Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Resultatene fra CHECKMATE-648 viser en statistisk og klinisk signifikant overlevelsesgevinst for pasienter med plateepitelcarcinom i spiserøret som får behandling med PD-1 hemmeren nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi eller i kombinasjon med CTLA-4 hemmeren ipilimumab, sier overlege Geir Olav Hjortland.

Flere pasienter med alvorlig spiserørskreft overlever med immunterapi. - Kan bli et behandlingsalternativ også for norske pasienter

Immunterapi ga bedre overlevelse hos pasienter med nyoppdaget metastatisk spiserørskreft som ikke kan opereres. Det viser de første dataene fra fase 3-studien CHECKMATE-648 som når er presentert på ASCO. -Trolig vil dette kunne bli et behandlingsalternativ også for norske pasienter, forutsatt EMA godkjenning og endelig beslutning i Beslutningsforum, sier overlege og onkolog Geir Olav Hjortland.

Publisert

Den randomiserte fase 3-studien inkluderte 970 voksne med avansert plateepitelkreft i spiserøret som ikke kunne behandles med kirurgi. De hadde enten fått tilbakefall av av sykdommen eller utviklet metastaser. Pasientene i studien hadde varierende nivåer av PD-L1-markøren i sine tumorceller.

Kan bli et behandlingsalternativ også for norske pasienter

Deltakerne i studien testet ut én av tre forskjellige behandlingsalternativer i første linje. Den ene gruppen fikk standardbehandling i form av cellegift, den andre Opdivo (nivolumab) kombinert med cellegift og den tredje fikk Opdivo pluss Yervoy (ipilimumab).

Standard førstelinjebehandlingen i Norge er i dag cellegift.

Overlege og onkolog Geir Olav Hjortland kommenterer resultatene fra studien slik: - Resultatene viser en statistisk og klinisk signifikant overlevelsesgevinst for pasienter med plateepitelcarcinom i spiserøret som får behandling med PD-1 hemmeren nivolumab i kombinasjon med kjemoterapi eller i kombinasjon med CTLA-4 hemmeren ipilimumab.

- De nivolumab-baserte behandlingsalternativene resulterte i signifikante forbedringer i overlevelse i forhold til cellegift. Mener du at dette kan være et potensielt behandlingsalternativ for norske pasienter Forutsatt at det får godkjenning i EMA og Beslutningsforum?

-Ja, trolig vil dette kunne bli et behandlingsalternativ også for norske pasienter, forutsatt EMA godkjenning og endelig beslutning i Beslutningsforum.

Betydelig overlevelsegevinst

Studiens primære endemål var totaloverlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS) - som er tiden det tar før kreften kommer tilbake blant pasienter med tumor som uttrykker et protein som kalles PD-L1.

Når man undersøkte kun pasienter med PD-L1-uttrykk på over en prosent, som utgjorde om lag halvparten av pasientene i studien, så levde pasientene median:

  • 15,4 måneder når de fikk Opdivo pluss cellegift
  • 13,7 måneder når de fikk Opdivo pluss Yervoy
  • 9,1 måneder når de fikk kjemoterapi - som er dagens standardbehandling

Pasientene som fikk Opdivo pluss cellegift hadde med andre ord en forbedring i median overlevelse på litt over 6 måneder.

Effekten var noe lavere, men også disse er statistisk signifikante når man så på hele studiepopulasjonen som også inkluderte de uten PD-L1 uttrykk i tumoren:

  • 13,2 måneder blant de som fikk Opdivo pluss cellegift
  • 12,8 måneder blant de som fikk Opdivo pluss Yervoy
  • 10,7 måneder blant de som fikk kjemoterapi

- Pasienter med avansert plateepitelkreft i spiserøret har en median overlevelse på rundt 10 måneder når de behandles med cellegift alene, og det er et klart behov for behandlingsalternativer utover denne standardbehandlingen.

Det sier Ian Chau. Han er onkolog på The Royal Marsden NHS Foundation Trust.

- Dataene som nå er presentert på ASCO viser at begge de to nivolumab-baserte behandlingsalternativene resulterte i betydelige forbedringer i overlevelse i forhold til cellegift og representerer nye potensielle behandlingsalternativer, sier han.

Sikkerhetsprofilene til Opdivo og kombinasjonen Opdivo og Yervoy var i samsvar med det som er rapportert fra andre studier.

Opdivo fikk i mai i fjor nei fra Beslutningsforum til behandling av voksne pasienter med inoperabelt avansert, tilbakevendt eller metastatisk spiserørskreft etter tidligere behandling med kjemoterapi.

Opdivo er fra før godkjent til behandling av en rekke ulike kreftformer, inkludert melanom, ikke-småcellet lungekreft, nyrecellekarsinom, klassisk Hodgkins lymfom, plateepitelkreft i hode og hals og urotelialt karsinom

Overlege og onkolog Geir Olav Hjortland

Spiserørskreft

Spiserørskreft er den 8. vanligste årsak til kreftrelatert død på verdensbasis . I 2018 ble det påvist 318 nye tilfeller av spiserørskreft i Norge, 239 blant menn og 79 blant kvinner. De fleste tilfeller av spiserørskreft blir diagnostisert i avansert stadium, og prognosen er totalt sett dårlig. I perioden 2014–2018 var 5-års relativ overlevelse for hele pasientgruppen i Norge omtrent 23 prosent . De to hovedformene av spiserørskreft er plateepitelkarsinom og adenokarsinom, hvor adenokarsinom utgjør om lag 80 prosent av alle tilfellene i Norge. Plateepitelkarsinom utgår fra slimhinnen i spiserøret og er relatert til livsstil, med tobakk og alkohol som viktige risikofaktorer. Adenokarsinom i spiserøret er den kreftformen som prosentvis øker mest i Norge, og det antas at dette er relatert til økende overvekt og gastroøsofageal refluks.

Kilde: Helsedirektoratet

Om CheckMate -648

CheckMate -648 er en randomisert fase 3-studie som evaluerer Opdivo pluss Yervoy eller Opdivo pluss fluorouracil og cisplatin mot fluorouracil pluss cisplatin alene hos pasienter med nyoppdaget metastatisk spiserørskreft av type plateepitelkarsinom.

som ikke kan opereres

De primære endepunktene i studien er totaloverlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS) ved blindet uavhengig sentral vurdering (BICR) hos pasienter hvor svulster uttrykker PD-L1, for begge Opdivo-baserte kombinasjoner versus kun cellegift. Sekundære endepunkter i studien inkluderer totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse av BICR i den randomiserte populasjonen.

I Opdivo pluss Yervoy-armen fikk pasienter behandling med Opdivo 3 mg / kg annenhver uke og Yervoy 1 mg / kg hver 6. uke opp til 24 måneder eller til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

I Opdivo pluss cellegift fikk pasienter behandling med Opdivo 240 mg på dag 1 og dag 15, fluorouracil 800 mg / m² / på dag 1 til dag 5 (i 5 dager) og cisplatin 80 mg / m² på dag 1 i fire ukers syklus.

Pasienter fikk Opdivo i opptil 24 måneder eller til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet, og cellegift til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

Dagens Behandling

Hos pasienter med spiserørskreft i tidlig stadium er førstevalget kirurgi og/eller strålebehandling med kurativ intensjon. Omkring 20 prosent av pasientene med spiserørskreft gjennomgår operasjon med kurativ intensjon i dag. De fleste pasienter som diagnostiseres med spiserørskreft har imidlertid sykdom i avansert stadium, hvor kurativ kirurgi ikke er aktuelt. Anbefalt førstelinjebehandling av disse pasientene er palliativ kjemoterapi, forutsatt at pasientens allmenntilstand tillater det. Som hovedregel bør da behandling med et fluoropyrimidin i kombinasjon med oksaliplatin, irinotecan eller et taxan vurderes. Yngre pasienter i god allmenntilstand kan være egnet for førstelinjebehandling med trippelregimer, fortrinnsvis kombinasjon av 5-fluorouracil, oksaliplatin/cisplatin og docetaksel. Andrelinjebehandling kan vurderes hos pasienter i god allmenntilstand. Irinotecan- eller taxanbaserte regimer kan da vurderes.

Powered by Labrador CMS