Politikk

– Fastlegene spiller en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor, men ordningen er under press. I statsbudsjettet følger vi derfor opp handlingsplanen for allmennlegetjenesten og setter inn flere tiltak for å øke rekrutteringen og sørge for at innbyggerne har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil styrke fastlegeordningen

Regjeringen følger opp Handlingsplanen for allmennlegetjenesten og foreslår 300 millioner til å styrke allmennlegetjenesten i 2022.

Publisert

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er en forpliktende opptrappingsplan som innebærer at regjeringen vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder fram mot 2024.

Blant tiltakene for å bedre rekruttering er styrking av basisfinansieringen. I statsbudsjettet for 2022 foreslår Regjeringen å styrke basistilskuddet med til sammen 205 millioner kroner. Målet er økt trygghet for leger som starter med korte lister, og å legge til rette for at legene kan redusere arbeidsbelastningen sin noe. I tillegg er det avsatt 49 mill. kroner til å øke refusjonstakstene fra 1.1.2022.

– Fastlegene spiller en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor, men ordningen er under press. I statsbudsjettet følger vi derfor opp handlingsplanen og setter inn flere tiltak for å øke rekrutteringen og sørge for at innbyggerne har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Styrker nasjonal ALIS

– Vi må sørge for å gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt valg for unge leger, og at fastleger ønsker å bli værende i jobben. Da er det viktig med økonomisk forutsigbarhet og mindre arbeidsbelastning, sier Høie.

Et annet tiltak for å styrke rekruttering er å legge til rette for en ordning med nasjonal ALIS. En slik ordning har vært etterspurt av Legeforeningen og KS. Regjeringen foreslår derfor ytterligere 29 millioner kroner til en ordning med nasjonal ALIS. Totalt foreslås det 195 millioner kroner til dette tiltaket i 2022.

– Vi vil gjøre ALIS til en nasjonal ordning. Det tror vi er viktig for dem som starter et løp for å bli spesialist i allmennmedisin. De får da samme trygghet og forutsigbarhet som leger med spesialiseringsløp i sykehus. Ordningen vil omfatte alle kommuner, sier Høie. 

Helseministeren trekke rogså frem andre bevilgninger i statsbudsjettet som vil styrke fastlegeordningen.

  • 32, 7 millioner kroner til introduksjonsavtaler.

Allmennlegetjenesten omfatter også arbeidsoppgaver utenfor fastlegeordningen. Introduksjonsavtaler skal blant annet legge til rette for spesialisering for allmennleger i sykehjem og i legevakt

  • 15,7 millioner kroner for å øke antall årlige stillinger for leger i spesialisering (LIS1-stillinger).

Det tilsvarer 62 stillinger, med oppstart av 31 nye stillinger høsten 2022. Det foreslås at stillingene knyttes til spesialitetene allmennmedisin og psykiatri. Det er særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til disse spesialitetene. Når de nye utlyse stillingene er fullt ut faset inn fra 2023, vil antallet utlyste stillinger per år samsvare med det anslåtte behovet fra Helsedirektoratet på 200 nye stillinger. Det vil da fra 2023 lyses ut om lag 1150 stillinger per år.

Powered by Labrador CMS