Forskning

Norske menn tilbringer alderdommen i større grad enn kvinner i samliv med andre, mens eldre kvinner oftere er enslige eller har mistet sin partner.
Norske menn tilbringer alderdommen i større grad enn kvinner i samliv med andre, mens eldre kvinner oftere er enslige eller har mistet sin partner.

Samfunnet tar bedre vare på eldre menn enn eldre kvinner

Eldre menn er mindre kronisk syke, bedre sikret økonomisk og blir bedre ivaretatt av samfunnet enn kvinner, viser en studie. Også i Norge favoriseres menn.

Publisert

Verden er langt fra likestilt, og kjønnsforskjeller i ulike samfunn gjør at menn favoriseres fremfor kvinner også i alderdommen, konkluderes det med i en internasjonal analyse publisert i The Lancet Healthy Longevity journal.

Analysen er den første i sitt slag som undersøker kjønnsforskjeller mellom eldre i 18 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Kjønnsnormer

Norge kommer relativt sett godt ut av det, sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen, men også her er det en jobb som må gjøres. Det forskerne bekymrer seg mest for, er at befolkningen i verden blir stadig eldre, og at forventet levetid for kvinner fremdeles er i snitt 3,3 år høyere enn for menn.

– Blant eldre i samfunnet styrkes de allerede rådende kjønnsnormene seg. Menn fortsetter å få flere å muligheter, ressurser og sosial støtte, sier hovedforfatter doktor Cynthia Chen fra National University of Singapore.

– Nå som verdens befolkning eldes i en hastighet uten sidestykke, og forholdet mellom eldre kvinner og eldre menn ventes å øke, er det et presserende behov for å utfordre de strukturelle og politiske skjevhetene som favoriserer menn, legger hun til.

Kjønnsgap

Forskerne sjekket levekår for befolkningen over 65 år i 18 av 35 OECD-land i perioden 2015 til 2019. De sjekket ulikheter mellom kjønnene når det gjaldt fem områder, som ble vektet ulikt. Helse (levetid og livskvalitet) veide mest, dernest produktivitet (jobb eller frivillig arbeid), grad av økonomisk likestilling og utdanningsnivå, samfunnsdeltakelse og trygghet, som inkluderer både økonomisk sikkerhet og hvor trygge de selv føler seg fysisk sett, i samfunnet.

De fikk en poengscore mellom 0 og 100 for hvert felt og en totalscore. Norske menn og kvinner ligger jevnt over høyt på alle områder, og kjønnsforskjellen dem imellom er blant de lavere i verden. Norske menn fikk en score på 69, kvinner på 61, et gap på 8 poeng i eldre menns favør.

Det største kjønnsgapet var i Nederland med 15, der menn hadde 70 og kvinner 55 poeng.

I Sverige, Danmark og Finland var forskjellsgapene henholdsvis ni, elleve og seks poeng.

På enkeltområdene er norske menn og kvinner mest likestilt når det gjelder helse og velvære i alderdommen og generell likestilling, noe forfatterne av rapporten tilskriver bevisst politikk og et nasjonalt helsevesen. Våre eldre er minst likestilt når det gjelder deltakelse og følelsen av å være integrert i samfunnet. Der er menn langt mer inkludert enn kvinner i Norge.

Ros til Norge

Forskerne skriver i rapporten at nasjonale myndigheter bør ta tak i eldre kvinners lavere økonomiske status ved å få flere inn på arbeidsmarkedet tidligere i livet, sikre likelønn og høyere utdanning til flere.

Det framgår av tallene at det er fordeler fra arbeidsliv og utdanning som menn tar med seg inn i eldre år, og som øker ulikheten mellom kjønnene.

Medforfatter og professor John Rowe fra Columbia University, USA, roser den norske regjeringens strategi «Flere år – flere muligheter» , der myndighetene i 2016 satte som mål å gjøre samfunnet mer aldersvennlig, og bruke bedre de ressursene eldre har for å delta og bidra.

Inkludert i dette var å redusere aldersdiskriminering og tilrettelegge bedre for aktivitet og deltakelse. Rowe anbefaler andre land å se til de skandinaviske programmene, for å sikre flere år med sunt, aktivt og produktivt liv for både menn og kvinner.

Eldre kvinner i Norge er ganske økonomisk likestilt og har høyt utdanningsnivå. Norske eldre har det best av alle sånn sett i undersøkelsen, men menn står lenger i arbeid og deltar mer i samfunnsliv og arbeid i alderdommen likevel.
Eldre kvinner i Norge er ganske økonomisk likestilt og har høyt utdanningsnivå. Norske eldre har det best av alle sånn sett i undersøkelsen, men menn står lenger i arbeid og deltar mer i samfunnsliv og arbeid i alderdommen likevel.

Fakta om verdens og Norges eldre

* Befolkningen som er over 65 år i verden, vil mer enn dobles i antall de neste 30 årene, fra 703 millioner i 2019 til 1,5 milliarder i 2050.

* Kvinner i OECD-land har i snitt tre år lengre forventet levealder enn menn.

* Forventet levealder i Norge var i fjor 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn.

* Mens kvinner i snitt lever lenger enn menn, har de samtidig langt flere år i alderdommen med kroniske sykdommer og lidelser.

* Langt flere kvinner enn menn tilbringer også flere leveår i alderdommen alene, uten partner eller noen å dele husvære med.

* Nesten alle OECD-land har nå universelle helsetjenester, men siden kvinner har flere leveår med dårlig helse enn menn og forventes å leve lenger, er det større risiko for at kvinner trenger helsetjenester og hjelp.

* Kvinner har jevnt over dårligere økonomi enn menn. Kombinert med at flere bor alene, har dårlig helse og færre jobber etter pensjonsalder, gjør det dem mer sårbare enn menn i alderdommen.

(Kilder: The Lancet Healthy Longevity og FHI: Levealder )

Eldre menn føler seg mer som en del av samfunnet og er også mer aktivt deltakende enn eldre norske kvinner, ifølge en fersk analyse.
    
   
   
    Foto: NTB
Eldre menn føler seg mer som en del av samfunnet og er også mer aktivt deltakende enn eldre norske kvinner, ifølge en fersk analyse. Foto: NTB
Powered by Labrador CMS