Politikk

Den nye regjeringen har store ambisjoner i helsepolitikken. Den nye helseministeren får nok å henge fingrene i.

Store endringer: Dette blir Støre-regjeringens nye helsepolitikk

Den nye helseministeren får nok å henge fingrene i. Et nytt statlig legemiddelselskap skal utredes; saksbehandlingstiden i Beslutningsforum for nye metoder skal ned; det skal legges frem en ny prioriteringsmelding; det skal utredes endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen og staten vil overta Luftambulansen. Dette er bare noen av de oppgavene som venter den nye statsråden.

Publisert

Etter å ha lagt effektivt lokk på alle lekkasjer i flere uker, går nå Sp og Ap ut med politikken de har blitt enige om.

Hovedinntrykket er at den nye regjeringen har ambisjoner om å gjøre store endringer i helsepolitikken. Her er en kort gjennomgang av sentrale helsepolitiske initiativ som Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presenterte på utenfor Hurdalssjøen hotell.

Her kan du lese hele Hurdalsplattformen.

 • Nytt nasjonalt legemiddelselskap: Den nye regjeringen vil utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri.
 • Raskere innføring av nye legemidler: Ap og Sp sier de vil gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.
 • Prioriteringsmelding: De to partiene vil legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten
 • Kreftsatsing: Det skal lages en ny nasjonal kreftplan som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet.
 • Ny styring av Helse-Norge: Ap og Sp sier de vil utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, med mål om å sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusert markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering. Utredningen skal gjennomgå regionale og lokale helseforetak og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helseministeren.
 • Fastlegene får kortere lister: Fastlegeordningen skal reddes blant annet ved å redusere antall pasienter som hver lege kan ha på sin liste. Ap og Sp slår fast at ordningen må styrkes for å sikre rekruttering og stabil legedekning i hele landet. I tillegg sier Ap og Sp at de vil utrede maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud til alle. De akter å gjøre dette ved å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger.
 • Legger ned Ullevål sykehus: Regjeringen skriver at de vil gjennomføre endringer i henhold til vedtatte sykehusplaner. Det betyr at Ullevål sykehus legges ned og man får store sykehus på Gaustad og Aker.
 • Fristiller i abort-saken: Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven».
 • Fjerner straff for rusavhengige: Men regjeringen presiserer at de ikke vil gjennomføre en generell avkriminalisering av narkotika, men foreslår en slags mellomvei.
 • Fødeavdeling i Kristiansund: Ap og Sp vil sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. En medisinskfaglig vurdering skal gjennomføres av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025.
 • Skroter Fritt behandlingsvalg: Ap og Sp sier de vil sikre pasienters rett til å velge behandlingssted, og avvikle godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg ble etablert av Solberg-regjeringen i 2015. En nyvinning var at helseaktører som er godkjent av Helfo kan levere tjenester på det offentliges regning. Pasientene skulle få flere behandlere å velge mellom. Nå legges ordningen ned.
 • Statlig luftambulanse: Ap og Sp vil forberede statlig overtakelse av Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten. I tillegg skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.
 • Billigere tannlege for unge: Ap og Sp vil innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.
Powered by Labrador CMS