- Beslutningsforum sa mandag ja til å innføre legemidlet Tukysa til HER2-positiv brystkreft, forteller Inger Cathrine Bryne som er leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF.

Beslutningsforum sier ja til brystkreftmedisin og seks andre legemidler

Mandag var tolv saker oppe til vurdering i Beslutningsforum – blant annet biopsiprosedyrer ved prostatakreft og brystkreftmedisinen Tukysa. Totalt ble åtte nye metoder og legemidler innført, mens i fire av sakene ble konklusjonen at de ikke innføres.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforum innførte Tukysa (tukatinib) i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft hos pasienter som tidligere har fått minst to anti-HER2 behandlingsregimer.

Beslutningsforum har siden 2015 godkjent at immunterapien Keytruda (pembrolizumab) kan brukes på 16 indikasjoner innen 9 tumorområder som spenner fra lungekreft til føflekkreft og brystkreft. Det ble imidlertid nei til å innføre Keytruda i kombinasjon med Lenvima (lenvatinib) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling. Begrunnelsen er at prisen på kombinasjonsbehandlingen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte. Sykehusinnkjøp bes imidlertid gjenoppta forhandlingene med leverandør. Keytruda er utviklet av MSD mens Lenvima er utviklet av Eisai.

Har ikke levert dokumentasjon

Soliris (ekulizumab) er ett av legemidlene der finansieringsansvaret ble overført fra Helfo til spesialisthelsetjenesten for noen år siden. Dette ble gjort for å få en god vurdering og kostnadskontroll på legemidlene. Under dagens møte ble konklusjonen at Ekulizumab (Soliris) ikke innføres til fire indikasjoner.

– Prisen på legemidlet er svært høyt, og det er med dagens pris ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene kan oppfylles basert på tilgjengelig dokumentasjon. Legemiddelfirmaet har ikke levert dokumentasjon til metodevurdering, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder for Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Beslutningsforum ber samtidig fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring - og eventuelt avslutning av behandling med Soliris for pasienter som allerede er under behandling med legemiddelet.

Prostatakreft

En sammenligning av prosedyrer ved mistanke om prostatakreft var første sak i dagens møte. Der har Folkehelseinstituttet (FHI) metodevurdert transperineal biopsitaking opp mot transrektal biopsitaking. Både transperineal- og transrektal biopsitaking er i bruk i klinisk praksis i Norge i dag. Konklusjonen til FHI er at transperineal biopsitakning kan redusere antall infeksjoner og sepsis sammenlignet med transrektal biopsitakning. Beslutningen ble derfor at den transperineale biopsitakingen kan innføres som rutine ved alle sykehus og at transrektal biopsitaking bør utfases senest innen utgangen av 2023.

Oppretter to referansegrupper

Fra i høst går Nye metoder over til å ha to referansegrupper – en for legemidler og en for ikke-legemidler. Etter to år skal ordningen evalueres. Dette gjøres for å løfte behov og utfordringer innenfor medisinsk utstyr – og er en del av videreutviklingsarbeidet i Nye metoder.

Nå skal det oppnevnes nye medlemmer i referansegruppene, og Nye metoder planlegger et første møte med de nye gruppene i midten av november.

Alle beslutningene med begrunnelse finner du her.

Powered by Labrador CMS