Legemidler og biotek

Pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom kan ta bruk de to immunterapiene Opdivo og Yervoy som kombinasjonsbehandling.

Beslutningsforum sa ja til immunterapi-kombo for alvorlig nyrekreft

Beslutningsforum sa i dag ja til at pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom kan ta bruk de to immunterapiene Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) som kombinasjonsbehandling. Årsaken er at immunterapi-komboen viser lengre overlevelse enn dagens standardbehandling.

Publisert

Artikkelen er oppdatert 1. februar 2020.

Det er legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb (BMS) som leverandør av både Opdivo og Yervoy.

- Denne immunterapikombinasjonen viser gode overlevelsedata. Effektdokumentasjonen viser lenger progresjonsfri overlevelse enn legemiddelet det sammenlignes med i metodevurderingen, sier Stig A Slørdahl som er leder for Beslutningsforum til HealthTalk

I alt hadde Beslutningsforum ni metoder oppe til vurdering i dag. Beslutningsforum sa nei til alle de andre metodene. Mer om dette lenger nede i artikkelen.

Aktuelt for 200 pasienter årlig

Om lag 200 pasienter er hvert år aktuelle for behandling med Opdivo og Yervoy for metastatisk nyrecellekarsinom i Norge. Legemiddelverket har beregnet at dette vil ha en total årlig kostnad på om lag 71 MNOK i det femte budsjettåret. Denne kostnaden er inkludert moms og før legemiddelprodusenten BMS har gitt rabatt. Legemiddelverket forteller at BMS har gitt rabatt, men siden slike rabatter er hemmelige får vi ikke informasjon om størrelsen på rabatten.

Les også: Dette må du vite om immunterapi

Positive nyheter i kø for BMS

BMS har fått flere gode nyheter fra Beslutningsforum de siste månedene. I slutten av august sa Beslutningsforum ja til adjuvant føflekkreftbehandling med Opdivo og den 18. november fikk Opdivo ja til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.


Andre vedtak i dagens møte i Beslutningsforum

Beslutningsforum sa nei til å innføre de andre metodene og behandlingene på offentlige sykehus. Her er oversikten over de metodene som fikk nei i dag.

Beinmargskreft

Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason innføres ikke til behandling av refraktær og residiverende myelomatose.

Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved elotuzumab (Empliciti) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling for denne indikasjon.

For tre år siden bestilte Bestillerforum en ny forenklet metodevurdering etter at legemiddelet fikk nei i Beslutningsforum. Dette var for å se på hvilke pasienter som kan ha størst nytte av legemiddelet, i tillegg til å se på eventuelle budsjettkonsekvenser ved en innføring.

Det finnes i dag flere behandlingsregimer tilgjengelig i førstelinje og ved residiv (når sykdommen blusser opp), men det er spesielt pasienter med gjentatte tilbakefall og som er refraktære for flere av de tidligere behandlingsregimene som har størst behov for behandling med legemidler med alternative virkningsmekanismer.

Hemofili A

Emicizumab (Hemlibra) innføres ikke som rutineprofylakse til behandling av voksne pasienter med hemofili A uten antistoff mot faktor VIII. Prisen for legemiddelet er for høy.

Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved emicizumab (Hemlibra) kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.

Før det fantes effektiv behandling døde de fleste pasienter med alvorlig hemofili A i barneårene. I løpet av de siste tiårene har tilgang på koagulasjonsfaktorer, først derivert fra plasma og senere rekombinante faktorer, gjort at de fleste av disse pasientene får få komplikasjoner og har tilnærmet normal forventet levealder.

Lungekreft

Lorlatinib (Lorviqua) innføres ikke til behandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i andre- eller senere behandlingslinjer.

Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av denne behandlingen sammenlignet med dagens standardbehandling. I tillegg er prisen for legemiddelet vesentlig høyere enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.

Tilstanden er uhelbredelig, og behandling har kun livsforlengende og palliativ effekt. Legemiddelet har fått betinget markedsføringstillatelse, og har for tiden en pågående fase tre studie i førstelinje ALK-positiv NSCLC. Det er forventet at klinisk studierapport er ferdig i august 2020.

Hereditært angioødem

Lanadelumab (Takhzyro) innføres ikke nå til behandling av hereditært angioødem (HAE).

Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av dette legemiddelet sammenlignet med dagens behandling, og kostnaden for legemiddelet er høyere enn kostnaden ved etablert behandling.

Det finnes i dag ingen helbredende behandling av HAE, men det finnes muligheter for å forebygge og lindre anfall. Det finnes ingen nasjonale behandlingsretningslinjer for HAE, kun europeiske retningslinjer. Behandlingen består av akuttbehandling ved anfall, korttidsprofylakse ved kjente triggere for anfall (tannbehandling, kirurgi) og langtidsprofylakse mot anfall for å redusere behovet for akuttbehandling.

I norsk klinisk praksis er plasmaderivert C1-INH den foretrukne behandling som langtidsprofylakse ved HAE. C1-INH gis intravenøst hver tredje til fjerde dag.

Leukemi

Daunorubicin/cytarabin (Vyxeos liposomal) innføres ikke til behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).

Prisen for dette legemiddelet er for høy i forhold til dokumentert relativ effekt, som er beheftet med betydelig usikkerhet.

Legemiddelet Vyxeos liposomal er en ny formulering av den kjente kombinasjonen daunorubicin og cytarabin, som i dag er standardbehandling («3+7») ved akutt myelogen leukemi (AML). Det hefter betydelig usikkerhet med hensyn til relativ effekt av ny formulering sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

Atrieflimmer

Rotorablasjon (FIRMap™og RhytmView™) innføres ikke til behandling av hjerterytmeforstyrrelser (atrieflimmer). Det foreligger ikke dokumentasjon for den relative effekt av denne metoden.

Tross flere purringer har ikke firma levert dokumentasjonspakke for denne metoden.

Organdonasjon

Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte (Organ Care System (OCS)) innføres ikke ved transplantasjon ved donasjon etter hjernedød.

Det foreligger ikke dokumentasjon for den relative effekt av denne metoden.

Tross purring har ikke firmaet levert dokumentasjonspakke. Det foreligger ikke systematiske oversikter eller HTA-er i vesentlig grad og metoden er kostbar.

Om Nyrecellekarsinom/nyrecellekreft

Nyrecellekarsinom er en alvorlig sykdom. I overkant av 800 personer får diagnosen nyrecellekarsinom i Norge i året. Cirka to tredjedeler av pasientene er menn. Median alder ved diagnose er cirka 67 år. Sykdommen er sjelden før 40-års alder. I løpet av de siste ti årene har antallet tilfeldige oppdagede svulster gradvis økt som et resultat av den økte bruken av moderne bildeundersøkelser.

De to best dokumenterte risikofaktorene er tobakk og overvekt.

Kilde: Beslutningsforum

Dette er Opdivo Yervoy

Opdivo er en PD-1 hemmer som virker ved å stoppe nedreguleringen av kroppens immunforsvar og i stedet stimulerer til angrep på kreftceller, mens Yervoy er en CTLA4-inhibitor som blokkerer hemmingen av T-celler og med dette fremmer direkte angrep av T-celler mot tumorceller.

Opdivo er fra tidligere indisert ved behandling av avansert nyrecellekarsinom etter tidligere behandling, samt ikke-småcellet lungekreft, klassisk hodgkins lymfom, plateepitelkreft i hode og hals og urotelialt karsinom. Yervoy og Opdivo (som monoterapi eller i kombinasjon) er indisert til behandling av avansert (inoperabel eller metastatisk) melanom.

Kilde: Statens Legemiddelverk

Bristol-Myers Squibb Norge, her med General Manager Hilde Bech, har fått flere gode nyheter fra Beslutningsforum de siste månedene.
Powered by Labrador CMS