Legemidler og biotek

Immunterapiene Yervoy og Keytruda i kombinasjon øker ikke overlevelsen - gir bare økte bivirkninger

Pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft oppnår ikke bedre effekt ved å få lagt til Yervoy (ipilimumab) til standardbehandlingen med Keytruda (pembrolizumab) i første linje. 76 prosent av pasientene som fikk kombinasjonsbehandlingen fikk behandlingsrelaterte bivirkninger, sammenliknet med 68 prosent av pasientene som kun fikk pembrolizumab.

Publisert

To immunsjekkpunkthemmere er ikke bedre enn én - i alle fall ikke når man setter seg fore å utfordre behandling med pembrolizumab innen ikke-småcellet lungekreft. - MSDs immunterapi pembrolizumab kombinert med Bristol Myers Squibbs ipilimumab forbedret ikke overlevelsen og økte bivirkningene sammenlignet med pembrolizumab som monoterapi. Det forteller professor og overlege Bjørn Henning Grønberg.

I videoen under kan du se Bjørn Henning Grønberg kommentere denne studien (Keynote-598) samt Keynote-189 der langtidsdata viser at kombinasjonsbehandlingen pembrolizumab og kjemoterapi gjør at lungekreftpasienter med spredning lever betydelig lengre med immunterapi. Vi kommer med en egen artikkel om denne studien om kort tid.

Ikke tilleggseffekt med Yervoy

Han kommenterer fase 3-studien Keynote 598 som nylig ble presentert på den globale lungekreftkonferansen WCLC. Studien inkluderte 568 pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft som uttrykker PD-L1 på mer enn 50 % av tumorcellene.

- Standard førstelinjebehandling for denne pasientgruppen i Norge er pembrolizumab som monoterapi, og studien viser at det ikke er noen tilleggseffekt på overlevelse og progresjonsfri overlevelse å legge til ipilimumab, forteller han.

Resultatene viste at median totaloverlevelse (OS) var 21,4 måneder for pasienter som fikk pembrolizumab / ipilimumab mot 21,9 måneder for de som kun fikk PD-1-hemmeren. I tillegg var median progresjonsfri overlevelse (PFS) 8,2 måneder og 8,4 måneder for henholdsvis kombinasjons- og monoterapiarmene. Studien viser at det å legge en CTLA-4 til en PD-1 ikke tilførte noen effekt - og det så ut til å gi større toksisitet.

- Ikke overrasket

- Kom det overraskende på deg at pasienter som regnes som responsive overfor immunterapi ikke får tilleggseffekt av ipilimumab?

- Egentlig ikke, pasientene som er inkludert i studien hadde et PD-L1-uttrykk større eller lik 50, hvilket betyr at de ofte reagerer bra på pembrolizumab. Samtidig er det viktig å legge til at PD-L1 uttrykk er den prediktive markøren som brukes mest, men dette er ikke en ideell markør. Det er slik at det er pasienter som har et høyt PD-L1 uttrykk som har dårlig eller nesten ingen effekt av immunterapi, og det er pasienter som ikke har PD-L1 uttrykk, men som har stor effekt og som kan være i live etter fem år. Det er vist i flere studier. Det er følgelig en del vi fremdeles ikke vet når vi behandler pasienter med ikke-småcellet lungekreft, sier Grønberg.

- Innenfor behandling av malignt melanom viser behandling med to immunterapier en betydelig tilleggseffekt. Tror du at kombinasjonsbehandling innen behandling av ikke-småcellet lungekreft på sikt kan bli en realitet?

- Det er en nylig studie som kombinerer ipilimumab og nivolumab pluss cytostatika som viser effekt på behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft. Utfordringen med den studien at kontrollarmen var cytostatika alene som ikke regnes som standardbehandling. Det betyr at vi ikke kan si at ipilimumab og nivolumab pluss cytostatika er bedre en pembrolizumab pluss cytostatika, sier han.

Studien som Grønberg referer til er CheckMate-9LA studien. Behandlingen ble godkjent av FDA i mai 2020 og EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - har anbefalt for behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk
Å legge til CTLA4-hjemmeren Yervoy til Keytruda gir ingen ekstra overlevelsesgevinst.
Tabellen viser totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse brutt ned på subgrupper.

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS