Legemidler og biotek

En kombinasjon av Erleada og ADT forlenget livet til prostatapasienter med 14 måneder og ga en økt metastasefri overlevelse på 24 måneder.

Erleada forlenger livet til prostatapasienter med 14 måneder

En studie som er presentert på ASCO20 viser at legemidlet Erleada forlenger livet med 14 måneder til pasienter med ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Publisert

En kombinasjon av Erleada (apalutamide) og androgen deprivasjonsterapi (ADT) reduserte pasientenes risiko for å dø med 22% sammenlignet med ADT og placebo. Pasienter i Erleada-armen hadde en median overlevelse på 73.9 måneder - over seks år - mens de i placebogruppen levde 59.9 måneder. Erleada økte med andre ord totaloverlevelsen (OS) med 14 måneder.

De som deltok i studien var pasienter med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som hadde høy risiko for å utvikle metastaser.

Prostatakreft er den mest vanlige kreftformen hos menn i Norge med 4983 nye tilfeller i 2017. Omtrent 10-15% av pasientene har fjernmetastaser ved diagnosetidspunkt, ifølge Statens legemiddelverk.

Erleada er utviklet av legemiddelfirmaet Janssen.

Overlevelsegevinsten er større enn 14 måneder

14 måneders forbedret totaloverlevelse ble oppnådd selv om nesten 1 av fem - 19% - gikk over til Erleada-armen i løpet av studien. Da man statistisk justerte for denne overgangen, fant man at det var en 21-måneders forskjell i overlevelse: Pasienter som under hele studien stod på ADT alene bare levde litt over fire år sammenlignet med over seks år for de som fikk Erleada.

Metastasefri overlevelse

1,207 pasienter var med i studien. De ble fordelt 2:1 til de to armene - Erleada og ADT eller placebo og ADT - der metastasefri overlevelse (MSF) var primært endepunkt. MSF er definert som tiden fra randomisering til den første deteksjonen av fjernmetastase eller død. Analysen viste at behandling med Erelada forbedret metastasefri overlevelse med to år (40,5 måneder versus 16,2 måneder)

Prostatakreft drives av testosteron

Prostatakreft drives av testosteron. Dermed er behandlingen som forhindrer at testiklene produserer testosteron - også kalt androgen depriviasjonsterapi, ADT - en viktig del av prostatakreftbehandlingen for mange.

De fleste prostatakreftcellene dør når testosteronet tas bort, men de cellene som overlever er de som klarer seg med minimale mengder testosteron. Kreften tilpasser seg med andre ord.

Spørsmålet som studien undersøkte var om pasientene overlever lenger dersom man kombinerer ADT med Erleada.

– Svaret ble et «ja» - pasienter med kombinasjonsbehandlingen lever lengre enn dem som kun fikk ADT, forteller professor Eric Small som har ledet Spartan-studien og som presenterte studien på ASCO. Dataene fra Spartan fase III-studien viser at det er en betydelig fordel å starte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet, forteller han.

Behandlingen ikke i bruk i Norge

Denne behandlingen med Erleada er foreløpig ikke tilgjengelig i norske sykehus, og har heller ikke vært vurdert av Beslutningsforum. Nå er spørsmålet om Beslutningsforum vil si ja til at prostatapasienter som ikke har spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk Erleada.

Xtandi fikk nei

I oktoberi fjor sa Beslutningsforum nei til å innføre konkurrenten Xtandi fra Astellas med samme indikasjon som Janssen presenterte på ASCO. Begrunnelsen til Beslutningsforum var at de kliniske dataene fra Astellas ikke viste tilstrekkelig overlevelsesgevinst. - Vi har pågående studier som vil gi overlevelsesdata på denne indikasjonen. Vi ønsker alltid å ha så god dokumentasjon som mulig, men vi ønsker også å gjøre legemidlet tilgjengelig så raskt som mulig, så det er alltid en balansegang mellom disse to hensynene, sa Astellas administrerende direktør Paul Waaler, da vi intervjuet ham etter avslaget.

"Behandling for pasienter med ikke-metastatisk kastreringsresistent prostatakreft er først og fremst fokusert på å utsette metastaser og å forbedre den generelle overlevelsen, sier professor Eric Small. - Denne sluttanalysen av Spartan-studien inkluderer langsiktige data for hver av disse behandlingsparametrene og gir argumenter for å starte bruken av Erleada tidligere og ikke bare bruke ADT, sier han.

Vanligste kreftformen i Norge

Prostatakreft er den mest vanlige kreftformen hos menn i Norge med 4983 nye tilfeller i 2017. Omtrent 10-15% av pasientene har fjernmetastaser ved diagnosetidspunkt, ifølge Statens legemiddelverk. Det er et økende behandlingstilbud til disse pasientene, og stadig færre dør av prostatakreft hvert år. I 2017 var omtrent 50 000 pasienter i live med prostatakreft i Norge. Pasienter med påvist fjernspredning har en median overlevelse på 2-3 år, mens 5 og 10 års overlevelse er på henholdsvis 20% og 10%.

Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår, men hormoner, kost, miljø og livsstil er sannsynlige årsaker. 10 prosent kan skyldes arv. Hvis en eller flere i familien får prostatakreft i relativt ung alder, kan dette særlig peke mot at sykdommen er arvelig, ifølge Prostatakreftforeningen.

Dagens behandling i Norge

Det foreligger et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, sist oppdatert juli 2015. Behandlingsmålet ved metastaserende prostatakreft er livsforlengelse og symptomlindring med best mulig livskvalitet. Prognosen er avhengig av metastasebyrde, allmenntilstand og respons på behandling utover kastrasjon. Tumorvevet er vanligvis avhengig av testosteron for vekst og metastasering. Det kliniske forløpet ved metastatisk prostatakreft begynner i de fleste tilfeller med en kastrasjonsfølsom fase, som varer i gjennomsnitt i tre år. I denne fasen kan sykdomsutviklingen hemmes ved å redusere mengden testosteron i kroppen, enten via kjemisk eller kirurgisk kastrering. Dette kalles gjerne hormonterapi eller androgensuppressiv behandling (ADT).

Powered by Labrador CMS