Politikk

Vi har det siste året bevilget betydelig midler til kommunale lavterskeltilbud, men nå øker vi innsatsen ytterligere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil bruke 300 millioner mer på psykisk helse og rus

Regjeringen styrker lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer og rusproblemer i kommunen med 150 millioner kroner. Til sammen foreslås det 300 millioner kroner til tiltak som skal styrke tilbudet innenfor psykisk helse og rus.

Publisert

–Vi må gi tidlig hjelp til dem som har som har vært, og fremdeles er, hardt rammet av pandemien. Noe av det viktigste vi kan gjøre er styrke lavterskeltilbudene, slik at kommunene har kapasitet og kompetanse til å komme tidlig inn med hjelp, før problemene får vokse seg store. Vi har det siste året bevilget betydelig midler til kommunale lavterskeltilbud, men nå øker vi innsatsen ytterligere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I mars ble det nedsatt en ekspertgruppe for å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Gruppen leverte sin rapport 30. april. De 300 millionene som nå foreslås, følger opp anbefalinger fra denne gruppen.

Ekspertgruppen foreslo i hovedsak tiltak som skal bidra til å styrke eksisterende lavterskeltilbud og førstelinjen.

Regjeringen foreslår blant annet 150 millioner kroner til etablering av en midlertidig tilskuddsordning for kommunene. Det skal bidra til å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning, utvidede åpningstider, forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten. 5 millioner kroner foreslås for å gi bedrestøtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Tiltak for å motvirke ensomhet og isolasjon

Det er behov for ytterligere tiltak for unge voksne og eldre som er sårbare for ensomhet og isolasjon under pandemien. Det foreslås derfor å etablere en midlertidig tilskuddsordning til aktiviteter og ferietilbud til aleneboende unge og eldre, i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. 30 millioner kroner foreslås til dette formålet.

–Det er mange som bor alene. Når vi har bedt folk om å holde seg hjemme er det klart at det har rammet de som bor alene hardere enn andre. I ferier kan det blir ekstra ensomt for de som bor alene og ikke har mulighet til å reise bort. Derfor styrker vi tilbud om aktiviteter og ferietilbud til unge og eldre som bor alene, sier Høie.

Økt kompetanse om psykisk helse i skolen

Det foreslås 30 millioner kroner til tiltak for å øke kompetansen om psykisk helse i grunnskoler og videregående skoler. Tiltakene skal bidra til at skolene kan jobbe forebyggende mot psykiske helseplager, og tilpasse opplæringsløp til elever som opplever psykiske plager eller lidelser.

–Barn og unge er avhengige av at lærere ser og fanger opp behov for ekstra oppfølging. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker kompetansen om psykisk helse i skolene, sier Høie.

I tillegg anbefaler ekspertgruppen å bygge videre på tiltak som styrker den enkeltes motstandskraft, slik at befolkningen i størst mulig grad kan ta vare på seg selv og hverandre. Det foreslås derfor 5 millioner kroner til å gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolkningens kunnskap om psykisk helse og forebygging av psykiske plager og rusproblemer.

20 millioner kroner foreslås til å øke tilgjengeligheten til digitale behandlings- og selvhjelpsverktøy for mestring av psykiske plager i kommunene.

–Det vil kunne gi alle kommuner verktøy for rask og effektiv behandling for personer med lette til moderate psykiske plager, sier Høie.

Powered by Labrador CMS