Kliniske studier

På ESMO vil professor Bjørn Henning Grønberg legge frem data som vil fortelle om de som fikk høy stråledose rapporterte om flere og sterkere bivirkninger.

Før ESMO: Den skandinaviske THORA-studien leger frem pasientrapporterte bivirkninger av høyere stråledose

På ASCO20 presenterte professor Bjørn Henning Grønberg en banebrytende studie som viste at pasienter med småcellet lungekreft lever mye lengre når de fikk høyere stråledose enn standard stråledose. På den virtuelle ESMO-kongressen som starter på lørdag presenterer han data som avdekker om de som fikk høy stråledose fikk flere og sterkere bivirkninger.

Publisert Sist oppdatert

THORA-studien er den første der man sammenligner effekten av standard dose med en høyere stråledose og resultatene vakte betydelig oppmerksomhet i det internasjonale forskningsmiljøet

Gir høyere stråledose økte bivirkninger?

- I mange studier er det slik at leger har en tendens til å overestimere nytteverdien av behandlinger og underestimere bivirkningene. Det har vært en bekymring at høyere stråledose kan gi økte bivirkninger. I denne studien valgte vi derfor å be pasientene fylle ut et skjema som rapporter helserelatert livskvalitet. Pasientene har rapportert bivirkninger før under og etter behandlingen på livskvalitetsinidkatorene svelgvansker, tungpusthet, global livskvalitet og fysisk funksjon, sier Grønberg til HealthTalk.

De lege-rapporterte bivirkningene som bar en del av studien som ble presentert på ASCO i juni fant ingen forskjell i bivirkninger på standard stråledose og den høye stråledosen. I sitt foredrag på ESMO legger han frem de pasient-rapporterte bivirkningene.

HealthTalk kommer med et intervju med Grønberg på lørdag der han forteller om resultatene av pasientstudien.

Økning i 2-årsoverlevelsen er på over 50 prosent

Grønberg forteller at svært få pasienter er operable ved diganosetidspunktet. Dagens standardbehandling forsmåcellet lungekreft i begrenset stadium er en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Begrenset stadium vil si at alle kjente svulster kan bli inkludert i et strålefelt. 25-30 prosent av pasientene blir kurert, men de fleste får tilbakefall og forskere over hele verden jobber for å finne bedre behandlingsalternativer.

- I hovedstudien undersøkte vi om en høy dose på 60 Gy i 40 fraksjoner (over 4 uker) i stedet for 45 Gy i 30 fraksjoner (over 3 uker) var gjennomførbart, tolerert og forbedret overlevelsen, sier Grønberg til HealthTalk. Studien viser at økningen i 2-årsoverlevelse er på over 50 prosent. I gruppen som fikk høy dose var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy. Pasientene i den første gruppen levde også gjennomsnittlig 19 måneder lengre, enn pasientene i den andre gruppen. Høydosepasientene betydelig lengre, på ESMO vil jeg presentere pasientrapporterte bivirkninger om de fikk flere eller sterkere bivirkninger enn de som fikk standardbehandling, forteller Grønberg.

176 pasienter ble innrullert i studien og 160 gjennomførte i tråd med studiens protokoll. 76 pasienter fikk standardbehandling 45 Gy i 30 fraksjoner - mens 84 pasienter fikk 60 Gy i 40 fraksjoner. Pasientene ble innrullert på 22 sykehus i hele Skandinavia.

Powered by Labrador CMS