Nytt persontilpasset legemiddel reduserer risiko for progresjon eller død med 34 prosent hos pasienter med KRAS-mutert lungekreft

(ESMO/Paris) - Sotorasib gir en signifikant lengre progresjonsfri overlevelse (PFS) enn standardbehandlingen docetaxel hos tungt forbehandlede pasienter med KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft.

Publisert Sist oppdatert

Det sa studien førstforfatter doktor Melissa L. Johnson i et intervju med HealthTalk i dag, bare kort tid før hun gikk på scenen for å presentere fase 3-studien CodeBreaK 200 på et Presidential symposium på European Society for Medical Oncology (ESMO) i Paris.

Hun er direktør for Lung Cancer Research på Sarah Cannon Research Institute i Tennessee.

Et strukturell modell av KRAS-proteinet som viser sotorasib-molekylet i bindingslommen til kreftcellen. Den gule regionen viser hvor legemidlet fester seg til KRAS-proteinet
Et strukturell modell av KRAS-proteinet som viser sotorasib-molekylet i bindingslommen til kreftcellen. Den gule regionen viser hvor legemidlet fester seg til KRAS-proteinet

Pasienter som var med i studien hadde metastatisk ikke- småcellet lungekreft med en KRAS G12C mutasjon. Mutasjonen, som tidligere ikke kunne behandles, finnes i omtrent 13 prosent av de ikke-småcellede lungekreftsvulstene, forteller Johnson.

345 pasienter ble randomisert 1:1 og fikk enten sotorasib eller kjemoterapien docetaxel.

Signifikant effekt

- Dette er den første randomiserte fase 3-studien for en KRASG12C-hemmer som viser fordel hos tungt forbehandlede pasienter og som har begrensede behandlingsmuligheter, sier Melissa L. Johnson.

- Hazard ratio var .66 og den var signifikant, hvilket betyr at sotorasib reduserer risiko for progresjon eller død med hele 34 prosent i forhold til dosetaxel. Median progresjonsfri overlevelse var 5.6 måneder for pasientene som fikk sotorasib og 4.5 måneder for de som fikk standardbehandlingen dosetaxel. PFS-fordelen var konsistent på tvers av undergrupper, sier Johnson.

Sotorasib med merkenavnet Lumykras er utviklet av legemiddelselskapet Amgen. Dette er en pille og er det første legemidlet som retter seg mot en genetisk mutasjon i et protein som heter KRAS G12C.

- KRAS G12C er en drivermutasjon i kreftcellen og sender et vekstsignal til cellekjernen at den skal dele seg og vokse. Lumykras hemmer dette enzymet slik at det ikke sender disse signalene innover i kreftcellen, sier Johnson.

Det var ingen forskjeller i totaloverlevelse (OS), men studien var heller ikke designet for å oppdage en statistisk forskjell i overlevelse.

Johnson sier at bivirkningene med sotorasib er generelt milde.

- KRAS-hemmeren ble godt tolerert og hadde færre grad 3+ Treatment-Related Adverse Events (trAEs) enn docetaxel som regnes som en tøff behandling. For pasientene oppleves det som en stor fordel å ta behandlingen oralt i stedet for å jevnlig dra til sykehus for å få en infusjon. Det er dermed ikke overraskende at klinisk meningsfylte pasientrapporterte utfall - som var et viktig sekundært endepunkt - var klart bedre for sotorasib enn for docetaxel.

- Disse funnene støtter sotorasib som et viktig behandlingsalternativ i denne settingen og forsterker viktigheten av NGS-testing for KRAS G12C konkluderer hun.

Kreften må gentestes

Lumykras slutter seg til en voksende liste over målrettede kreftlegemidler som gjør det mulig for leger å behandle solide svulster mer effektivt når veksten er drevet av svært spesifikke genetiske mutasjoner. Dette gjelder spesielt i lungekreft, hvor det er flere legemidler som retter seg mot genmutasjoner som ALK, ROS1, EGFR og RET - og nå også KRAS G12C.

Disse mutasjonene er imidlertid relativt sjeldne, noe som gjør det utfordrende å identifisere pasienter og få dem behandlet. Dette må gjøre med genetiske tester av kreftsvulsten med Next generation sequencing (NGS).

Andre studier

Amgen gjennomfører også andre studier med legemidlet, inkludert fase 1/2 CodeBreak 101-studien (NCT04185883) som evaluerer KRAS G12C-hemmeren alene og i kombinasjon med ulike legemidler hos pasienter med solide svulster som har KRAS G12C-mutasjoner.

Fase 2 CodeBreak 201-studien (NCT04933695) undersøker også 2 forskjellige doser av oral sotorasib som en førstelinjebehandling for pasienter med stadium IV, KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft.

Ventet lenge på norsk metodevurdering

I januar i år godkjente EU-kommisjonen sotorasib som den første behandlingen for voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft hvis svulster har KRAS G12C-mutasjoner og som har mottatt minst 1 tidligere systemisk terapi. Godkjenningen ble gjort på bakgrunn av fase 2-studien CodeBreaK 100 (NCT03600883).

I denne studien ga KRAS G12C-hemmeren en objektiv responsrate (ORR) på 36 % hos pasienter med KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft som progredierte etter behandling med immunterapi og/eller kjemoterapi.

Men Legemiddelverket har i de syv månedene som har gått siden Amgen sendte inn nødvendig informasjon til Legemiddelverket, ennå ikke startet arbeidet med metodevurderingen. Og før en metodevurdering foreligger kan ikke Beslutningsforum vedta å innføre legemidlet i ordinær pasientbehandling.

Nå forteller Amgen at de er i prosess med å få legemiddelmyndighetene til å godkjenne sotorasib for sin andre indikasjon basert på resultatene fra CodeBreaK 200:

- Dataene fra denne studien dokumenterer at Lumykras er et viktig målrettet behandlingsalternativ for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har KRAS G12C-mutasjonen, og forsterker det kritiske behovet for omfattende biomarkørtesting for alle pasienter med avansert sykdom, sier David M. Reese, konserndirektør for forskning og utvikling i Amgen. - Vi planlegger å sende inn disse dataene til helsemyndigheter rundt om i verden, sier han.

Powered by Labrador CMS