Legemidler og biotek

Fastlegenes arbeidsbelastning øker

Publisert

- Nå haster det mer enn noen gang med at regjeringen setter inn strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Etter bruddet i normaltarifforhandlingene i 2018, ble partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe. Målet var å kartlegge omfanget av fastlegenes oppgaver av varig karakter, som tidligere ikke er blitt kompensert. Dette melder Legeforeningen.

Arbeidsgruppen ble satt sammen av representanter fra staten (Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet), KS, de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. Avdelingsdirektør Maren Skaset i  HOD var arbeidsgruppens leder.

- Den ferske rapporten underbygger og beskriver ulike årsaker til at fastlegenes arbeidsbelastning har økt dramatisk de siste årene. Arbeidsgruppen har foretatt en grundig beskrivelse som viser hvordan fastlegenes arbeidshverdag har endret seg over tid, sier Tom Ole Øren til Legeforeningen. Øren er leder i Allmennlegeforeningen.

Fastlegeordningen (FLO) ble innført 1. juni 2001 og anses som en vellykket helsereform. Den førte til høyere grad av kontinuitet i lege-pasientforholdet, bedre tilgjengelighet og mer likeverdige legetjenester i hele landet.

Siden innføringen har det skjedd endringer i samfunnet, befolkningen og helse- og omsorgstjenestene. Disse har fått innvirkninger på fastlegens arbeidshverdag. Endringene er skjedd på flere plan: Endringer i sykdomsforståelse og arbeidsmetoder, endringer i oppgaveportefølje, og endringer i forventninger og krav fra pasienter, samarbeidspartnere og myndigheter. Samlet har det blant annet ført til mer arbeid med hver enkelt pasient i gjennomsnitt.

Rapporten viser blant annet:

  • Konsultasjonene har blitt særlig mer tidkrevende å gjennomføre. Konsultasjonen inneholder flere problemstillinger, og krever mer oppfølging enn tidligere
  • For- og etterarbeidet har økt betraktelig, noe som fastlegene ofte må gjøre på kveldstid og i helger
  • Fastlegene bruker mer tid på samhandling og dialog med annet helsepersonell/spesialisthelsetjenesten

Arbeidsgruppen viser i oppsummeringen at det er summen av mange ulike faktorer som har økt fastlegenes arbeidsbelastning, ikke nødvendigvis konkrete enkeltoppgaver som har endret seg på et gitt tidspunkt.

Legeforeningen la til en særmerknad i rapporten som påpeker at staten ikke har fulgt opp den betydelige økningen i fastlegenes arbeidsomfang ved å foreta justeringer i finansieringssystemet.

- Rapporten viser tydelig at arbeidsmengden til fastlegene har økt kraftig. I tillegg bekrefter den at fastlegeordningen er betydelig underfinansiert. Derfor haster det med strakstiltak for fastlegeordningen. Regjeringen må på banen nå, sier Øren til Legeforeningen.

Les hele rapporten her


Powered by Labrador CMS