Legemidler og biotek

FDA har godkjent det radioaktive legemidlet Pluvicto. Pasientene som fikk behandling med legemidlet oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død (OS) og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon (rPFS). De levde median fire måneder lenger enn de som fikk placebo.

Målrettet radioaktivt legemiddel godkjent for behandling av avansert prostatakreft

Det amerikanske legemiddelverket - FDA - har gitt markedsføringstillatelse til Novartis sitt radioaktive legemiddel Pluvicto for behandling av en type avansert prostatakreft.

Publisert

Novartis sier de også har søkt EMA - det europeiske legemiddelbyrået - om markedsføringstillatelse. En godkjenning er ventet om noen måneder. Men før det kan tas i bruk i behandlingen av norske pasienter må Beslutningsforum gi legemidlet refusjon. Det vil trolig ta minst ett år fra EMA har godkjent legemidlet til Beslutningsforum fatter sitt vedtak.

FDA-godkjenningen baserer seg på fase 3-studien VISION som nådde begge sine primære endepunkter. Totaloverlevelsen (OS) og radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS) var signifikant bedre hos pasienter som ble behandlet med Pluvicto (177Lu-PSMA-617). Pasientene oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død (OS) og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon (rPFS). Studien ble presentert på ASCO i fjor og høstet betydelig interesse blant urologer.

- Denne studien har pågått i en årrekke og mange med meg begynte å tvile på om resultatene fra studien ville vise effekt av behandlingen. Men resultatene er oppløftende. Dette er et legemiddel som vi nå kan konkludere med forlenger livet til pasientene sa Daniel Heinrich da vi intervjuet ham etter at studien var lagt frem. Han er kreftoverlege og leder av Norsk onkologisk forening. Slik forklarer Heinrich hvordan det radioaktive legemidlet virker og hvilken relevans det har i behandlingen av prostatakreftpasienter.

Overlevelsesgevinsten er median 4 måneder. Medianoverlevelsen til pasientene som ble behandlet med Pluvicto var 15,3 måneder mens tilsvarende tall for placebogruppen var 11,3 måneder.

Pluvicto er en presisjonskreftbehandling som kombinerer en målrettet antistoff (ligand) med en terapeutisk radioisotop (en radioaktiv partikkel). Etter administrering i blodet binder Pluvicto seg til prostatakreftceller som uttrykker PSMA13 (prostataspesifikt membranantigen). Når bindingen er oppstått forårsaker utslippet fra radioisotopet skader på kreftcellene, forstyrrer deres evne til å dele seg og utløser celledød. Strålingen fra radioisotopet virker over veldig korte avstander for å begrense skade på omkringliggende normale celler.

Studien inkluderte 831 pasienter med PSMA-positiv metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) som betyr at kreften vokser til tross for at de behandles med androgen deprivasjonsterapi (hormonterapi) som forhindrer at testiklene produserer testosteron. Pasientene ble randomiserte til å få enten forskervalgt beste standardbehandling (BSC) eller bare BCA - i tillegg til opptil seks infusjoner med Pluvicto.

- Pasientene som deltok i studien hadde prøvd all annen behandling. De hadde metastatisk prostatakreft og hadde ikke lenger nytte av kastrasjonsbehandling og de hadde fått tilbakefall etter andre behandlinger. Det betyr at sykdommen er blitt resistent mot behandling og det finnes ingen andre systemiske behandlingsmuligheter som vi kan tilby pasientene, sier Heinrich.

Pluvicto er en del av Novartis storsatsing på nukleærmedisin. Den sveitsiske legemiddelprodusenten overtok eierskapet til det radioaktive legemidlet som en del av oppkjøpet av Endocyte for 2,1 milliarder dollar i 2018. Før det kjøpte Novartis det radiofarmasøytiske selskapet Advanced Accelerator Applications for 3,9 milliarder dollar.

Radiofarmasøytiske legemidler tilbyr en måte å selektivt målrette behandlingen av kreftsvulster og skåne de friske cellene i kroppen fra behandlingen.

Listeprisen for Pluvicto vil være 42 500 dollar per dose og pasientene vil få maksimalt seks doser, administrert med seks ukers mellomrom. Novartis vil produsere Pluvicto i spesielle produksjonsanlegg - individuelt for hver pasient etter behov. Behandlingen gis ved infusjon i en poliklinisk setting.

Et målrettet antistoff og et terapeutisk radioisotop

Pliuvicto består av to deler - et antistoff som retter seg mot et prostataprotein som heter PSMA (prostataspesifikt membranantigen) som uttrykkes i kreften til om lag 80 prosent av pasientene som har prostatakreft med spredning og et terapeutisk radioisotop, altså en radioaktiv partikkel. - Etter administrering i blodet vil antigenet kople seg på kreften ved å binde seg til PSMA. Når bindingen har oppstått slippes det radioaktive stoffet lutetium-177 løs. Utslippet fra radioisotopet gir skader på kreftcellene, forstyrrer deres evne til å dele seg og eller utløser celledød. Strålingen fra radioisotopet virker over veldig korte avstander for å begrense skade på omkringliggende normale celler, forteller Heinrich.

FDA godkjente Pluvicto for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft som allerede har mottatt kjemoterapi og hormonblokkerende behandling. Pasientens kreftceller må også uttrykke en biomarkør - et protein kalt prostata-spesifikt membranantigen (PSMA), som kan finnes på gjennom PET-skanning med Novartis sitt nye bildediagnostiske middel - Locametz - som også ble godkjent av FDA.

Behov for nye behandlingsalternativer

Heinrich forteller at dette er en pasientgruppe som har et stort behov for nye behandlingsalternativer.

Pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft har bare 15 prosent sjanse for overleve i 5 år og trenger nye behandlingsmuligheter. Å legge 177Lu-PSMA-617 til standardbehandlingen for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft der kreften har utviklet seg etter kjemoterapi og hormonterapi forlenget livet med fire måneder og utsatte tiden til kreften kom tilbake. Vi ser også at 177Lu-PSMA-617 er godt tolerert og det oppstod ingen bivirkninger som ikke var forventet, sier han.

Avansert prostatakreft

Prostatakreft er en form for kreft som utvikler seg i prostata, en liten valnøttformet kjertel i bekkenet til menn. Ved kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC) viser svulsten tegn på vekst, slik som stigende nivåer av prostataspesifikt antigen (PSA), til tross for bruk av hormonbehandlinger som senker testosteronnivået. I metastatisk CRPC (mCRPC) sprer svulsten seg til andre deler av kroppen, som nærliggende organer eller bein og forblir ikke responsiv på hormonbehandling. Femårs overlevelse for pasienter med mCRPC er omtrent 15%.

Slik virker det: Etter administrering i blodet vil antigenet kople seg på kreften ved å binde seg til PSMA. Når bindingen er oppstått slipper det løs det radioaktive stoffet lutetium-177. Utslippet fra radioisotopet gir skader på kreftcellene, forstyrrer deres evne til å dele seg og eller utløser celledød.

Prostatakreft drives av testosteron

Prostatakreft drives av testosteron. Dermed er hormonbehandlingen som forhindrer at testiklene produserer testosteron - også kalt androgen deprivasjonsterapi - eller ADT - en viktig del av prostatakreftbehandlingen for mange.

De fleste prostatakreftcellene dør når testosteronet tas bort med ADT-behandlingen, men de cellene som overlever er de som klarer seg med minimale mengder testosteron. Kreften tilpasser seg med andre ord. Alle prostatakreftpasienter som får ADT vil etter en tid få stigende PSA som indikerer at det er spredning. Prostata spesifikt antigen - PSA - produseres i prostatakjertelen og kan påvises i blodet med en blodprøve.

Pasientene oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død (OS) og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon (rPFS).
Pluvicto er en målsøkende stråleterapi. Den oppbevares i en blyholder.

Slik virker Pluvicto

Pluvicto er en presisjonskreftbehandling som kombinerer en målrettet forbindelse (ligand) med en terapeutisk radioisotop (en radioaktiv partikkel). Etter administrering i blodet binder Pluvicto seg til prostatakreftceller som uttrykker PSMA13 (prostataspesifikt membranantigen). Når bindingen er oppstått forårsaker utslippet fra radioisotopet skader på kreftcellene, forstyrrer deres evne til å dele seg og eller utløser celledød. Strålingen fra radioisotopet virker over veldig korte avstander for å begrense skade på omkringliggende normale celler.

Powered by Labrador CMS