Legemidler og biotek

Kathrine Myhre om ehelse-stortingsmeldingen

Publisert

Regjeringen vil at Norge skal bli ledende på e-helse innen 2025. Her er Kathrine Myhre sine råd til Regjeringen for at dette skal bli en realitet.

  • Norske sykehus og kommuner må bremse pilotering og begynne å kjøpe e-helseteknologi
  • E-helseindustrien trenger tilgang til testfasiliteter slik det finnes for medisinsk teknisk utstyr
  • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
  • Internasjonal e-helsebedrifter er viktige partnere for norske e-helseselskaper.
  • Aksepterer ikke at Direktoratet for e-helse som er satt til å bygge og forvalte e-helsen går i direkte konkurranse med selskapene den er satt til å hjelpe frem. 
  • Krever at Regjeringen setter ned foten og gir Direktoratet tydelig beskjed om at det ikke skal konkurrere med e-helsebransjen.
  • E-helsenæringen har mange gode løsninger og produkter. Men mange av de lovende bedriftene har problemer med skalering og kommersialisering.
  • Bransjen trenger et eksportprogram slik at den kan å eksportere løsningene. 

-Kathrine Myhre, til våren skal Regjeringen legge fram en stortingsmelding om e-helseindustrien. De har satt som mål at Norge skal bli ledende innen e-helse innen 2025. Hvordan skal Norge klare det?

-For det første er Norge på generelt grunnlag veldig gode på teknologi, også innenfor helse og e-helse. Å bli ledende i Europa på e-helse innen 2025 er et ambisiøst mål. For å klare det må vi ta i bruk denne teknologien gjennom at vi faktisk begynner å teste ut IT og digitale løsninger på helsesektoren i større grad enn tilfellet er nå. Vi ser en e-helsenæring med mange gode ideer, løsninger og produkter. Men vi ser også at mange av de lovende bedriftene har problemer med skalering og kommersialisering. Innenlandsmarkedet som primært er norske sykehus og kommuner må begynne å kjøpe løsningene, sier Myhre.

-Men det å få et større og mer fungerende hjemmemarked er ikke nok for å nå målet. Vi får først en betydelig vekst i e-helsemarkedet når vi også begynner å eksportere disse løsningene globalt, sier hun. 

Trenger testfasiliteter

-Norway Health Tech organiserer 200 av bedriftene i Norge som jobber med helse og e-helse. Hva er det de forteller deg som må til for å både lykkes internasjonalt og nasjonalt med tjenestene og produktene?

-Norway Health Tech som klynge har over 270 medlemmer i dag og det er riktig som du sier, litt over 200 av er bedrifter – mange av disse er internasjonale bedrifter. Resten av våre medlemmer er kommuner og sykehus, pasientforeninger og andre. E-helsebedriftene forteller oss at dersom de skal lykkes må de få langt bedre tilgang til testfasiliteter. I dag har vi ingen slike testfasiliteter for digitale helseløsninger slik vi har det for medisinsk teknisk utstyr. Oslo Universitetssykehus har testfasiliteter på mange områder, men ingen for digitale løsninger. Det har vi et sterkt behov for, forteller hun.  

-Medlemmene våre forteller også at nå må markedet bremse piloteringen og begynne å kjøpe løsningene slik at kommuner og sykehus vinner reell erfaring med e-helseløsningene. Det kan være norske eller det kan være internasjonale løsninger, og det kan være en kombinasjon av internasjonale og norske løsninger. Og så må vi som sagt begynne å eksportere løsningene globalt. Så vi trenger et eksportprogram, det ønsker jeg meg i den kommende stortingsmeldingen, sier Myhre. 

Konservativt hjemmemarked

-I Norge er jo de fleste kjøperne av e-helse offentlige aktører som sykehus og kommuner. Er de innovative nok i sine innkjøpsprosedyrer og tør de å satse nok på fremtidens løsninger? 

-Vi har et tregt og konservativt hjemmemarked. Norge er kjent for å fortsette å kjøpe av de samme leverandørene som har levert produkter og løsninger i mange år. Og fordi e-helse er en ny industri i Norge så er det særlig de store internasjonale som har god aksess til dette markedet. Noen kommuner, som Oslo kommune har virkelig vært fremoverlente og har både vilje og god erfaring med å kjøpe norsk teknologi og kombinasjonen av norsk og internasjonal teknologi, også innenfor e-helseområdet. Her har andre kommuner og sykehus mye å lære, sier Myhre.     

-For temmelig nøyaktig tre år siden etablerte Regjeringen et eget direktorat for e-helse. Hva vil du si har vært resultatene som dette direktoratet kan vise til?

-Det Direktoratet for e-helse har som mandat er å lage en strategi for hvordan man skal ta i bruk e-helseløsninger og implementere e-helseløsninger i Norge. De har kommet et stykke på vei ved at de blant annet har bygd helsenorge.no. Målet er jo at borgerne i Norge skal kunne ta i bruk e-helseløsninger slik at man får tilgang til behandling raskere og at behandlingen skal bli mer effektiv og bedre, sier Myhre

Statlig konkurranse

Hun mener det er behov for at Regjeringen og Stortinget presiserer og rydder opp i en viktig sak som berører e-helsedirektoratet. 

-Direktoratet for e-helse har fra første stund ikke bare tatt en rolle som den som skal regulere og legge til rette for utvikling på e-helsefeltet og lage en strategi for dette. De har også selv utviklet flere e-helseløsninger, og jeg frykter at de vil gjøre mye mer av dette i tiden som kommer. Når de gjør dette går de i konkurranse med den industrien som de av regjering og Storting er satt til å hjelpe med å vokse. Bransjen kan ikke stå og se på at myndighetsorganet som er satt til å bygge og forvalte e-helsen går i direkte konkurranse med selskapene den er satt til å hjelpe frem. Vi forventer at stortingsmeldingen og Stortinget setter ned foten og gir Direktoratet en tydelig beskjed at det ikke skal konkurrere med e-helseselskapene, sier Myhre. 

-I mars kommer altså stortingsmeldingen om helsenæringen til Stortinget og da går startskuddet for en viktig debatt. Jeg regner med at Norway Healthtech kommer til å melde dere på i denne debatten?

-Ja vi kommer til å følge denne meldingen tett. Vi har for det første benyttet alle anledninger til å påvirke og gi innspill til selve meldingsarbeidet. Meldingsarbeidet er ledet av Nærings- og fiskeridepartementet mens Helse- og omsorgsdepartementet jobber tett inn i meldingsarbeidet. Det blir svært spennende og se hva som ligger i meldingen når den kommer, og så er det jo Stortinget som skal vedta denne i siste instans. Det er åpenbart at vi kommer til å være aktive i den perioden Stortinget har meldingen til behandling. Dersom meldingen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar bransjens behov vil vi gjøre vårt til at Stortinget får dette inn i komitebehandlingen og i det endelige stortingsvedtaket. Norge skal bli ledende på e-helse i Europa innen 2025 og det kommer til å bety at det det må settes inn effektive og kraftige tiltak, sier Kathrine Myhre. 

Powered by Labrador CMS