Legemidler og biotek

Beslutningsforum innførte innføre immunterapien Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av trippel-negativ brystkreft.

Beslutningsforum godkjenner immunterapier til behandling av brystkreft og hudkreft

I dag vedtok Beslutningsforum å innføre immunterapien Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av trippel-negativ brystkreft. Det ble også ja til immunterapien Libtayo til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk basalcellekarsinom

Publisert

Trippel-negativ brystkreft forekommer hos omtrent 15 prosent av brystkreftpasientene. Dette er den mest aggressive brystkreftformen vi har, og som har dårligst prognose.

Om lag 40-45 pasienter er aktuelle for behandling med Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi hvert år i Norge. Her forteller lederen i Beslutningsforum Inger Kathrine Bryne og Fagdirektør Baard-Christian Schem om dette vedtaket.

Vedtaket sier at Keytruda (pembrolizumab) kan tas i bruk i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom​.

Pasienter med lokalavansert eller metastatisk trippelnegativ brystkreft med positivt PD-L1-uttrykk tilbys i dag behandling med immunterapien Tecetriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi.

For øvrige pasienter med trippelnegativ brystkreft, vil behandlingen være med tradisjonell kjemoterapi, i all hovedsak taksan (docetaksel eller paklitaksel) og antracyklin.

Det foreligger et LIS-anbud på det aktuelle terapiområdet (trippelnegativ brystkreft), hvor atezolizumab er rangert som førstevalg. Keytruda vil kunne inngå i onkologi-anbudet som gjennomføres av LIS

Effektdokumentasjon

Grunnlaget for godkjenningen er fase 3-studien Keynote-355. Den undersøkte effekt og sikkerhet av pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi hos pasienter med lokal tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi i avansert setting. Keynote-355-studien viste en klinisk og statistisk signifikant økning av median progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS) hos pasienter med PD-L1 CPS ≥10 ved å behandle med pembrolizumab pluss kjemoterapi.

Median PFS for pembrolizumab pluss kjemoterapi-armen var 9,7 måneder, mens den var 5,6 måneder for placebo pluss kjemoterapi-armen. PFS hazard ratio (HR) var 0,65. Median OS for pembrolizumab pluss kjemoterapi-armen var 23 måneder, mens den var 16,1 måneder for placebo pluss kjemoterapi-armen. OS hazard ratio (HR) var 0,73.

Hudkreft

Beslutningsforum godkjente også immunterapi Libtayo til behandling av pasienter med hudkreft nærmere bestemt lokalavansert eller metastatisk basalcellekarsinom-

Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft, og det anslås at det oppstår over 12 000 nye tilfeller av denne hudkrefttypen i Norge hvert år.

Libtayo er det første legemidlet som er godkjent i andrelinjesetting av behandling av avansert basalcellekarsinom hvor kirurgi eller stråling ikke er aktuelt.

Legemiddelverket anslår at noe over 4 personer årlig vil være aktuelle for denne behandlingen.

Powered by Labrador CMS