Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa ja til Keytruda - 700 lungekreftpasienter årlig får et nytt behandlingstilbud

Publisert

Beslutningsforum sa i dag ja til at offentlige sykehus kan tilby lungekreftpasienter en ny behandling. Beslutningsforum sier at 700 pasienter i Norge hvert år er aktuelle for behandlingen.

Keytruda fikk godkjenning i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. Nederst i artikkelen kan du lese den detaljerte indikasjonen for bruken av Keytruda.

MSD ga en ny pris
- Vi er glade for at lungekreftpasienter nå får tilgang til dette legemiddelet som førstelinjebehandling, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum. - Leverandør (MSD red.anm.) har tilbudt ny pris som gjør at vi kan innføre legemiddelet, og den nye prisen vil gjelde behandling med Keytruda (pembrolizumab) for alle indikasjoner som er godkjent av Beslutningsforum, fortsetter Slørdahl.

Behandlingen fikk nei i februar i år, fordi Beslutningsforum anså den som for dyr. I mars ga legemiddelselskapet MSD et nytt pristilbud på legemidlet, og det er derfor Beslutningsforum nå har behandlet saken på nytt.

Kreftleger har stått på barrikadene
En rekke kreftleger med overlege og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun i spissen reagerte sterkt på Beslutningsforums beslutning i februar da de sa nei til Keytruda.

Brustugun reagerte sterkt da Beslutningsforum i februar i år vendte tommelen ned for denne behandlingen. Nå er han svært fornøyd med konklusjonen fra Beslutningsforum.

Les også: 1500 lungekreftpasienter nektes effektiv kreftbehandling

Fremdeles er det mange nye lungekreftmedisiner som fremdeles ikke er godkjent i Norge. Norsk lungekreftgruppe har utarbeidet en liste over aktuelle lungekreftpreparater som er besluttet ikke innført, kun delvis innført eller ikke behandlet av Beslutningsforum ennå.

Lungekreftforeningen har også engasjert seg sterkt i saken har demonstrert foran Stortinget.

Pasientene lever lenger med Keytruda
I begrunnelsen for vedtaket sier Beslutningsforum at det er vist god effekt både på progresjonsfri overlevelse og på total overlevelse, og effekten er godt dokumentert. Data for overlevelse i hovedstudien er relativt umodne, og effekten er framskrevet basert på nokså lite data, noe som øker usikkerheten i analysen. Pembrolizumab har vist god effekt ved behandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi, uavhengig av PD-L1 uttrykk i tumor, når medikamentet blir gitt sammen med standard kjemoterapi, sier Beslutningsforum.

Store budsjettkonsekvenser
I en pressemelding sier beslutningsforum at budsjettkonsekvensene er store, men innføring av pembrolizumab i førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft vil føre til redusert bruk og derved redusert kostnad til immunterapi i senere behandlingslinjer. Kostnaden for behandlingen er fortsatt høy, men behandlingen regnes som kostnadseffektiv når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av metodevurderingen som er gjennomført.

Les også: Frykter kostnadene: – ikke mulig å si ja til alt

Dette er beslutningen
Her er beslutningen i Beslutningsforum:
Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi kan innføres til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi med PD-L1 uttrykk lavere enn 50 prosent. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen. Behandlingen kan innføres fra 15. mai 2019 når ny pris er effektuert. Det vil ta to uker å oppdatere ny pris i systemene, forteller Slørdahl.Beslutningsforum sa i dag ja til lungekreftmedisinen Keytruda. Foto: Illustrasjonsbilde, Colourbox.
Powered by Labrador CMS