Helseteknologi

Prosessplattformen skal gjøre det mulig å raskt utvikle og løpende endre applikasjoner i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell og knytte sammen fagsystemene slik at løsningene automatiserer arbeidsprosesser og pasientforeløp som går på tvers av disse systemene. Det forteller Rune Simensen som er direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst .

Helse Sør-Øst kjøper ny teknologi som skal gi pasienter og helsepersonell digitale løsninger raskere

Fremskritt innen kunstig intelligens og prosessering av stordata muliggjør et ny omdreining i digitaliseringen av helsevesenet. Helse Sør-Øst RHF starter nå anskaffelsen av en digital prosessplattform. Den skal bidra til bedre koordinerte pasientforløp og til at helsepersonell og pasienter raskere får IKT-løsninger de har behov for.

Publisert

Rune Simensen er direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og forteller til HealthTalk at prosessplattformen vil kjøpes gjennom en såkalt dialogbasert anskaffelse. Den første tjenesten som skal utvikles på plattformen er digital hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter, som etter planen skal være klar i løpet av første halvår 2023. Styret i Helse Sør-Øst vedtok nylig at fase 1 i prosjektet skal iverksettes med en kostnadsramme på 30 millioner kroner.

Simensen forteller at rasjonalet for for å anskaffe en prosessplattform - eller Intelligent Business Process Management Suites (iBPM) - som det heter på fagspråket - er todelt:

Øker endringsevnen

- For det første ønsker vi å skaffe oss større endringsevne og endringstakt der vi raskt kan utvikle og løpende endre applikasjoner i tett samarbeid med helsepersonell og pasienter. I dag krever slike prosessforbedringer at vi må kjøpe inn nye systemer eller bestille endringer på eksisterende systemer, ofte fra flere ulike systemleverandører samtidig. Erfaringen er at oppgradering av IKT-systemer tar lang tid - måneder og år - fra prosjektene starter til at leveransene er tatt bruk i alle helseforetak. Helsepersonell og pasienter får derfor ikke raskt nok tilgang på digitale tjenester de har behov for og etterspør, sier Rune Simensen.

For pasienter gjelder det ikke minst apper de kan laste ned på sine telefoner, nettbrett eller PCer for kunne delta mer aktivt i sin behandling - blant annet i form av hjemmebehandling.

Simensen forteller at plattformen vil gjøre det mulig å raskt ta i bruk nye applikasjoner med brukergrensesnitt tilpasset pc-er, nettbrett og mobiltelefoner og det med et minimalt behov for programmering.

- Prosessplattformen er en et såkalt “Low-Code & No-Code”-verktøy som innebærer at vi kan lage nye kraftfulle applikasjoner med svært lite koding eller uten å programmere i det hele tatt. Det er noe av det banebrytende i denne løsningen, sier han.

Koordinere og automatisere store arbeidsprosesser

Sykehusene i Helse Sør-Øst har et stort antall IKT-systemer som gjennom årenes løp er anskaffet for å løse konkrete behov, men som i for liten grad klarer å sette sammen arbeidsprosesser og pasientforløp i et helhetlig perspektiv. Det oppstår derfor informasjons- og prosessiloer som hindrer digitalisering og automatisering.

- De store og omfattende behandlingsprosessene på et sykehus involverer ofte flere IT-systemer. Selv om disse fagsystemene er integrert og derfor “snakker sammen”, mangler vi et felles verktøy for å kunne styre arbeidsprosesser og pasientforløp som går på tvers av fagsystemene. Vi har i dag ingen god løsning som hjelper brukerne - helsepersonell og pasienter - på tvers av systemene, forteller Simensen.

- Det andre Helse Sør-Øst ønsker å få til med prosessplattformen er derfor å koordinere og automatisere store arbeidsprosesser i form av informasjonsflyt og arbeidsoppgaver som ofte involverer mange IKT-systemer og avdelinger slik at helsepersonell og pasienter opplever langt mer automatikk enn i dag.

– I en prosessplattform vil vi kunne definere hvilke steg og oppgaver som ligger i en arbeidsprosess og på den måten knytte sammen fagsystemene som er involvert i arbeidsprosessen. Vi vil også kunne automatisere noen av stegene i en arbeidsprosess forteller Simensen.

Han understreker at prosessplattformen skal kombineres med eksisterende og nye hyllevareløsninger utviklet av norske og internasjonale leverandører.

- Vi skal selvsagt fortsette å kjøpe løsninger fra markedet der det er hensiktsmessig. Men vi er svært opptatt at disse fagapplikasjonene skal være åpne. Det vil si at de har åpne tekniske grensesnitt gjennom tilgjengelige APIer som gjør det mulig å lese å skrive data mot, sier han.

Han forteller at det har vært et for lite fokus på dette, noe som har medført at å integrere de ulike applikasjonene har vært unødvendig komplisert. - Vi kommer derfor til å stille mye strengere krav til leverandørene våre til åpenhet enn det vi har gjort tidligere. Det er sentralt at de ulike løsningene fungerer godt sammen og understøtter arbeidsprosessene på en god måte, sett fra både pasientens og helsepersonellets ståsted.

Tas først i bruk på ​digital hjemmeoppfølging

Pandemien har gjort folk mer komfortable med nettjenester, inkludert digitalt helse. Mulighetene som digitalisering av pasientbehandlingen representerer er enorme i en sektor som bruker om lag 10 prosent av BNP, et tall som vokser med en aldrende befolkning. I 2020 var utgiftene til spesialisthelsetjenesten i overkant av 155 milliarder kroner. De siste 15 årene har økningen vært på 34 prosent, justert for prisvekst.

Prosessplattformen i Helse Sør-Øst skal først tas i bruk innen digital hjemmeoppfølging. Fremtidig bruk av prosessplattformen er ikke begrenset til digital hjemmeoppfølging, og teknologien anses å være en del av Helse Sør-Østs tekniske målarkitektur som kan anvendes på mange områder.

Stadig flere av sykehus tilbyr pasienter oppfølging i eget hjem, og det pågår i dag over 70 ulike initiativ knyttet til tjenester for hjemmeoppfølging på sykehusene i helseregionen.

For en tid tilbake skrev vi om Jon Sisjord fra Gransherad i Telemark. Jon er én av 290 pasienter i Helse Sør-Øst som får tilbud om hjemmedialyse. Det betyr at han slipper å reise til et sykehus for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet fordi nyrene har sviktet. I fire og et halvt år måtte han reise til Skien for å rense blodet sitt. Tre dager i uka, fram og tilbake, halvannen time hver vei pluss flere timer med dialyse på sykehuset. – Hele livet mitt handlet om sykdom og behandling, men i dag tenker jeg nesten ikke på at jeg er nyresyk. Nå kan jeg være i full jobb og ha en normal hverdag.

Plattformen skal først testes på digital hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter på Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken. Etter utprøvingen her, er videre plan å bruke plattformen også på andre områder.

- Pasientene kommer til å oppleve at informasjonsutvekslingen med sykehuset kommer til å bli langt mer sømløs enn den er i dag. Appen - det digitale grensesnittet som de ulike pasientgruppene bruker - vil snakke direkte med fagsystemene i sykehuset som helsepersonellet bruker, forteller Simensen.

Sykehuspartner skal bidra med personellressurser for å utvikle løsningene på prosessplattformen og de andre helseregionene er svært interessert i hvordan dette arbeidet utvikler seg, forteller han.

Det velrennomerte analyse- og konsulentselskapet Gartner beskriver i en analyse (krever innlogging) at markedet for iBPMs som modent med en rekke etablerte leverandører som IBM, Appian, SAP og Red Hat og selvsagt Microsoft. I april i fjor kjøpte Microsoft Nuance Communications for 19,7 milliarder dollar, noe som tilsvarer om lag 170 milliarder norske kroner. Dette er det nest største oppkjøpet i Microsofts historie, bare slått av LinkedIn som de betalte 26,2 milliarder dollar for i 2016. Nuance er en pioner innen avansert talegjenkjenning og Microsoft har samarbeidet med selskapet siden 2019 innen tale til tekst-teknologi til bruk blant annet for løsninger for registrering av helseopplysninger under legebesøk.

Oracle er også med i dette bildet og holder på å ferdigstille sitt oppkjøp av Cerner, en helse-IT-konsern for 28 milliarder dollar. Cerner trakk i for øvrig sitt anbud til Helse Midt-Norges sitt prestisjeprosjekt «Helseplattformen» på oppløpssiden og lot anbudet gå til Epic. Helseplattformen kal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører.

Jon Sisjord er ikke i tvil om at hjemmedialyse er en bedre løsning enn sykehusdialyse. – Jeg har fått god opplæring, og jeg kjenner både legene og sykepleierne på sykehuset. Hvis jeg er usikker på noe, vet jeg at jeg kan kontakte dem, sier han. Foto: Helse Sør-Øst
Slik beskriver Gartner hva som er hovedfunksjonene i en prosessplattform - Intelligent Business Process Management Suite Kilde: Gartner
Powered by Labrador CMS