Politikk

– Dersom det i høringsprosessen dukker opp momenter av betydning for lovhjemmelen, kan også lovgiver gi uttrykk om en slik endring er formålstjenlig. Det skal vi selvfølgelig lytte til, skriver Kjerkol.

Leger risikerer bøter for feil utskriving av blå resept – nå vil Kjerkol endre reglene

– Vi skal skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Publisert

– Regjeringen skal lojalt følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget. Det vi derimot kan gjøre er å endre forskriften, slik at loven ikke praktiseres urimelig, skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i et brev hun sendte til Legeforeningen onsdag.

Fra 1. januarinnførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr som kan gis til helsepersonell, som oftest leger, dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept i strid med reglene. Det kan gis gebyr på opptil 212.789 kroner, som tilsvarer to ganger grunnbeløpet i folketrygden. For at en behandler skal ilegges gebyret må vedkommende ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Legeforeningen oppfordret til aksjon

Innføringen av overtredelsesgebyr har ført til sterke reaksjoner fra Legeforeningen. Tirsdag kveld oppfordret Legeforeningen sine medlemmer til å begrense forskrivningen av legemidler på blå resept til et minimum, og heller la Helfo vurdere om pasientene har rett til det. Foreningen redegjorde for dette i et brev til helseministeren.

Legeforeningens president Anne-Karin Rime sa til VG at målet med aksjonen var å presse helseministeren til å ta initiativ til en lovendring eller stille seg bak et forslag om lovendring i Stortinget.

Vil endre forskriften

Det var et enstemmig storting som i 2019 godkjente lovendringen som hjemler overtredelsesgebyret, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

Den forrige endringen godkjente dagens forskrift, men Kjerkol skriver i brevet at hun nå vil endre forskriften.

– Jeg vil sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, skriver Kjerkol i brevet til Legeforeningen.

– Jeg har merket meg at legene oppfatter overtredelsesgebyr som en svært streng personlig reaksjon. Dette vil også tas med i vurderingen, skriver Kjerkol.

Mener 212.789 kroner er for mye

Helseministeren mener også at gebyrgrensen på to ganger grunnbeløpet i folketrygden er for høy.

– Jeg mener at den øvre utmålingsrammen er for høy og vil uansett foreslå at taket for den øvre rammen settes ned, skriver Kjerkol.

Hun presiserer at en forskriftsendring vil kreve en høring.

– Dersom det i høringsprosessen dukker opp momenter av betydning for lovhjemmelen, kan også lovgiver gi uttrykk om en slik endring er formålstjenlig. Det skal vi selvfølgelig lytte til, skriver Kjerkol.

Andre reaksjonsmuligheter

Det er Helfo som vurderer om behandlerne forskriver legemidler i strid med folketrygdloven eller tilhørende forskrift.

Helfo forvalter årlig i overkant av 36 milliarder kroner, og i 2020 mottok Helfo over én million refusjonskrav fra helseaktører.

I 2020 ble refusjonskrav for mer enn 800 millioner kroner stoppet i automatiske kontroller, og over 56 millioner kroner ble krevd tilbake etter utbetaling.

I tillegg til overtredelsesgebyr finnes følgende reaksjonsmuligheter og virkemidler i kontrollsaker:

Pålegg om endring av praksis

Pålegg om endring av praksis er en formell advarsel til helseaktøren om å innrette seg etter gjeldende regelverk. Samtidig som helseaktøren får et pålegg, gir vi informasjon om riktig regelverksforståelse. Pålegg om endring av praksis er ikke et enkeltvedtak, og det kan derfor ikke klages på.

Krav om tilbakebetaling

Når Helfo oppdager feilutbetalt refusjon, har Helfo plikt til å kreve pengene tilbake. I disse tilfellene vil vi først sende varsel om at vi vurderer å kreve tilbake refusjon. Før vi fatter vedtak, får helseaktøren mulighet til å opplyse saken ytterligere.

Vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning i inntil 5 år

Når Helfo avdekker alvorlige forhold ved en helseaktørs refusjonskrav og ikke lenger har tillit til helseaktøren, kan Helfo fatte vedtak om at helseaktøren mister retten til å praktisere for trygdens regning i inntil 5 år. I denne perioden får ikke helseaktøren refusjon fra folketrygden for behandling eller tjenester helseaktøren yter. Når Helfo bruker denne reaksjonen, er det for å hindre fremtidig misbruk av trygdens midler.

Politianmeldelse

Noen kontrollsaker er så alvorlige at Helfo mistenker økonomisk kriminalitet. I slike tilfeller kan Helfo politianmelde helseaktøren.

Powered by Labrador CMS