Legemidler og biotek

Legemiddelverket har besluttet at osteoporoselegemidlet Evenity skal inngå i den individuelle refusjonsordningen. 3-D illustrasjonen viser benvev påvirket av osteoporose.
Legemiddelverket har besluttet at osteoporoselegemidlet Evenity skal inngå i den individuelle refusjonsordningen. 3-D illustrasjonen viser benvev påvirket av osteoporose.

Nytt beinbyggende legemiddel mot beinskjørhet har fått refusjon

Legemiddelverket har besluttet at osteoporoselegemidlet Evenity skal inngå i den individuelle refusjonsordningen. Med godkjenningen får norske pasienter tilgang til en behandling som vil kunne styrke skjelettet og forhindre nye frakturer.

Publisert

Det er Statens legemiddelverk som forteller om refusjonsvedtaket i årets første utgave av Nytt om legemidler.

Beinbyggende monoklonalt antistoff

Evenity (romosozumab) er et beindannende monoklonalt antistoff og er indisert til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur. Evenity injiseres under huden (subkutan injeksjon) én gang hver måned i 12 måneder. Det er første gang på 10 år at et nytt virkestoff mot beinskjørhet har fått refusjon. Legemidlet ble godkjent for behandling av det Europeiske legemiddelverket (EMA) allerede i desember 2019. Det tok med andre ord legemiddelverket to år å få på plass refusjonsvedtaket.

I følge metodevurderingen til Legemiddelverket bidrar Evenity til at det dannes nytt bein og reduserer tap av eksisterende bein. “I en klinisk studie er det vist at Evenity reduserer risikoen for å få et nytt brudd, mer enn det som er vist for alendronsyre. Pasientene i denne studien var kvinner etter overgangsalder, med etablert osteoporose og som tidligere hadde pådratt seg brudd i ryggvirvel eller hofte”, skriver Legemiddelverket.

- Veldig effektiv behandling.

Erik Fink Eriksen er spesialist i endokrinologi og indremedisin, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere overlege ved Oslo universitetssykehus. Han mener det er behov for et nytt legemiddel til denne pasientgruppen:

- Evenity har vist seg å være en veldig effektiv behandling. Kort fortalt så bygges like mye ben, på halve tiden. Det er også en stor fordel at den kun gis én gang i måneden. Dagens behandling stabiliserer, men bygger ikke nytt skjelett. De nye beinbyggende behandlingene viser at de bygger opp 60 prosent av beinvevet i ryggvirvlene og forbedrer beinstruktur og beinmasse i alle deler av skjelettet. Det er veldig bra for pasientene, sier han.

Beinskjøre brudd er Norges skjulte folkesykdom

Norge innehar en dyster verdensrekord. Vi er verdensmestere i brudd som skyldes benskjørhet. Man regner med at om lag 300 000 nordmenn har benskjørhet. Det er en alvorlig sykdom, men de fleste vet ikke at de har diagnosen før de brekker noe. Hvert år skjer det 9 000 hofteleddsbrudd. Av de som får et hofteleddsbrudd vil 40 prosent bli pleietrengende og 25 prosent dør i løpet av det første året.

- 9 000 nordmenn får hoftebrudd hvert år på grunn av osteoporose. Halvparten av disse kommer aldri hjem igjen, men havner på sykehjem. Dette får så mange konsekvenser, for flere enn bare pasienten. Ektefelle rammes, og kommunehelsetjenesten får økt belastning. Dødeligheten etter hoftebrudd er høy – høyere enn etter et hjerteinfarkt, sier Erik Fink Eriksen.

Kvinner blir beinskjøre i større grad enn menn fordi de i utgangspunktet har lavere beinmasse, og fordi kvinner har økt tap av beinvev fra de kommer i overgangsalderen. Osteoporose kan også være en bivirkning av langvarig bruk av kortisonpreparater.

Legemiddelverkets beslutning om refusjon er basert på data fra ARCH-studien. Studien viste at en sekvensiell behandling med Evenity etterfulgt av alendronat signifikant reduserte frakturer sammenlignet med behandling med kun alendronat.

Professor Erik Fink Eriksen.
Professor Erik Fink Eriksen.

Dette er refusjonsvedtaket:

Legemiddelverket skriver i sitt refusjonsvedtak

Legemiddelverket vurderer at behandling med romosozumab oppfyller vilkårene i blåreseptforskriften § 1b om alvorlig sykdom og behov for langvarig behandling av postmenopausale kvinner som har etablert osteoporose og oppfyller minst ett av følgende vilkår:

  • Behandlingssvikt/lavenergibrudd med antiresorptive legemidler*
  • Tre eller flere vertebrale kompresjonsbrudd
  • Alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40% kompresjon)
  • BMD T-score < -4,0 for kvinner ≥ 60 år og T-score < -3,5 for kvinner < 60 år.
  • Ikke tolererer antiresorptiv behandling. Dette omfatter både uakseptable bivirkninger og kontraindikasjoner.

*Det kreves gjentatt (minimum 2) lavenergibrudd under behandling med antiresorptive legemidler (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab) før det er sannsynliggjort at pasienten ikke responderer på behandlingen.

Porøst ben: Slik ser benstrukturen ut  ved osteoporose
Porøst ben: Slik ser benstrukturen ut ved osteoporose

Individuell refusjon

Når et legemiddel ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen, søke Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten. Hvis vilkårene er oppfylt, kan pasienten få innvilget ikke-forhåndsgodkjente legemidler på blå resept.

Powered by Labrador CMS