Politikk

Professor i helseøkonomi ved NTNU Jon Magnussen skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. - Dette ble jeg skikkelig glad for. Et utvalg fullt av dyktige folk, et spennende mandat og et tema som opptar mange, sier Magnussen.

Profesor Jon Magnussen skal lede utvalg som skal utrede styringen av sykehusene.

Regjeringen har oppnevnt utvalget som skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Helseministeren slår fast at hun ønsker seg en desentraliserte og ubyråkratisk sykehusstruktur, og avviser at staten skal gi opp eierskapet til helseforetakene.

Publisert

-Dette ble jeg skikkelig glad for. Et utvalg fullt av dyktige folk, et spennende mandat og et tema som opptar mange. Eneste skår i gleden er at jeg nå må holde meg i skinnet på twitter det neste året, twitrer Jon Magnussen.

Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, og utvalget har et drøyt år på seg til å komme med sin utredning. Utvalget skal legge fram sin tilrådning innen 31. mars 2023.

Blir fortsatt statlig eierskap

–Det er 20 år siden helseforetaksmodellen ble innført. Nå er det behov for å vurdere endringer i modellen. Derfor har regjeringen oppnevnt et bredt sammensatt utvalg, ledet av professor Jon Magnussen, som skal utrede forslag til endringer. Representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, brukerorganisasjoner, forskning, politikk og samfunnsliv, primær- og spesialisthelsetjenesten er med i utvalget, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I mandatet går det frem at utvalget skal basere sine vurderinger på fortsatt statlig eierskap.

–Det er i dag mange ulike forslag til hvordan sykehus-Norge skal organiseres. Nå skal vi få en grundig utredning av dette. Utvalget skal følge opp Hurdalsplattformen og vurdere forbedringer i styringen av sykehusene, sier Kjerkol.   

Regjeringen vil at Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som siker beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig, trygg og omsorgsfull behandling på sykehus. Norske sykehus må organiseres slik at helsepersonell får bruke tiden til pasientkontakt. Utvalget skal vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg og se på lederstrukturen i sykehusene.

Dette er mandatet

Dette er mandatet som regjeringen har gitt utvalget.

 1. Gi en vurdering av erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen og foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og spesialisthelsetjenester av god og likeverdig kvalitet.
 2. Utrede forslag til endringer i styringen av sykehusene innenfor en modell med statlig eierskap som sikrer regional, politisk og demokratisk innflytelse i styringen av sykehusene.
 3. Utrede forslag til hvordan helsefellesskapene kan brukes til å sikre bedre samhandling med kommunehelsetjenesten om helhetlige pasientforløp.
 4. Gjennomgå ansvar og myndighet for regionale og lokale helseforetak, og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helse- og omsorgsministeren i foretaksmøte.
 5. Vurdere tiltak for å redusere markedstenkningens plass innen styringen av helseforetakene og vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg.
 6. Vurdere tiltak for å redusere mål- og resultatstyringens plass i styringen av helseforetakene med sikte på å fjerne unødvendig rapportering og detaljstyring.
 7. Gjennomgå antall lederstillinger og ledernivå i helseforetakene og vurdere regelverk og eventuelt andre tiltak som kan understøtte en fornuftig lederstruktur og som legger til rette for stedlig ledelse.
 8. Vurdere økonomiske, juridiske, administrative og samfunnsmessige konsekvenser av forslagene i tråd med kravene i Utredningsinstruksen, herunder synliggjøre konsekvenser for:
  1. statsrådens konstitusjonelle og politiske ansvar
  2. styringsstruktur, effektivitet i beslutningsprosesser og samsvar mellom myndighet og ansvar
  3. økonomistyring og kontroll
  4. ressursutnyttelse og samordning mellom sykehus og andre institusjoner i spesialisthelsetjenesten og mellom sykehus og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  5. pasienters, brukeres, kommunenes, den samiske befolkningens og andre berørtes innflytelse på tjenestetilbudet
Powered by Labrador CMS