreftformen hos menn i Norge med 4983 nye tilfeller i 2017. Omtrent 10-15% av pasientene har fjernmetastaser ved diagnosetidspunkt, ifølge Statens legemiddelverk.

I oktoberi fjor sa Beslutningsforum nei til å innføre konkurrenten Xtandi fra Astellas med samme indikasjon som Erleada nå har fått godkjenning for. Begrunnelsen til Beslutningsforum var at de kliniske dataene fra Astellas ikke viste tilstrekkelig overlevelsesgevinst. - Vi har pågående studier som vil gi overlevelsesdata på denne indikasjonen. Vi ønsker alltid å ha så god dokumentasjon som mulig, men vi ønsker også å gjøre legemidlet tilgjengelig så raskt som mulig, så det er alltid en balansegang mellom disse to hensynene, sa Astellas administrerende direktør Paul Waaler, da vi intervjuet ham etter avslaget.

Dette er JAK-hemmere

Rinvoq tilhører en klasse medisiner kjent som JAK-hemmere. JAK-hemmere blokkerer inflammasjonsfremkallende enzymer kalt Janus-kinase. Hemming av JAK-enzymer medfører at visse betennelsesstoffer blir mindre aktive, og dermed hemmes betennelsen. Sykdommen blir da fredeligere, og blodprøver av senkning og CRP viser redusert betennelsesaktivitet. Mange vil føle seg mindre utmattede og trette. Rinvoq kan bremse leddødeleggelsen.

Powered by Labrador CMS