- Nytt effektivt målrettet legemiddel mot lungekreft

(ESMO/Paris) - Den målrettede KRAS G12C-hemmeren sotorasib har bedre effekt en dagens standardbehandling dosetaxel og har mindre bivirkninger. Det er åpenbart et godt valg som livsforlengende behandling for lungekreftpasienter som har denne genforandringen.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller overlege og professor Odd Terje Brustugun til HealthTalk etter at Melissa L. Johnson hadde presentert fase 3-studien CodeBreaK 200 på en presidential symposium under ESMO.

Det er en ganske stor pasientgruppe som kan ha nytte av denne behandlingen iandrelinje, forteller han. Pasienter som var med i studien hadde metastatisk ikke- småcellet lungekreft med en KRAS G12C mutasjon. Mutasjonen, som tidligere ikke kunne behandles, finnes i omtrent 15 prosent av de ikke-småcellede lungekreftsvulstene.

- Vi gir immunterapi med eller uten cellegift som førstelinjebehandling og ved tilbakefall bruker vi dosetaxel som andrelinjebehandling. Denne kjemoterapien har vi brukt siden starten på 2000-tallet. Responsraten for dosetaxel er på 10-14 prosent og har en ganske kortvarig effekt i følge studier og den har også endel bivirkninger. Dette er derfor et medikament vi egentlig ikke liker så veldig godt, men det er det eneste alternativet vi har hatt til nå, sier Brustugun.

Etter ett år har 25 % av pasientene som fikk sotorasib ingen tegn til sykdomstilbakefall (altså 25% 1-års progresjonsfri overlevelse), mot 10% av docetakselpasientene.

Han forteller at målrettet behandling hos tidligere behandlede pasienter med ikke-småcellet lungekreft med KRAS G12C-mutasjoner, reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 34 % sammenlignet med dosetaxel.

- I denne pasientgruppen med lokalt avansert inoperabel eller metastatisk sykdom, var median progresjonsfri overlevelse (PFS) 5,6 måneder med KRAS-hemmeren sotorasib sammenlignet med 4,5 måneder med docetaksel (HR 0,66), forteller Odd Terje Brustugun.

- Resultatene viser at sotorasib er bedre enn dagens standardbehandling med dosetaxel, har mindre bivirkninger og kan tas som en pille en gang per dag. Men jeg skulle gjerne sett enda litt sterkere effektdata. Det var ikke helt det jeg hadde håpet på, forteller han til HealthTalk.

Norsk studie med sotorasib

- Foreløpig er ikke dette legemidlet tilgjengelig i ordinær pasientbehandling, men du leder en klinisk studie som tester ut behandlingen.

- Ja, i august startet vi en ikke-randomisert klinisk studie der 100 lungekreftpasienter med en KRAS G12C-mutasjon skal inkluderes. Også pasienter med en dårlig allmennhelse - ECOG 2 - kan få denne behandlingen. Studien giret godt tilbud til pasientene som har denne mutasjonen før vi får tilgjengeliggjort legemidlet gjennom ordinær pasientbehandling.

Går glipp av livsforlengende behandling

Sotorasib med merkenavnet Lumykras er utviklet av legemiddelselskapet Amgen. Selskapet vil etter det HealthTalk erfarer søke FDA og EMA om markedsføringsgodkjennelse for andrelinjebehandling basert på resultatene fra CodeBreaK 200 studien.

I januar i år godkjente EU-kommisjonen sotorasib som den første behandlingen for voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft hvis svulster har KRAS G12C-mutasjoner og som har mottatt minst 1 tidligere systemisk terapi. Godkjenningen ble gjort på bakgrunn av fase 2-studien CodeBreaK 100 (NCT03600883).

Men Legemiddelverket har i de syv månedene som har gått siden Amgen sendte inn nødvendig informasjon til Legemiddelverket, ennå ikke startet arbeidet med metodevurderingen. Og før en metodevurdering foreligger kan ikke Beslutningsforum vedta å innføre legemidlet i ordinær pasientbehandling.

- Jeg er kjent med dette. Det høres ikke bra ut med tanke på de pasientene som går og venter på dette preparatet at ikke metodevurderingen er igangsatt i Legemiddelverket. Det er bekymringsfullt. Legemiddelverket har bemanningsproblemer og kapasitetsproblemer har jeg skjønt, men dette er et legemiddel som er aktuelt for store pasientgrupper og det er synd at det er denne type problemer som skal forsinke innføringen. Det er jo slik at 90 prosent av pasientene som får dagens standardbehandling docetaksel har sykdomsforverring etter 1 år, mens “bare” 75 prosent av de som får sotorasib har dette, sier Brustugun.

Om studien

CodeBreaK 200 randomiserte 345 pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har en KRAS G12C-mutasjon til enten oral sotorasib (960 mg daglig) eller docetaxel (75 mg/m2 hver 3. uke). Over 70 % av pasientene ble rekruttert fra Europa og 12 % fra Nord-Amerika. Progresjonsfri overlevelse var det primære endepunktet.

Et flertall av pasientene var kvinner, medianalderen var 64 år, og alle hadde mottatt minst én tidligere behandlingslinje, inkludert platinabasert kjemoterapi og en sjekkpunkthemmer. 45 % av pasientene hadde gjennomgått én tidligere behandlingslinje, 38–40 % hadde to tidligere behandlingslinjer, og resten hadde to eller flere.

Powered by Labrador CMS