Forskning

Menn oppsøker sjeldnere helsetjenesten på grunn av migrene, og selvmedisinerer seg oftere, mens flere kvinner bruker reseptbelagte medisiner, sier spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, Kjersti Grøtta Vetvik.

Store kjønnsforskjeller ved migrenelidelser

- Vi har vært flinke til å studere kvinnene, sier spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, Kjersti Grøtta Vetvik. Nå mener hun det kanskje er på tide å studere migrene hos menn mer inngående.

Publisert

Vetvik forsker på migrene, og har tidligere publisert en artikkel i tidsskriftet The Lancet Neurology sammen med professor Anne MacGregor, hvor temaet nettopp var kjønnsforskjeller hos pasienter som lider av migrene.

Til Healthtalk forteller hun at fremtidig forskning bør tilstrebe å få med flere menn som deltar i kliniske studier. Kvinner er overrepresentert i kliniske studier, mens menn utgjør under 20 prosent av deltakerne.

Menn er underrepresentert i større grad enn prevalensforskjellen skulle tilsi. Det er også et poeng å analysere resultater fra kliniske studier separat for kvinner og menn, sier migreneforskeren.

Kliniske studier tar ikke hensyn til kjønn

Vetvik fant ingen kliniske studier om forebyggende medisiner mot migrene hvor resultater for

menn og kvinner var analysert hver for seg, da hun arbeidet med sin studie.

Det kan nemlig vise seg at enkelte behandlinger er mer effektive hos menn enn hos kvinner, og vice versa, men så langt har altså ikke forskningen kommet ennå.

-Når vi vet om kjønnsforskjeller både i forekomst og kliniske karakteristika ved migrene, er jeg nok mest overrasket over at man ikke tar mer hensyn til kjønn i analyser fra kliniske studier.

-Jeg er også overrasket over at man stort sett har brukt mannlige rotter og mus i dyrestudier, når sykdommen rammer flest kvinner, sier Vetvik.

Klare kjønnsforskjeller

Studien Vetvik og MacGregor har gjennomført, viser at migrene forekommer hyppigere hos kvinner, og man ser størst kjønnsforskjell i 30- og 40-årene, hvor prevalensen er nesten tre ganger høyere hos kvinner enn hos menn.

Det er imidlertid lik prevalens hos gutter og jenter før puberteten, og mindre kjønnsforskjell etter fylte 50 år, noe som indikerer at hormoner spiller en stor rolle.

Studier viser at migrene ikke bare forekommer oftere hos kvinner, men at kvinner også rapporterer om lengre og hyppigere anfall med flere tilleggssymptomer. Prospektive studier som har fulgt barn med migrene inn i voksen alder, viser at menn oftere opplever lengre perioder helt uten migreneanfall.

-Menn oppsøker sjeldnere helsetjenesten på grunn av migrene, og selvmedisinerer seg oftere, mens flere kvinner bruker reseptbelagte medisiner, forteller Vetvik.

-I og med at færre menn med migrene søker legehjelp, kan de derfor gå ubehandlet og selvmedisinert, noe som fører til dårligere resultat enn nødvendig, sier hun.

Behov for mer data

-Migrene med aura er en risikofaktor for hjerneslag, spesielt hos yngre kvinner. Tallene for menn er mer usikre, grunnet færre tilfeller, og her trenger vi mer data, understreker migreneforskeren.

-Når det gjelder kjønnshormoner, vet vi mest om effekten av østrogen på migrene. Sannsynligvis spiller testosteron også en rolle hos menn, og dette bør undersøkes videre i større studier, avslutter hun.

Spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, Kjersti Grøtta Vetvik Foto: Privat

Hva er migrene?

Migrene er akutte anfall med ensidig, pulserende hodepine. Smerten er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, og blir verre ved fysisk anstrengelse.

Den eksakte årsaken er ikke kjent, men migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke.

Det skilles mellom ulike migrenevarianter. En forholdsvis hyppig variant blant kvinner, er menstruasjonsmigrene.

10-20 prosent av dem med migrene har såkalt aura. Aura er et forvarsel om et migreneanfall.

Kilde: NHI

Powered by Labrador CMS