Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa ja til to og nei til fire metoder under dagens møte. Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt.

Fire nei og to ja i dagens møte i Beslutningsforum

Beslutningsforum sier nei til å innføre de to målrettede legemidlene Retsevmo og Imbruvica til behandling av lungekreft og Waldenstrøms makroglobulinemi. Begrunnelsen er at behandlingene er for kostbare og at det er usikkerhet knyttet til helsegevinsten.

Publisert

Waldenstrøms makroglobulinemi er en sjelden blodkreftsykdom som kan gjøre at blodet blir tykt og seigt. Omtrent 40 personer i Norge får denne sykdommen hvert år. Slik begrunner Beslutningsforum sitt avslag:

"Legemiddelkostnaden for Imbruvica er høy sammenliknet med andre behandlingsalternativer, og det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på en mulig helsegevinst for Imbruvica sammenliknet med behandlingsalternativene".

For noen uker siden laget vi en podcast der Norges fremste ekspert på denne sykdommen, professor i hematologi og leder av avdeling for blodsykdommer på Oslo universitetssykehus Geir Tjønnfjord, deltar. Vi har også med oss Olav Ljøsne som er styreleder i Blodkreftforeningen og Lars Terje Røttingen som har levd med Waldenstrøms makroglobulinemi siden 2010.

Retsevmo er et legemiddel til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. Legemiddelverket estimerer at om lag 15 pasienter er aktuelle for behandling med Retsevmo hvert år i Norge. Beslutningsforum begrunnet dagens avslag slik: "Prisen er betydelig høyere enn annen tilgjengelig behandling, og leverandør har ikke dokumentert at selperkatinib (Retsevmo) har bedre effekt enn dagens behandling". Imidlertid ber Beslutningsforum at Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene med leverandøren Eli Lilly.

Nei til ny behandling av obstruktiv søvnapné

I tillegg til de to kreftlegemidlene Retsevmo og Imbruvica, ble det også nei fra Beslutningsforum til disse metodene:

  • Elosulfase alfa (Vimizim) enzymerstatningsterapi ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre
  • Hypoglossal nervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA.

Obstruktiv søvnapné er en søvnforstyrrelse karakterisert ved hyppige pusteforstyrrelser under søvn fordi faryngalt vev kollapser. Dette utgjør en risikofaktor for kardiovaskulære, nevrologiske og metabolske tilstander. Gjeldende klinisk praksis innebærer behandling med kontinuerlig positive luftveistrykk (CPAP) gjennom en mask under søvn.

Mange pasienter har lav toleranse for behandling med CPAP, og etterlevelsesandelen kan være så lav som 50%. Hypoglossal nervestimulering (HNS) er et mulig alternativ til pasienter som ikke tolererer CPAP. Metoden holder luftveiene åpne ved å stimulere den hypoglossale nerven under søvn.

To metoder fikk ja

Beslutningsforum sa ja til å innføre disse to metodene:

  • Hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebark-hyperplasi hos ungdom som er over 12 år og voksne
  • Fingolimod til behandling av multippel sklerose (MS)
Powered by Labrador CMS