Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Studien bekrefter at behandling med PARP- hemmeren Zejula er trygg og effektiv i behandling av eggstokkreft

Bekrefter at behandling med PARP- hemmeren Zejula er trygg og effektiv i behandling av eggstokkreft

En norsk studie presentert på ASCO denne helgen, viser at behandling med Zejula (niraparib) er både trygg og effektiv. Forskerne har dermed bekreftet at behandlingen fungerer i en real-life setting og ikke bare i kontrollerte kliniske studier.

Publisert Sist oppdatert

- Dette var en retrospektiv multisenter real-life studie i Norge der 106 pasienter med eggstokkreft med tilbakefall og som hadde respondert på platinumbasert kjemoterapi fikk vedlikeholdsbehandling med PARP hemmeren niraparib. De aller fleste hadde ikke kimbane mutasjon i BRCA 1 eller 2- genene.

Slik forklarer Bente Vilming, overlege ved avdelingen for gynekologisk kreft ved Oslo Universitetssykehus, studien hun er hovedforfatter bak.

Vilming forteller at hva de først og fremst ville undersøke var om behandling med niraparib var effektiv og trygg for pasienter i en real- life setting.

-Vi ville i denne studien evaluere om funn i store klinisk studier kan overføres til klinisk praksis. Det finnes mange store randomiserte studier på dette området, men ofte er det strenge seleksjonskriterier for inklusjon. Pasientene i vår studie representerer en mer vanlig og uselektert populasjon.

Niraparib, eller Zejula som er navnet det selges under, er en monoterapi til vedlikeholdsbehandling hos voksne med høygradig ovariekreft, kreft i eggleder eller primær peritinealkreft, med respons etter fullføring av førstelinje platinabasert kjemoterapi.

Resultatene

Studiens resultater var positive.

I studien viste vedlikeholdsbehandling med niraparib en effekt som var sammenlignbar med publiserte fase 3-data og en akseptabel sikkerhetsprofil. Forskerne gjorde dessuten et annet viktig funn: Den langvarige progresjonsfrie overlevelsen hos pasienter med tumormarkøren CA125 etter siste cellegift, antyder at spesielt disse pasientene drar nytte av vedlikeholdsbehandling.

-Studien viste at behandlingen med niraparib er både effektiv og trygg. Vi fant dessuten at pasienter med normal CA125 etter siste cellegiftkur før oppstart med niraparib hadde signifikant lengre tid til progresjon enn de som hadde forhøyet CA125. CA125 nivået før oppstart med PARP hemmer kan således antagelig være til hjelp å for å estimere effekt av behandlingen, sier hun

Det var også andre positive funn som ble gjort ved studien.

-Vi fant lavere forekomst av hematologiske bivirkninger, som er den vanligste bivirkning ved behandlingen, enn i en tidligere randomisert studie (NOVA studien) som hadde en subgruppe med liknende pasientpopulasjon. Individuell dosering blant annet ut fra pasientens vekt er viktig for å unngå unødvendig toksisitet.

Dagens behandling

-I dag kan vi tilby en PARP-hemmer til pasienter med tilbakefall av eggstokkreft og som har respondert på platinum basert behandlingen uavhengig av om det foreligger mutasjon i BRCA 1/2, altså også til pasienter som var inkludert i vår studie. Men etter 1. linjebehandling kan vi per i dag kun tilby PARP-hemmer til pasienter med avansert sykdom og som har disse genfeilene. Dog kan nok indikasjonen etter første linje endre seg.

Men en ting er det ikke tvil om!

-PARP-hemmere har kommet for å bli, det er helt sikkert, avslutter Vilming.

Eggstokkreft

Ondartede svulster utgående fra egglederens eller eggstokkenes overflatelag (epitel) utgjør 90 prosent av all eggstokkreft. Resten utgjøres av svulster utgått fra andre celler, blant annet kimceller i eggstokkens indre struktur (germinalceller). Kreft i eggstokk og eggleder består av epiteliale svulster og ikke-epiteliale svulster (sjeldne). 55 prosent av svulstene er serøse, det vil si at de er væskedannende. Kreft i eggstokk og eggleder kan være vanskelig å skille. Symptomer er ofte vage og diffuse, noe som gjør at sykdommen kan være vanskelig å oppdage. Ansamling av væske i buken kan hos mange være første tegn på kreftsykdom. Risiko for å utvikle kreft i eggstokk og eggleder øker med alderen.

De epiteliale svulstene inkluderer tre hovedtyper:

  • ondartet tumor som utgår fra overflaten i ovariene (eggstokkreft)
  • tumor utviklet i tuben (egglederkreft)
  • epitelial bukhinnekreft (peritonealt karsinom)

Kilde: Beslutningsforum

BRCA

BRCA1 og BRCA2 er humane gener som produserer proteiner som står for reparering av skadet DNA og spiller således en sentral rolle i å vedlikeholde den genetiske stabiliteten til celler. Når noen av disse genene er mutert eller endret, slik at den enten ikke produserer protein eller ikke fungerer korrekt, så vil DNA-skade ikke bli reparert tilstrekkelig og cellene blir ustabile. Som et resultat av dette så vil cellene være mer utsatt for ytterligere genetiske endringer som vil lede til kreft og er sensitive for PARP hemmere

PARP-hemmere

PARP er et protein som spiller en rolle i reparasjon av skader på arvestoffet (DNA)i cellene. Når PARP blokkeres må kreftcellen ta i bruk andre mekanismer for å reparere skadene, men det er ikke mulig når pasienten har en BRCA mutasjon eller andre liknende mutasjoner. Da dør cellen når man blokkerer PARP.

Kilde: Gynkreftforeningen

Powered by Labrador CMS