De nye retningslinjene vektlegger økt brukermedvirkning og økt grad av individuelle vurderinger for brukerne. I tillegg skal flere legemidler, deriblant langtidsvirkende morfin, få slippe til i ordningen. metadon og buprenorfin er fortsatt de foretrukne legemidlene.
De nye retningslinjene vektlegger økt brukermedvirkning og økt grad av individuelle vurderinger for brukerne. I tillegg skal flere legemidler, deriblant langtidsvirkende morfin, få slippe til i ordningen. metadon og buprenorfin er fortsatt de foretrukne legemidlene.

LAR-brukere skal få bestemme mer selv

Nye retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av rusavhengige åpner for økt brukermedvirkning og individuelle vurderinger.

Publisert

– Retningslinjene vi har hatt fram til nå er ti år gamle, og siden har det kommet ny kunnskap og brukerinnsikt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

De nye retningslinjene som publiseres mandag, vektlegger økt brukermedvirkning og økt grad av individuelle vurderinger for brukere. I tillegg skal flere legemidler, deriblant langtidsvirkende morfin, få slippe til i ordningen. Samtidig er fortsatt metadon og buprenorfin de foretrukne legemidlene.

Mindre kontroll

Videre demper man kontrollregimet som tidligere har vært til stede. Der det fortsatt er nødvendig vil man kunne benytte urinprøver som kontroll, men dialog og observasjon vil nå være det viktigste grunnlaget for valg av legemidler.

– Man håper å sikre at flere kan få gode resultater i LAR, at det er en større grad av tillit mellom brukerne og helsetjenesten, og at vi benytter det kunnskapsgrunnlaget som er kommet de siste ti årene, sier Guldvog.

Retningslinjene åpner også for et lavterskeltilbud, som gjør at brukere kan oppsøke LAR uten å få en henvisning fra helsevesenet.

– Lavterskel-LAR kan være et bindeledd til andre hjelpetiltak, slik at rusavhengige kan stabiliseres i en periode for avklaring av om LAR eller andre former for behandling er best egnet, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Dett er LAR

 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonslegemidler inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. 
 • Det er mer en 8000 menneske i LAR. 
 • LAR-tilbudet ved sjukehusene er organisert som samarbeid mellom sykehuset, helse- og sosialtjenesten i kommunen, pasienten og fastlege. 

Håper på mer tillit og dialog

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) håper de nye retningslinjene bidrar til at mennesker i LAR i større grad opplever å bli lyttet til.

– De nye retningslinjene legger til rette for å bygge tillit og dialog mellom pasient og behandler, framfor kontrolltiltak, sier hun.

Det er mer enn 8.000 mennesker som bruker LAR, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Effektive legem​idler i LAR

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet innfører nye retningslinjer for LAR
    
   
   
    Foto: NTB
Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet innfører nye retningslinjer for LAR Foto: NTB

Indikasjonen for LAR er opioidavhengighet. Indikasjonen dokumenteres ved hjelp av sykehistorie, klinisk undersøkelse og andre relevante undersøkelser. Dokumentasjonen vurderes av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etter henvisning fra kommunens sosial- og/eller helsetjeneste eller andre med henvisningsrett. Ved vurderingen tas det hensyn til varighet av avhengigheten, tidligere behandlingserfaring og alder. På bakgrunn av disse vurderingene skal spesialisthelsetjenesten anbefale det mest egnede behandlingstilbudet for pasienten. I vurderingen skal pasientens ønske vektlegges.

Både metadon og buprenorfin har vist seg å være effektive legemidler i substitusjonsbehandling. Pasienter som bruker metadon, har vist seg å bli værende i behandling i noe større grad enn de som bruker buprenorfin. I internasjonal sammenheng anses metadon å være det mest kostnadseffektive legemiddelet. Buprenorfin er, på grunn av sin virkningsprofil, ansett som et tryggere preparat med hensyn til risiko for overdoser.

Kombinert med nalokson anses buprenorfin med nalokson (Suboxone®) å gi mindre risiko for misbruk og derved mindre fare for pasientens og andres liv og helse. Retningslinjen anbefaler derfor buprenorfin med nalokson som førstevalg. Det skal likevel legges vekt på pasientens ønske ved valg av legemiddel.

Powered by Labrador CMS