Forskning

I 2020 er det en betydelig økning både i andel brukere og antall nye brukere i befolkningen av blodsukkersenkende legemidler, viser nye beregninger fra Reseptregisteret.

Stor økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler

Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter moderat økning over flere år.

Publisert

I 2020 var antall personer på blodsukkersenkende legemidler om lag 221.000, ifølge tall fra Reseptregisteret. De siste fem årene har både andel brukere og antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler økt gradvis.

Men i 2020 er det en betydelig økning både i andel brukere og antall nye brukere i befolkningen, viser nye beregninger fra Reseptregisteret.

Antall nye brukere per 1000 gikk opp fra 3,9 i 2019 til 4,8 i 2020, en økning på om lag 25 prosent, viser beregningene.

Tallet på nye brukere økte dermed med 25 prosent per 1.000, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Det er vanskelig å peke på en klar årsak til denne økningen. Det kan skyldes en økning i antall nye tilfeller med diabetes. Men det kan også skyldes en endring i andelen personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, eller en kombinasjon av disse to, sier diabetesforsker Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet.

Hver tyvende har diabetes

Nye beregninger fra i fjor fant at om lag hver 20. nordmann har kjent diabetes, noe som tilsvarer 270.000 personer. Diabetes type 2 er mest utbredt, og linkes først og fremst til overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, kosthold og røyking.

Uklart om pandemien spiller inn

Det er uklart om økningen nye brukere av diabeteslegemidler har noen sammenheng med koronapandemien, eller om det er andre forklaringer på denne økningen.

I løpet av pandemiåret har mange opplevd store endringer i hverdagen sin, som følge av ulike tiltak i samfunnet. Mindre fysisk aktivitet og økt vekt er pekt på som en mulig konsekvens. Noen av forskningsresultatene så langt viser imidlertid et nyansert bilde: I den nasjonale folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i 2020, svarer mange yngre voksne at pandemien har hatt negativt utslag på vekt og fysisk aktivitet, mens andre grupper rapporterer om positive endringer.

– Videre forskning vil forhåpentligvis finne svar på årsakene til det høye antallet nye brukere av blodsukkersenkende legemidler i pandemiåret. Vi planlegger å gjøre en større undersøkelse der vi kombinerer data fra Reseptregisteret med andre registre, hvor vi kan undersøke tidstrender i nye tilfeller av diabetes på en bedre måte, sier Stene.

Blodsukkersenkende legemidler brukes også i noen grad til å behandle sykdommer som svangerskapsdiabetes polycystisk ovariesyndrom og fedme, og det er uklart hvor mange dette gjelder.

Flere får diabetes

Hvert år diagnostiseres mellom 14.000 og 18.000 nordmenn med diabetes.

Antallet personer med diabetes øker i befolkningen. Det skyldes i hovedsak at vi blir flere eldre her i landet. Risikoen for å få diabetes, øker betydelig med alderen. Blant de over 80 år, har over ti prosent diabetes.

– Diabetes en er en av de store folkesykdommene hvor vi ikke har klart å bremse økningen i forekomst. Men vi må huske at det henger sammen med positive trender for folkehelsen som gjør at folk flest, inkludert de som har diabetes, lever lenger, sier Stene.

En norsk studie viser at antallet nye tilfeller av diabetes faktisk gikk ned i perioden 2009 til 2014. Utviklingen i bruken av diabeteslegemidler de siste fem årene kan imidlertid tyde på at trenden har snudd, og at det har vært en økning i nye tilfeller.

Diabetesforsker Lars Christian Mørch Stene
Utvikling i antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler i Norge. Data er for hele befolkningen (alle aldre). Kilde: Reseptregisteret
Powered by Labrador CMS