Legemidler og biotek

Celler høstet fra kreftpasienter blir genetisk endret for å bekjempe kreft ved et Gilead-laboratorium.

ASH 2021: To studier viser at celleterapi kan bli den nye standardbehandlingen av lymfompasienter i 2.-linje

ASH er i gang, og både Gilead og Bristol Myers Squibb setter tonen med å gå ut med potensielt praksisendrende studier. De viser at deres CAR-T legemidler - Yescarta og Breyanzi - øker overlevelsen betydelig hos pasienter med storcellet B-celle lymfom (LBCL) som har fått tilbakefall etter førstelinjebehandling.

Publisert

Det er en stor konkurranse om å flytte bruken av CAR-T inn i tidlige behandlingslinjer. Bristol Myers Squibb tror at dataene som i dag er publisert vil gjøre det mulig å om kort tid få en markedsføringstillatelse på Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) som andrelinjebehandling. FDA har tidligere i år godkjent Breyanzi som tredjelinjebehandling.

Genmodifiserte T-celler

Yescarta og Breyanzi er celleterapier der pasientens egne T-celler hentes ut og genmodifiseres ved hjelp av en virusvektor som fører et gen inn i T-cellene slik at de kan feste seg til CD19-proteinet. Når T-cellene med de CD19-spesifikke reseptorene ekspanderes og deretter infuseres tilbake i pasienten, vil T-cellene angripe og eliminere B-cellene som uttrykker CD19.

PÅ en pressekonferanse lørdag ettermiddag under det årlige møtet til American Society of Hematology (ASH) forteller førsteforfatter professor Manali Kamdar at Breyanzi i en fase 3-studie forbedret hendelsesfri overlevelse -definert som behandlingssvikt eller død uavhengig av årsak. Hun er, klinisk direktør for lymfombehandling på avdeling for hematologi, hematologiske maligniteter og stamcelletransplantasjon på univerisitetet i Colorado, USA.

Kan unngå krevende stamcelletransplantasjon

Standardbehandlingen i andrelinje for denne pasientgruppen består av kjemoterapi og dersom lymfomet reagerer på denne behandlingen, kan pasienter være kvalifisert til å gjennomgå høydose stamcellestøtte (HMAS).

TRANSFORM-studien ble designet for å vurdere Breyanzi effektivitet mot dagens standardbehandling i annenlinje, som potensielt kan medføre at pasienter kvalifiserer for CAR-T celleterapi tidligere og unngår å gå gjennom en krevende stamcelletransplantasjon.

Nådde sitt primære endepunkt

-Den nåværende standardbehandlingen som er kjemoterapi og stamcellestøtte er ikke effektiv til å kurere de fleste pasienter med høyrisiko-residiverende storcellet B-celle lymfom, og det er et betydelig udekket medisinsk behov for denne pasientgruppen, sa hun.

Studien møtte sitt primære endepunkt ved at pasientene som fikk Breyanzi overlevde i median på 10,1 måneder uten komplikasjoner eller kreftprogresjon, en betydelig forbedring i forhold til medianen på 2,3 måneder med hendelsesfri overlevelse blant de som mottok standardbehandling. Dette representerer en 65 prosent reduksjon i risikoen for EFS-hendelser.

- I mer enn 20 år har kjemoterapi etterfulgt av HMAS vært bærebjelken i behandlingen for pasienter med andrelinje residiverende eller refraktær LBCL, men bare en liten del av pasientene opplever langsiktig fordel med denne behandlingen, sa Manali Kamdar. - Til tross for en relativt kort oppfølgingsperiode på litt over seks måneder, tyder de positive resultatene av denne studien på at CAR T-celleterapi har potensial til å bli den nye behandlingsstandarden for pasienter som ikke responderer på innledende kjemoterapi eller som får tilbakefall innen 12 måneder,” sa Kamdar.

Økte median overlevelse

I Studien randomiserte forskerne 184 pasienter til å motta Breyanzi eller standardbehandling. Alle deltakerne hadde residiverende eller refraktært storcellet B-celle lymfom og var kvalifisert til å motta en stamcelletransplantasjon.

I tillegg til å nå sitt primære endepunkt som er hendelsesfri overlevelse, forlengte Breyanzi median overlevelse uten sykdomsprogresjon med ni måneder sammenlignet med standardbehandling. Breyanzi økte også sannsynligheten for å oppnå en fullstendig respons på behandlingen, noe som skjedde hos 66 prosent av de som fikk Breyanzi mot 39 % hos de som fikk standardbehandling. Av 92 pasienter randomisert til å motta standardbehandling, krysset 50 pasienter over i studiens aktive arm og ble behandlet med Breyanzi .

ZUMA-7 studien

Gilead gikk også ut med nye data fra sin fase-3 studie ZUMA-7. Det viser Yescarta etter to års oppfølging ga en 60 prosent relativ risikoreduksjon på EFS i forhold til standardbehandlingen. Med en median på over to års oppfølging, overlevde pasienter som fikk Yescarta uten å trenge annen kreftbehandling eller opplevde kreftprogresjon i median 8,3 måneder, mens de som mottok standardbehandling hadde en median hendelsesfri overlevelse på bare to måneder. Totalt overlevde 41 prosent av de som fikk Yescarta og 16 prosent av de som fikk standardbehandling i to år uten å trenge ytterligere kreftbehandling eller oppleve kreftprogresjon.

I likhet med Breyanzi er Yescarta nylig godkjent av FDA som 3.-linjebehandling av storcellet B-celle lymfom.

ZUMA-7 studien inkluderte 359 pasienter med tidlig residiverende eller refraktær storcellet B-celle lymfom som tidligere hadde gjennomgått førstelinje kjemoterapibehandling og var ment å gå videre til stamcelletransplantasjon. Selv om dataene for totaloverlevelse (OS) ennå ikke er modne, hadde de som fikk Yescarta en høyere andel hendelsesfri overlevelse og en høyere responsrate på behandling, som oppstod hos 83 % av pasientene som fikk Yescarta og 50 % av pasientene som mottok standardbehandling.

-CAR-T er en form for immunterapi. Ved å modifisere immunceller til å angripe kreftceller kan man instruere immunsystemet til å angripe kreftceller med stor grad av spesifisitet. Denne behandlingen har radikalt bedret prognosen for enkelte typer blodkreft.

CAR-T går ut på å hente ut immunceller -T celler - fra pasientens eget blod. Så brukes genteknologi til å endre disse cellene slik at de er i stand til å kjenne igjen og angripe kreftceller. Det skjer ved at et nytt gen blir satt inn i T-cellene slik at disse blir i stand til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. Til slutt sprøytes millioner av slike immunceller tilbake i kroppen til pasienten som da angriper kreftcellene, forteller overlege Fredrik Schjesvold. CAR står for Chimeric Antigen Receptors. Reseptorene opptrer som ‘følere’ som kan gjenkjenne bestemte molekyler på kreftcellene, forklarer han. I laboratoriet utstyres immunceller med gener som koder for kunstige immunreseptorer – CARs – som gjør at de målstyres mot kreftcellene og dreper dem.

Høyoppløselig bilde som viser T-celler (grønne og røde) som angriper en kreftcelle (blå). Yescarta og Breyanzi er celleterapier der pasientens egne T-celler hentes ut og genmodifiseres ved hjelp av en virusvektor som fører et gen inn i T-cellene slik at de kan feste seg til CD19-proteinet på kreftcellen og drepe kreften. Foto: National Institutes of Health
Høyoppløselig bilde som viser en kreftcelle (hvit) som angripes av to T-celler (rød). Yescarta og Breyanzi er celleterapier der pasientens egne T-celler hentes ut og genmodifiseres ved hjelp av en virusvektor som fører et gen inn i T-cellene slik at de kan feste seg til CD19-proteinet på kreftcellen og drepe kreften. National Institutes of Health
CAR T-celleterapi: T-celler høstes fra pasienten (eller frisk donor) og reprogrammeres med CAR- T celle reseptorer. Denne er designet for gjenkjennelse av spesifikke molekyler på kreftcellers overflate. Etter oppformering og reinfusjon i pasienten, kan T-cellene nå gjenkjenne og angripe kreftcellene. Foto: Getty Images
Powered by Labrador CMS