Legemidler og biotek,   Politikk

Beslutnigsforum trenerer innføringen av et legemiddel som må tilbys brystkreftpasientene nå, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.
Beslutnigsforum trenerer innføringen av et legemiddel som må tilbys brystkreftpasientene nå, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Krever ny brystkreftmedisin nå!

Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at det vil ta minst et halvt år før norske brystkreftpasienter får tilbud om en ny og effektiv brystkreftmedisin.

Publisert

For kort tid siden ble immunterapien Tecentriq fra Roche godkjent i Norge for behandling av trippel negativ brystkreft - en kreftform som er svært aggressiv og vanskelig å behandle. I Norge er det årlig rundt 100 pasienter som blir diagnostisert med trippel negativ brystkreft. Tecentriq er allerede tatt i bruk i Norge i behandlingen av pasienter med ikke-småcellet lungekreft og blærekreft.

- Brystkreftpasientene må få Tecentriq nå

Nå krever Ellen Harris Utne at staten umiddelbart åpner for at kvinner med trippel negativ brystkreft får Tecentriq på norske offentlige sykehus. Det er Beslutningsforum som vedtar om norske pasienter skal få tilgang til denne og andre typer innovative legemidler.

- Roche søker nå om godkjenning av Tecentriq i Beslutningsforum for behandling av en svært aggressiv brystkreft. Hva har du å si til det?

Les også: Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner

- Det er jo slik at Tecentriq allerede brukes i behandlingen av lungekreft og blærekreft på Norske offentlige sykehus. Og jeg kan ikke forstå at Beslutningsforum må igangsette en tidkrevende byråkratisk prosess for å godkjenne dette legemidlet for nye pasientgrupper. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor ikke Tecentriq umiddelbart kan tas i bruk på andre krefttyper som trippel-negativ brystkreft når det allerede foreligger en norsk godkjenning, sier hun.

Hun mener at pasientene må få tilgang til legemidlet mens myndighetenes vurdering pågår. Tyskland har for eksempel sikret pasientene tilgang i ett år mens myndighetene forhandler med legemiddelselskapene om pris. - Dette er en mulig modell som kan være relevant også i Norge, og jeg forventer at Stortinget nå tar denne modellen opp til vurdering i forbindelse med debatten om lovfestingen av Beslutningsforum, sier Harris Utne.

Uødvendig og tidkrevende byråkratisk prosess

- Disse jentene som har metastatisk brystkreft, trippel negativ brystkreft. De har ikke tid til å vente på at de høye herrer som skal beslutte dette her, bestemmer seg for at det kan brukes for dem også. Når et legemiddel er innført og det er forskning på at dette er positivt for kvinner med trippel-negativ brystkreft, så har vi ingen tid å miste, sier Ellen Harris Utne.

Les også: Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre.

Brystkreftforeningen er svært kritiske at norske helsemyndigheter nå setter i gang det Harris Utne beskriver som en unødvendig og tidkrevende byråkratisk prosess som i praksis innebærer at man bare trenerer tilgangen for brystkreftpasientene. Det skal nemlig godt gjøres å nekte at Tecentriq blir tilbudt pasienter med trippel negativ brystkreft, mener Harris Utne.

- Nå skal Statens legemiddelverk gjennomføre en omfattende metodevurdering av legemidlets effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Deretter skal Sykehusinnkjøp gjennomføre prisforhandlinger med Roche som har utviklet Tecentriq. Så skal Beslutningsforum med utgangspunkt i metodevurderingen og den fremforhandlede prisen si ja eller nei til at brystkreftpasientene skal få tilgang til dette legemidlet. Men legemidlets sikkerhet og effekt er allerede vurdert og godkjent av de europeiske legemiddelmyndighetene som Norge er en del av, og Tecentriq har lengre tid blitt brukt av norske sykehus i behandling av ikke-småcellet lungekreft og blærekreft og har en fremforhandlet pris. Dette er å trenere en sak lengst mulig for å spare penger, sier Harris Utne.

Kan kjøpe Tecentriq hos Aleris

I Norge er det årlig rundt 100 pasienter som blir diagnostisert med, eller får tilbakefall fra trippel-negativ brystkreft. - Jeg registrerer at pasientene nå kan kjøpe behandling med Tecentriq på Aleris. Jeg vil sterkt advare mot at vi er på full fart inn i et todelt helsevesen. Vi kan ikke ha det slik at det bare er de som er rike som skal få en god kreftbehandling sier Ellen Harris Utne.

Om trippel-negativ brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner med mer enn 2 millioner diagnostiserte på verdensbasis hvert år. Hver 10.–11. kvinne vil utvikle brystkreft. I 2017 fikk 3589 kvinner denne diagnosen i Norge.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 59 år. Risikoen stiger med alderen, men spredte tilfeller forekommer også under 30-års alder.

Powered by Labrador CMS