Legemidler og biotek

Nye overlevelsedata  underbygger Lynparzas effekt på behandling av brystkreft i tidlig stadium: På ASCO i fjor ble det dokumentert at Lynparza reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenlignet med placebo. Oppdaterte resultater viser at legemidlet reduserer risikoen for død (OS) med 32 prosent .
Nye overlevelsedata underbygger Lynparzas effekt på behandling av brystkreft i tidlig stadium: På ASCO i fjor ble det dokumentert at Lynparza reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenlignet med placebo. Oppdaterte resultater viser at legemidlet reduserer risikoen for død (OS) med 32 prosent .

Nye data underbygger Lynparzas effekt på behandling av brystkreft i tidlig stadium

Når Lynparza ble brukt etter kirurgisk fjerning av brystkreften, levde pasientene med høyrisiko tidlig stadium brystkreft og en BRCA1/2-mutasjon lengre enn de som fikk standardbehandling med kjemoterapi.

Publisert

For første gang dokumenterer en PARP-hemmer total overlevelsesgevinst (OS) ved tidlig brystkreft. Resultatene kommer fra OlympiA-studien som nå er presentert på European Society for Medical Oncology Virtual Plenary.

Studien analyserte effekten av legemidlet på kvinner med arvelig (BRCA-mutert) HER2 negativ brystkreft som hadde gjennomgått operasjon og behandling med kjemoterapi.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge med flere enn 3200 nye tilfeller hvert år og internasjonale studier indikerer at BRCA-mutasjoner finnes hos omtrent 5-10 posent av brystkreftpasientene

Reduserte den relative risikoen for død med 32 prosent

Resultatene viser at Lynparza reduserte den relative risikoen for død med 32 prosent i adjuvant behandling av pasienter med arvelig BRCA-mutert høyrisiko human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (HER2)-negativ tidlig brystkreft i forhold til de som som hadde fullført lokal behandling og standard neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi.

Studien rapporterte primærdata på ASCO i fjor sommer. De viste at Lynparza reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 42 prosent sammenlignet med placebo etter en median på 2,5 års oppfølging (primært endepunkt var sykdomsfri overlevelse definert som tiden fra randomisering til dato for første tilbakefall eller ny kreft eller død uansett årsak). Disse resultatene er publisert i det prestisjetunge New England Journal of Medicine.

Nå rapporterer studien resultater fra det sekundære endepunktet - totaloverlevelse - som altså viser at PARP-hemmeren reduserer risikoen for død (OS) med 32 prosent (HR på 0,68; 98,5 % KI 0,47-0,97; p=0,009).

Lynparza forbedret treårsoverlevelsen til 92,8% mot 89,1% for de som fikk placebo. Etter fire år ble overlevelsesfordelen opprettholdt med 89,8% av pasientene behandlet med Lynparza i live versus 86,4% av de som fikk placebo.

Sikkerhetsprofilen til Lynparza i denne studien var i tråd med den som ble observert i tidligere kliniske studier.

OS-dataene og de primære resultatene dannet grunnlaget for den nylige godkjenningen av amerikanske Food and Drug Administration (FDA) av Lynparza for pasienter med denne indikasjonen.

Lynparza er en tablettbehandling men den er ikke foreløpig ikke godkjent i Europa for denne indikasjonen og heller ikke vurdert av Beslutningsforum.

Viser fordelene ved å målrette behandlingen til pasientens biologi

Professor Andrew Tutt er global leder for OlympiA fase 3-studien og professor i onkologi ved Institute of Cancer Research, London og King's College London. Han sier i en kommentar:

- De siste resultatene fra OlympiA er gode nyheter for pasienter med en spesifikk arvelig form for brystkreft. De fleste brystkreftformer blir identifisert i tidlige stadier, og mange pasienter vil klare seg veldig bra, men for pasienter med høyrisikosykdom ved diagnose kan risikoen for at kreften kommer tilbake være uakseptabelt høy. OlympiA har nå vist at olaparib ikke bare reduserte risikoen for tilbakefall, men også forbedret total overlevelse for kvinner med høyrisiko tidlig stadium brystkreft og en BRCA1/2-mutasjon, og er en spennende dokumentasjon av fordelene ved å målrette behandlingen til sykdommens spesifikke biologi for disse kvinnene.

OlympiA-studien ledes av Breast International Group (BIG) i samarbeid med Frontier Science & Technology Research Foundation (FSTRF), NRG Oncology, AstraZeneca og MSD

Tidlig brystkreft

Tidlig brystkreft er definert som kreft begrenset til brystet med eller uten regional lymfeknuteinvolvering, og ingen fjernmetastaser. I Norge er 5-årsoverlevelsen for brystkreft 92,2%. Pasienter med kimbane BRCA-mutasjoner er mer sannsynlig å bli diagnostisert i en yngre alder enn de uten disse mutasjonene, og har større risiko for tilbakefall.

Brystkreft er en av de mest biologisk heterogene svulsttypene med ulike faktorer som driver utviklingen og progresjonen. Oppdagelsen av biomarkører i utviklingen av brystkreft har i stor grad påvirket vitenskapelig forståelse av sykdommen

OlympiA

OlympiA er en fase 3, dobbeltblind, placebokontrollert, multisenterstudie som tester effektiviteten og sikkerheten til Lynparza tabletter versus placebo som adjuvant behandling hos pasienter med gBRCAm høyrisiko HER2-negativ tidlig brystkreft, som har fullført lokal behandling og neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi.

Det primære endepunktet for studien er invasiv sykdomsfri overlevelse definert som tiden fra randomisering til dato for første lokoregionale eller fjernt tilbakefall eller ny kreft eller død uansett årsak.

De vanligste bivirkningene i OlympiA (større enn eller lik 10% av pasientene) var svimmelhet (27%), kvalme (23%) og hodepine (17%), diare (14%) og artralgi (12%). Bivirkninger av grad 3 eller høyere som forekom hos mer enn 1% av pasientene i olaparib-gruppen var anemi (8,7%), redusert antall nøytrofile (4,8%), redusert antall hvite blodlegemer (3,0%), tretthet (1,8%), og lymfopeni (1,2%).

Lynparza (olaparib)

PARP-hemmeren olaparib er en målrettet behandling som blokkerer DNA damage response (DDR) i celler/tumorer som har en mangel i HRR, slik som mutasjoner i BRCA1 og/eller BRCA2. Hemming av PARP med olaparib fører til at PARP bundet til enkelt-trådet DNA-brudd blir sittende fast og blokkerer videre replikasjon. Resultatet er dobbelt-trådet DNA brudd og til slutt celledød.

Lynparza er godkjent for behandling av pasienter med kimbane BRCAm, HER2-negativ, metastatisk brystkreft tidligere behandlet med kjemoterapi basert på resultater fra OlympiAD fase 3-studien. I EU omfatter denne indikasjonen også pasienter med lokalt avansert brystkreft.

Lynparza er i tillegg godkjent som vedlikeholdsbehandling av platinasensitiv residiverende eggstokkreft, som monoterapi eller i kombinasjon med bevacizumab for 1. linje vedlikeholdsbehandling av henholdsvis BRCA-mutert (BRCAm) og homolog rekombinasjonsmangel (HRD) positiv avansert eggstokkreft , samt for kimbane BRCAm metastatisk bukspyttkjertelkreft, og for BRCA-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Powered by Labrador CMS