Legemidler og biotek

- Studien viser at immunterapi som gis til pasienter med ikke-småcellet lungekreft har størst effekt jo tidligere den gis, soer professor Bjørn Henning Grønberg.

Keytruda med langtidsdata: Lungekreftpasienter med spredning lever betydelig lengre med immunterapi

Etter tre år er over 30 prosent av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft som fikk Keytruda (pembrolizumab) pluss kjemoterapi fortsatt i live. Det viser langtidsdata fra Keynote-189 studien som ble presentert på verdenskonferansen om lungekreft.

Publisert

Under verdenskonferansen om lungekreft presenterte MSD fire års oppfølgingsdata med tre års overlevelsesdata fra Keynote-189. I studien ble pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium 4 randomisert til kjemoterapi (pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi) med eller uten pembrolizumab.

- De nye langtidsdataene fra Keynote-189 studien viser at kombinasjonsbehandlingen har effekt også over lengre tids oppfølging. Studien viser tydelig at immunterapi som gis til pasienter med ikke-småcellet lungekreft har størst effekt jo tidligere den gis. Derfor er det viktig at denne pasientgruppen får immunterapi og kjemoterapi som førstelinjebehandling og ikke starter med behandling av cytostatika alene, sier professor og overlege Bjørn Henning Grønberg.

Fortsetter å vise signifikante overlevelsesgevinster

Keynote-189 viser sterke langtidsresultater. Pembrolizumab fortsetter å vise signifikante overlevelsesgevinster og forbedret total overlevelse hos pasienter uavhengig av PD-L1-ekspresjon, inkludert pasienter som testet negativt for PD-L1, sier Grønberg.

Han forteller at overlevelsesfordelen ses i hele gruppen, men at den største fordelen sammenlignet med kontrollarmen er hos pasienter uten PD-L1-uttrykk der fire ganger flere overlevde med kombinasjonsbehandling i forhold til de som fikk kjemoterapi. I hele studiepopulasjonen viste kombinasjonsbehandling med pembrolizumab og cellegift en treårs-overlevelse på 31,3 %, sammenlignet med 17,4 % for komparatorarmen med kjemoterapi. I gruppen uten PD-L1 var 3-års overlevelsen 23,3 % for pembrolizumab-kombinasjon sammenlignet med 5,3 % for kontrollarmen. Median overlevelse var 17,2 måneder (13,8-22,8 måneder) vs. 10,1 måneder (7-13,5 måneder).

- Treåroverlevelsen er generelt mye høyere i den eksperimentelle armen enn i kontrollarmen, og det er pasientene med PD-L1 uttrykk under 50 prosent som har størst gevinst ved å få lagt til immunterapi til kjemoterapi, sier Grønberg.

Om lag 40 prosent av de med avansert ikke-småcellet lungekreft har kreft uten PD-L1-uttrykk. Dette en stor pasientgruppe som 29. april 2019 fikk immunterapi som førstelinje standardbehandling. Dette utgjør omtrent 700 pasienter i året. De som uttrykker PD-L1 på mer enn 50 % av sine tumorcellene får i Norge pembrolizumab som monoterapi.

Keynote-189 studien ble første gang presentert i en artikkel i The New England Journal of Medicine i 2018. Den gang ble det publisert 12 måneders overlevelsedata.

I studien ble som tidligere nevnt pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium 4 (uten plateepitelhistologi) randomisert til kjemoterapi (pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi) med eller uten pembrolizumab. Resultatene viste at pembrolizumab-kombinasjonen forbedret total overlevelse hos pasienter uavhengig av PD-L1-ekspresjon, inkludert pasienter som testet negativt for PD-L1.

Dette var resultatene som lå til grunn for Beslutningsforums innføring av behandlingen og som er omtalt i NEJM: I pasientpopulasjonen med PD-L1-uttrykk mindre enn 50 %, var 67 % av pasientene som ble behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi fremdeles i live etter 12 måneder, sammenlignet med 50 % av pasientene som bare fikk kjemoterapi. I Hele studiepopulasjonen var 69 % av pasientene som ble behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi fremdeles i live etter 12 måneder, sammenlignet med 49 % i kontrollgruppen som bare fikk kjemoterapi.

I hele studiepopulasjonen viste kombinasjonsbehandling med pembrolizumab og cellegift en treårs-overlevelse på 31,3 %, sammenlignet med 17,4 % for komparatorarmen med kjemoterapi.
I gruppen uten PD-L1 var 3-års overlevelsen 23,3 % for pembrolizumab-kombinasjon sammenlignet med 5,3 % for kontrollarmen.
Powered by Labrador CMS