Legemidler og biotek

Pasienter som tidligere hadde fått adjuvant cellegiftbehandling, oppnådde en 87% risikoreduksjon for tilbakefall eller død når de ble behandlet med Tagrisso, og pasienter som ikke tidligere hadde gjennomgått cellegiftbehandling etter operasjon, oppnådde en 77% reduksjon.

AstraZenecas EGFR-inhibitor Tagrisso reduserer risiko for tilbakefall og død uavhengig av adjuvant kjemoterapi

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft som fikk EGFR-hemmeren Tagrisso (osimertinib) etter operasjon oppnådde en reduksjon i risiko for tilbakefall og død uavhengig om de tidligere var behandlet med kjemoterapi etter operasjon.

Publisert

Det viser en subanalyse av fase 3 Adaura-studien som er presentert på på World Conference on Lung Cancer (WCLC).

Adaura-pasienter som tidligere hadde fått adjuvant cellegiftbehandling, oppnådde en 87% risikoreduksjon for tilbakefall eller død når de ble behandlet med Tagrisso, og pasienter som ikke tidligere hadde gjennomgått cellegiftbehandling etter operasjon, oppnådde en 77% reduksjon. Begge resultatene var statistisk signifikante.

Godkjent i USA, Europa venter

Subanalysen legges frem bare uker etter at Tagrisso ble godkjent i USA som adjuvant behandling etter komplett tumorreseksjon hos pasienter med EGFR-mutasjonspositiv NSCLC. Tagrisso er ikke godkjent for denne indikasjonen i Europa og Norge, men det vil trolig skje innen kort tid. I desember i fjor bestilte Bestillerforum en hurtig metodevurdering av nettopp denne indikasjonen. Det er derfor mulig at Beslutningsforum kan fatte et vedtak om å innføre Tagrisso i løpet av 2021.

I følge Dave Fredrickson, som er AstraZenecas konserndirektør for onkologi, kan subanalysen styrke evidensen for å droppe bruk av kjemoterapi etter operasjon - som er standardbehandlingen i Norge. - De nye dataene viser at Tagrisso gir betydelige fordeler uavhengig av tidligere cellegiftbehandling, og forhindrer at lungekreften kommer tilbake, sier han.

- Oppsiktsvekkende resultater

- Dette er oppsiktsvekkende resultater for en pasientgruppe som i dag har en svært høy tilbakefallsprosent. Med dagens behandling får halvparten av pasientene tilbakefall eller dør i løpet av to år etter operasjon. Det fortalte kreftoverlege og leder av Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun til HealthTalk da fase 3 Adaura-studien for første gang ble presentert under ASCO i juni i fjor.

Studieresultatene er publisert The New England Journal of Medicine i september 2020

- Studien viser at adjuvant behandling med Tagrisso - altså legemiddelbehandling etter operasjon - for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon, har en betydelig effekt. Pasientene som ble behandlet med Tagrisso hadde 83% mindre sannsynlighet for å få tilbakefall eller dø - et surrogatendepunkt kalt sykdomsfri overlevelse - enn pasienter som fikk placebo, sa Brustugun.

Placebogruppen tilsvarer norsk behandlingspraksis

- Studien viser at etter to år var 89% av pasientene i studien som ble behandlet med Tagrisso i live og sykdomsfrie, mot 53% av pasientene som fikk placebo. Det er viktig å merke seg at placebogruppen fikk den behandlingen som vi i Norge gir pasientene våre i dag og som vi vet har en veldig stor tilbakefallsrisiko. Studien konkluderer med at 53 prosent av disse pasientene enten har fått tilbakefall eller er døde i løpet av to år etter operasjonen.

For aktuell pasientpopulasjon har en rekke studier og metaanalyser vist gevinst i overlevelse med kombinert kjemoterapi etter kirurgi sammenlignet med kirurgi alene. Derfor anbefales adjuvant behandling med kjemoterapi, det vil si cellegiftbehandling etter operasjon. I følge nasjonalt handlingsprogram for lungekreft anbefales fire kurer med cisplatin og vinorelbin, ved stadium II og IIIA

Bør gi pasientene tilgang

Brustugun legger til at studien ikke har vart lenge nok til at man kan si noe om effekten på totaloverlevelsen som er gullstandarden i kliniske kreftstudier. Men dataene så langt er betydelig bedre enn de man har sett i tilsvarende studier med andre EGFR-hemmere, sier han.

-Vi har nå fått overbevisende tall på tilbakefallsdata, men vi mangler data på totaloverlevelse (OS). Jeg mener imidlertid at eksisterende data er så gode i seg selv at denne pasientgruppen bør få tilgang til Tagrisso siden det er et gode i seg selv å unngå tilbakefall i lang tid, sier Brustugun.

Redaktør i HealthTalk, Hans Anderssen

Virkningsmekanisme

Tagrisso (Osimertinib) er en tyrosinkinasehemmer som blokkerer aktiviteten til EGFR, et protein som normalt kontrollerer vekst og deling av celler. I lungekreftcellene er EGFR ofte overaktiv, noe som fører til ukontrollert deling av kreftceller. Ved å blokkere EGFR, bidrar osimertinib til å redusere vekst og spredning av kreften.

Kilde: Statens Legemiddelverk.

Pasientene som ble behandlet med Tagrisso hadde 83% mindre sannsynlighet for å få tilbakefall eller dø - et surrogatendepunkt kalt sykdomsfri overlevelse - enn pasienter som fikk placebo, sa kreftoverlege Odd Terje Brustugun da vi intervjuet ham om hovedstudien under ASCO i fjor sommer.

Vi i HealthTalk ønsker å lage innhold som er verdifullt for deg som jobber i helsevesenet. Hvis du likte denne artikkelen, og vil at vi skal lage mer innhold som dette, kan du støtte oss ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Powered by Labrador CMS