Legemidler og biotek

Studien som EU-godkjenningen baserer seg på viste at Lynparza signifikant reduserte risikoen for sykdomsutvikling eller død sammenliknet med Xtandi eller Zytiga hos menn med BRCA1/2 mutasjoner.

Lynparza godkjent for behandling av BRCA-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft

PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) har fått EU-godkjenning basert på dokumentert forlenget totaloverlevelse sammenlignet med Xtandi (enzalutamid) eller Zytiga (abirateron) hos menn med BRCA-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Dette er en form for prostatakreft som ikke kan behandles med standard hormonterapi.

Publisert

EU-godkjenningen er basert på en subgruppeanalyse fra PROfound Fase III studien. Den viste at legemidlet signifikant reduserte risikoen for sykdomsutvikling eller død sammenliknet med Xtandi eller Zytiga hos menn med BRCA1/2 mutasjoner.

Subgruppeanalysen fra PROfound Fase III studien viste nemlig at Lynparza reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 78%, og forbedret relativ progresjonsfri overlevelse (rPFS) til en median på 9.8 måneder versus 3.0 måneder med Xtandi eller Zytiga hos menn med mCRPC med BRCA1/2 mutasjoner. Lynparza reduserte dessuten risikoen for død med 37% med median totaloverlevelse (OS) på 20.1 måneder versus 14.4 med Xtandi eller Zytiga.

Primærresultatene samt overlevelsesresultatene fra PROfound Fase III studien ble publisert i The New England Journal of Medicine tidligere i år.

Prostatakreft, er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge. På verdensbasis har omtrent 12% av menn med mCRPC en BRCA mutasjon.

Trenger godkjenning fra Beslutningsforum

En godkjenning i EU betyr at et legemiddel automatisk også er godkjent i Norge. Men for at den nye behandlingen skal tas i bruk på norske offentlige sykehus må den gjennom tre instanser:

  • Først må Bestillerforum vedta at Statens legemiddelverk skal gjennomføre en metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. I dette tilfellet er trolig en hurtig metodevurdering mest aktuelt.
  • En hurtig metodevurdering er en vurdering av behandlingens effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet i forhold til dagens standardbehandling. Legemiddelverket har en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt dokumentasjon fra legemiddelprodusenten - som i dette tilfellet er AstraZeneca - til en hurtig metodevurdering skal være klar.
  • Til slutt er det Beslutningsforum som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, som på blant annet på grunnlag av den hurtige metodevurderingen fatter vedtak om og eventuelt når spesialisthelsetjenesten skal innføre behandlingen og tilby den til pasientene.

Et veiskille i behandlingen med presisjonsmedisin

- EU-godkjenningen representerer et veiskille som starter en ny æra med presisjonsmedisin for prostatakreft. Lynparza tilbyr et målrettet behandlingsalternativ på molekylært nivå til pasienter med avansert prostatakreft, som historisk har hatt dårlig prognose og få behandlingsalternativer, sier Johann de Bono, en av hovedutprøverne i PROfound fase III studien. Bono er Head of Drug Development på The Institute of Cancer Research i London.

Lynparza mer enn tredoblet radiografisk progresjonsfri overlevelse og er den eneste PARP-hemmeren som viser en total overlevelsesfordel i forhold til visse nye hormonelle legemidler for menn med BRCA-muterte metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Denne godkjenningen betyr at BRCA-testing nå bør bli et kritisk trinn i diagnosen og beslutningen i valg av behandling for menn med avansert prostatakreft, sier AstraZenecas onkologidirektør Dave Fredrickson.

Undersøker andre indikasjoner

Lynparza tilhører en gruppe legemidler som kalles PARP-hemmere, som hindrer kreftceller som er skadet av cellegift fra å reparere seg selv. Lynparza har også vist effekt i behandlingen av kreft i eggstokkene, brystene og i bukspyttkjertelen.

I april i år sa Beslutningsforum ja til offentlig finansiering av Lynparza til vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft hos en gruppe pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon. I Norge har opptil 15 prosent av befolkningen BRCA-mutasjon.

Indikasjonen for Lynparza som nå har fått EU-godkjenning er for ”behandling av voksne pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2‑mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel”.

AstraZeneca og samarbeidspartneren MSD, undersøker Lynparza også i andre studier innen metastatisk prostatakreft, deriblant den pågående PROpel Fase III studien som undersøker Lynparza som førstelinjebehandling for pasienter med mCRPC i kombinasjon med abiraterone versus abiraterone alene. Data fra denne studien forventes å være tilgjengelig i andre halvdel av 2021.

Metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft

Prostatakreft er forbundet med en signifikant dødelighet. Prostatakreft er ofte drevet av mannlige kjønnshormoner kalt androgener, inkludert testosteron. For pasienter med mCRPC, så er prostatakreften i vekst og den sprer seg til andre deler av kroppen, og dette skjer på tross av bruk av androgen-hemmende terapi med formål å blokkere effekten av mannlige kjønnshormoner. Omtrent 10-20% av menn med avansert prostatakreft vil utvikle CRPC (kastrasjonsresistent prostatakreft) innen fem år, og minst 84% av disse mennene vil ha metastaser på tidspunktet for CRPC diagnose. For prostatakreftrammede menn uten metastaser på CRPC-diagnosetidspunkt, så vil 33% av disse sannsynligvis utvikle metastaser innen to år. På tross av vitenskapelig og medikamentell utvikling i behandlingen av menn med mCRPC så er femårs- overlevelsen fremdeles lav så det å forlenge overlevelse er et hovedmål innen denne behandlingen.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i de fleste land i den vestlige verden. I 2018 fikk 4 848 menn prostatakreft i Norge. Familiær opphopning er en sterk risikofaktor for prostatakreft, dokumentert i flere epidemiologiske studier. Det antas at omkring fem prosent av alle tilfeller av prostatakreft og 10-20 % av tilfellene av prostatakreft før 60 års alder skyldes arv. Menn med genfeil i BRCA2 har klart økt risiko for prostatakreft, estimert til rundt 20 ganger økt risiko før 60 års alder. Genetisk testing for å skille bærere eller risikopersoner fra de som ikke bærer genfeil, og har normal risiko, tilbys til menn med risiko for BRCA2. Menn med positiv BRCA2 status tilbys oppfølging.

BRCA mutasjoner

BRCA1 og BRCA2 er humane gener som produserer proteiner som står for reparering av skadet DNA og spiller således en sentral rolle i å vedlikeholde den genetiske stabiliteten til celler. Når noen av disse genene er mutert eller endret, slik at den enten ikke produserer protein eller ikke fungerer korrekt, så vil DNA-skade ikke bli reparert tilstrekkelig og cellene blir ustabile. Som et resultat av dette så vil cellene være mer utsatt for ytterligere genetiske endringer som vil lede til kreft og er sensitive for PARP hemmere, inklusive Lynparza .

Lynparza (olaparib)

PARP hemmeren Lynparza er en målrettet behandlingen som blokkerer DNA damage response (DDR) i celler/tumorer som har en mangel i HRR, slik som mutasjoner i BRCA1 og/eller BRCA2. Hemming av PARP med Lynparza fører til at PARP budet til enkelt-trådet DNA-brudd blir sittende fast og blokkerer videre replikasjon. Resultatet er dobbelt-trådet DNA brudd og til slutt celledød. Lynparza testes i en rekke PARP-avhengige tumor typer med mangler og avhengighet av en fungerende DDR signalvei.

Lynparza, er utviklet og kommersialisert i et samarbeide mellom AstraZeneca og MSD, og har blitt brukt i behandling av over 30,000 pasienter på verdensbasis. AstraZeneca og MSD jobber sammen for bedre å forstå hvordan det kan påvirke PARP-avhengige tumorer som mono- og/eller i kombinasjonsbehandling innen flere ulike kreftområder.

Powered by Labrador CMS