Legemidler og biotek

Tecentriq i kombinasjon med Avastin er det første og eneste immunterapi-regimet som er godkjent i Europa for inoperabel hepatocellulært karsinom. Nå gjenstår et godkjenning fra Beslutningsforum før behandlingen kan tilbys norske pasienter.
Tecentriq i kombinasjon med Avastin er det første og eneste immunterapi-regimet som er godkjent i Europa for inoperabel hepatocellulært karsinom. Nå gjenstår et godkjenning fra Beslutningsforum før behandlingen kan tilbys norske pasienter.

Immunterapien Tecentriq i kombinasjon med Avastin er godkjent for pasienter med leverkreft

For første gang på over 10 år er er det nå godkjent en ny behandling som forbedrer totaloverlevelsen for pasienter med inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC), som er den vanligste formen av leverkreft.

Publisert

EU-kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med det målrettede legemidlet Avastin (bevacizumab) til behandling av pasienter med HCC som ikke har fått tidligere systemisk behandling. Dette er det første og eneste immunterapi-regimet som er godkjent i Europa for denne kreftdiagnosen.

Tecentriq-kombinasjonen forbedret total overlevelse (OS) og progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet Nexavar (sorafenib), som er standardbehandling i Norge.

Slik virker kombinasjonsbehandlingen

Tecentriq er en immunsjekkpunkthemmer som hjelper immunsystemet til å finne og ødelegge kreften. Immunterapien er designet for å binde seg med et protein kalt PD-L1, som uttrykkes på tumorceller og tumorinfiltrerende immunceller, og blokkerer dets interaksjoner med både PD-1 og B7.1 reseptorer. Ved å hemme PD-L1, kan Tecentriq muliggjøre aktivering av T-celler. Avastin er et målrettet legemiddel som angriper kreften ved å hindre at nye blodårer i kreftsvulsten dannes eller vokser - en prosess kjent som angiogenese.

Samarbeider med myndighetene for å gi pasientene tilgang

En godkjenning i EU betyr at et legemiddel automatisk også er godkjent i Norge. Men for at den nye behandlingen skal tas i bruk på norske offentlige sykehus må den gjennom tre instanser:

  • Først må Bestillerforum vedta at Statens legemiddelverk skal gjennomføre en metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. I dette tilfellet er trolig en hurtig metodevurdering mest aktuelt.
  • En hurtig metodevurdering er en vurdering av behandlingens effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet i forhold til dagens standardbehandling. Legemiddelverket har en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt dokumentasjon fra legemiddelprodusenten - som i dette tilfellet er Roche - til en hurtig metodevurdering skal være klar.
  • Til slutt er det Beslutningsforum som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, som på blant annet på grunnlag av den hurtige metodevurderingen fatter vedtak om og eventuelt når spesialisthelsetjenesten skal innføre behandlingen og tilby den til pasientene.

- Tecentriq i kombinasjon med Avastin er den første behandlingen som er godkjent på over et tiår, og som har forbedret totaloverlevelse for personer med tidligere ubehandlet avansert eller inoperabel leverkreft. Det er svært gledelig at denne behandlingen nå er godkjent i Norge, og vi samarbeider nå med myndighetene for å sikre norske pasienter tilgang så fort som mulig, sier Karsten Bruins Slot. Han er medisinsk direktør i Roche Norge.

Økt total overlevelse

Etter at mange studier har feilet for denne pasientgruppen de siste 12 årene, viser kombinasjonen av Tecentriq og Avastin forbedring i total overlevelse sammenlignet med Nexavar (sorafenib), som er standardbehandling i Norge. Nexavar er i likhet med Avastin er målrettet legemiddel som blokkerer veksten av blodårer i kreften. Svulstblodtilførselen antas å være kritisk for svulstens evne til å vokse og spre seg i kroppen.

Godkjenningen av EU er basert på resultater fra fase III IMbrave150-studien, som viste at Tecentriq i kombinasjon med Avastin reduserte risikoen for død (total overlevelse/OS) med 42%.

Legemiddelkombinasjonen reduserte dessuten risikoen for sykdomsforverring eller død (progresjonsfri overlevelse/PFS) med 41%, sammenlignet med Nexavar.

IMbrave150 er den første fase III immunterapistudien som viser en forbedring i både total overlevelse og progresjonsfri overlevelse hos personer med inoperabel HCC sammenlignet med Nexavar.

Studien ble publisert 14. mai i New England Journal of Medicine.

- Avansert leverkreft er en av få kreftformer med økende dødsrate og begrensede alternativer i førstelinje. Resultatene av IMbrave150-studien markerer et gjennombrudd i behandlingen av denne kreftformen, sier Bruins Slot.

Grad 3–4 bivirkninger forekom hos 57% av personer som fikk Tecentriq og bevacizumab og hos 55% av personer som fikk Nexavar .

Om hepatocellulært karsinom

HCC er en aggressiv kreft med begrensede behandlingsalternativer og er en hovedårsak til kreftdødsfall over hele verden. Hvert år diagnostiseres mer enn 750 000 mennesker over hele verden med HCC, med de fleste tilfeller i Asia og nesten halvparten av alle tilfellene i Kina. I USA har antallet tilfeller av leverkreft mer enn tredoblet seg siden 1980, og HCC representerer den raskest voksende årsaken til kreftrelatert død, mens leverkreft i Europa også er på vei opp, og står for mer enn 80 000 diagnoser og omtrent 77.000 dødsfall hvert år. HCC utvikler seg hovedsakelig hos mennesker med skrumplever på grunn av kronisk hepatitt (B eller C) eller alkoholforbruk, og presenteres vanligvis på et avansert stadium. Prognosen for inoperabel HCC er fortsatt dårlig, med få systemiske terapeutiske alternativer og en 1-års overlevelsesrate på mindre enn 50% etter diagnosen.

- Avansert leverkreft er en av få kreftformer med økende dødsrate og begrensede alternativer i førstelinje. Resultatene av IMbrave150-studien markerer et gjennombrudd i behandlingen av denne kreftformen, sier Karsten Bruins Slot. Han er medisinsk direktør i Roche Norge.
- Avansert leverkreft er en av få kreftformer med økende dødsrate og begrensede alternativer i førstelinje. Resultatene av IMbrave150-studien markerer et gjennombrudd i behandlingen av denne kreftformen, sier Karsten Bruins Slot. Han er medisinsk direktør i Roche Norge.

Dette er IMbrave150

IMbrave150 er en global fase III, multisenter, åpen studie av 501 personer med inoperabel HCC som ikke hadde fått tidligere systemisk behandling. Pasientene ble randomisert 2:1 for å motta kombinasjonen av Tecentriq og Avastin eller Nexavar. Tecentriq ble administrert intravenøst, 1200 mg på dag 1 i hver 21-dagers syklus, og Avastin ble administrert, 15 mg / kg på dag 1 i hver 21-dagers syklus. Nexavar ble administrert gjennom munnen, 400 mg to ganger daglig, på dagene 1-21 av hver 21-dagers syklus. Pasientene fikk behandling til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

De to primære endepunktene var OS og uavhengig vurderingsanlegg (IRF) -evaluert progresjonsfri overlevelse (PFS) per responsevalueringskriterier i solide tumorer versjon 1.1 (RECIST v1.1). Ytterligere endepunkter for studien inkluderte IRF-vurdert total responsrate (ORR) per RECIST v1.1 og HCC mRECIST.

De hyppigste alvorlige bivirkningene for kombinasjonen (≥2%) var blødning i mage-tarmkanalen og feber. Disse resultatene ble publisert i New England Journal of Medicine 14. mai 2020.

Powered by Labrador CMS